Home

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018–2019

Geldig van 12 september 2018 tot 18 september 2018
Geldig van 12 september 2018 tot 18 september 2018

Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018–2019

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 18-09-2018]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

BESLUIT:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Innovatieraad Binnenvaart: door het bedrijfsleven ingesteld college van deskundigen uit de binnenvaartsector ten behoeve van het stimuleren van de innovatie in de binnenvaart;

 • Kaderbesluit: Kaderbesluit subsidies I en M;

 • Minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • project: experimenteel ontwikkelingsproject, haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek, industrieel onderzoeksproject, innovatiecluster- exploitatieproject of innovatiecluster- investeringsproject dat aan artikel 2 voldoet;

 • staatssteun: steunmaatregelen als omschreven in artikel 107 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Artikel 2. Doel van de subsidieregeling [Nog niet in werking]

Doel van deze regeling is het verstrekken van financiële bijdragen aan de binnenvaartsector ten behoeve van projecten die bijdragen aan de duurzaamheid van de sector door reductie van CO2-, NOX-, PM- emissies of methaanslip.

Artikel 3. Subsidiabele projecten [Nog niet in werking]

1.

Projecten zijn subsidiabel indien deze gericht zijn op het gebruik van alternatieve brandstoffen, alternatief motorgebruik, voor- of nabehandelingstechnieken of motormanagement, inrichting en gebruik van het schip ten behoeve van de reductie van CO2-, NOX- en PM-emissies of methaanslip bij de voortstuwing van voor de binnenvaart gebruikte schepen.

2.

De volgende typen projecten, die op de in het eerste lid genoemde doelstellingen zijn gericht, kunnen voor subsidie in aanmerking komen:

 1. experimenteel ontwikkelingsproject: samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het verwerven, combineren, vormgeven of gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technische, zakelijke of andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of diensten, voor zover deze activiteiten geen routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, procedés of diensten behelzen, zelfs als die wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden;

 2. haalbaarheidsproject gericht op experimentele ontwikkeling: een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor experimentele ontwikkeling;

 3. haalbaarheidsproject gericht op industrieel onderzoek:een systematisch opgezette en afgeronde analyse van de technische mogelijkheden voor het uitvoeren van industrieel onderzoek;

 4. industrieel onderzoeksproject: samenhangend geheel van onderzoeksactiviteiten gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren;

 5. innovatiecluster-exploitatieproject: samenhangend geheel van activiteiten gericht op het aansturen van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert en

 6. innovatiecluster-investeringsproject: een samenhangend geheel van activiteiten gericht op het opzetten of uitbreiden van een innovatiecluster door de rechtspersoon die het innovatiecluster exploiteert.

Artikel 4. Verdeelsleutel [Nog niet in werking]

Artikel 5. Subsidieplafond [Nog niet in werking]

Artikel 6. Subsidiemaximum en subsidiabele kosten [Nog niet in werking]

Artikel 7. Cumulatie [Nog niet in werking]

Artikel 8. Specifieke afwijzingsgrond [Nog niet in werking]

Artikel 9. Uitvoeringsinstantie [Nog niet in werking]

Artikel 10. Indiening aanvraag [Nog niet in werking]

Artikel 11. Subsidieverstrekking en -vaststelling [Nog niet in werking]

Artikel 12. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 13. Citeertitel [Nog niet in werking]

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 9, vierde lid , van de Tijdelijke subsidieregeling innovaties duurzame binnenvaart 2018 [Nog niet in werking]