Home

Besluit activiteiten leefomgeving

Geldig van 7 mei 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 7 mei 2024 tot 1 juli 2024

Besluit activiteiten leefomgeving

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-05-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/168354, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn water, het Londen-protocol, de nitraatrichtlijn, het Ospar-verdrag, het PRTR-protocol, de PRTR-verordening, de richtlijn autowrakken, de richtlijn benzinedampterugwinning, de richtlijn duurzaam gebruik, de richtlijn geologische opslag van kooldioxide, de richtlijn havenontvangstvoorzieningen, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn offshore veiligheid, de richtlijn opslag en distributie benzine, de richtlijn stedelijk afvalwater, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, de Seveso-richtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Granada, het verdrag van Valletta, het werelderfgoedverdrag, het VN-Zeerechtverdrag en de artikelen 2.24, eerste lid, 4.3, eerste en tweede lid, 5.1, eerste en tweede lid, en 20.6, eerste lid, van de Omgevingswet, de artikelen 6, eerste lid, 7, eerste lid, 16 en 20 van de Arbeidsomstandighedenwet, de artikelen 31, vierde lid, 48, zesde lid, en 49, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 19.3, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W14.17.0200/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524052, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Afdeling 1.1. Algemeen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

Bijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.1a. (grondslag)

Afdeling 1.2. Toepassingsbereik

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone)

Afdeling 1.3. Internationaalrechtelijke verplichtingen

Artikel 1.3. (wederzijdse erkenning)

Hoofdstuk 2. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: algemeen

Afdeling 2.1. Toepassingsbereik

Artikel 2.1. (activiteiten)

Artikel 2.2. (oogmerken)

Afdeling 2.2. Bevoegd gezag

Artikel 2.3. (bevoegd gezag gemeente)

Artikel 2.4. (bevoegd gezag waterschap)

Artikel 2.5. (bevoegd gezag provincie)

Artikel 2.6. (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat)

Artikel 2.7. (bevoegd gezag Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Artikel 2.8. (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Artikel 2.9. (bevoegd gezag algemene regels in combinatie met een omgevingsvergunning)

Afdeling 2.3. Normadressaat

Artikel 2.10. (normadressaat)

Afdeling 2.4. Specifieke zorgplicht

Artikel 2.11. (specifieke zorgplicht)

Afdeling 2.5. Maatwerk en andere decentrale afwegingsruimte

Artikel 2.12. (maatwerkregels)

Artikel 2.13. (maatwerkvoorschriften)

Artikel 2.14. (afbakening mogelijkheid maatwerkregels over meldingen)

Artikel 2.15. (afwijken van aanwijzing vergunningplichtige gevallen: aanvullende vergunningplichten)

Artikel 2.16. (afwijken van aanwijzing vergunningplichtige gevallen: vergunningvrije bodemenergiesystemen)

Afdeling 2.6. Meldingen en het verstrekken van gegevens en bescheiden

Artikel 2.17. (algemene gegevens bij een melding)

Artikel 2.18. (algemene gegevens bij het verstrekken van gegevens en bescheiden)

Artikel 2.19. (gegevens bij wijzigen algemene gegevens)

Artikel 2.20. (gegevens en bescheiden op verzoek van het bevoegd gezag)

Afdeling 2.7. Ongewone voorvallen

Artikel 2.21. (informeren over een ongewoon voorval)

Artikel 2.22. (gegevens en bescheiden bij een ongewoon voorval)

Artikel 2.23. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Hoofdstuk 3. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: richtingaanwijzer

Afdeling 3.1. Algemeen

Artikel 3.1. (aanwijzing lozingsactiviteiten)

Artikel 3.2. (algemene regels over lozen op een zuiveringtechnisch werk)

Artikel 3.3. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: lozen op een zuiveringtechnisch werk)

Afdeling 3.2. Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen

§ 3.2.0. Energiegebruik bij gebouwen

Artikel 3.3a. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.3b. (algemene regels)

§ 3.2.1. Stookinstallatie

Artikel 3.4. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.5. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.6. (algemene regels)

§ 3.2.2. Natte koeltoren

Artikel 3.7. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.8. (algemene regels)

§ 3.2.3. Zendmasten

Artikel 3.9. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.10. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

