Home

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

Geldig van 25 januari 2019 tot 16 februari 2019
Geldig van 25 januari 2019 tot 16 februari 2019

Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 16-02-2019]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 juli 2018, nr. 2018-0000595016, Constitutionele Zaken en Wetgeving, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelet op de artikelen 2.2 en 2.4 van de Crisis- en herstelwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 10 oktober 2018, No.W04.18.0216/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 januari 2019, nr. 2018-0000929604, Constitutionele Zaken en Wetgeving, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.]

Artikel II [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Artikel III [Nog niet in werking]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (zeventiende tranche).