§ 3.2.4. Windturbine

Artikel 3.11. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.12
Artikel 3.13. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.14. (algemene regels)
Artikel 3.14a. (tijdelijke uitzondering algemene regels)
Artikel 3.14b. (overgangsrecht: tijdelijke algemene regels)

§ 3.2.5. Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Artikel 3.15. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.16. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.17. (algemene regels)

§ 3.2.6. Bodemenergiesysteem

Artikel 3.18. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.19. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.20. (algemene regels)

§ 3.2.7. Opslagtank voor gassen

Artikel 3.21. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.22. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.23. (algemene regels)

§ 3.2.8. Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer of verpakking die wordt gebruikt als opslagtank voor vloeistoffen

Artikel 3.24. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.25. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.26. (algemene regels)

§ 3.2.9. Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking

Artikel 3.27. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.28. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.29. (algemene regels)

§ 3.2.10. Opslaan, herverpakken en bewerken van vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik

Artikel 3.30. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.31. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.32. (algemene regels)

§ 3.2.11. Opslaan van ontplofbare stoffen voor civiel gebruik

Artikel 3.33. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.34. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.35. (algemene regels)

§ 3.2.12. Opslaan van vaste minerale anorganische meststoffen

Artikel 3.36. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.37. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.38. (algemene regels)

§ 3.2.13. Opslaan, mengen, scheiden en verdichten van bedrijfsafval of gevaarlijk afval voorafgaand aan inzameling of afgifte

Artikel 3.39. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.40. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.40a. (algemene regels)

§ 3.2.14. Op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen

Artikel 3.40b. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.40c. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

§ 3.2.15. Verbranden van afvalstoffen anders dan in een ippc-installatie

Artikel 3.40d. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.40e. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.40f. (algemene regels)

§ 3.2.16 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3.2.17. Zuiveringsvoorziening voor ingezameld of afgegeven afvalwater

Artikel 3.41. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.42. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.43. (algemene regels)

§ 3.2.18. Oppervlaktebehandeling met oplosmiddelen ippc

Artikel 3.44. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.45. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.46. (algemene regels)

§ 3.2.19. Afvangen kooldioxide voor ondergrondse opslag

Artikel 3.47. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.48. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

§ 3.2.20. Het op of in de bodem brengen van meststoffen

Artikel 3.48a. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.48b. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.48c. (algemene regels)

§ 3.2.21. Graven in bodem met een kwaliteit onder of gelijk aan de interventiewaarde bodemkwaliteit

Artikel 3.48d. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.48e. (algemene regels)

§ 3.2.22. Graven in bodem met een kwaliteit boven de interventiewaarde bodemkwaliteit

Artikel 3.48f. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.48g. (algemene regels)

§ 3.2.23. Saneren van de bodem

Artikel 3.48h. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.48i. (algemene regels)

§ 3.2.24. Opslaan van grond of baggerspecie

Artikel 3.48j. (aanwijzing activiteiten)
Artikel 3.48k. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.48l. (algemene regels)

§ 3.2.25. Toepassen van bouwstoffen

Artikel 3.48m. (aanwijzing activiteiten)
Artikel 3.48n. (algemene regels)

§ 3.2.26. Toepassen van grond of baggerspecie

Artikel 3.48o. (aanwijzing activiteiten)
Artikel 3.48p. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.48q. (algemene regels)

§ 3.2.27. Toepassen van mijnsteen of vermengde mijnsteen in de voormalige mijnbouwgebieden in de provincie Limburg

Artikel 3.48r. (aanwijzing activiteiten)
Artikel 3.48s. (algemene regels)

Afdeling 3.3. Complexe bedrijven

§ 3.3.0. Algemeen

Artikel 3.49. (uitsluiten algemene regels en gegevens en bescheiden voor complexe bedrijven)

§ 3.3.1. Seveso-inrichting

Artikel 3.50. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.51. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.52. (algemene regels)
Artikel 3.53. (wijziging Seveso-richtlijn)

§ 3.3.2. Grootschalige energieopwekking

Artikel 3.54. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.55. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.56. (algemene regels)

§ 3.3.3. Raffinaderij

Artikel 3.57. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.58. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.59. (algemene regels)

§ 3.3.4. Maken van cokes

Artikel 3.60. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.61. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.62. (algemene regels)

§ 3.3.5. Vergassen of vloeibaar maken van steenkool of andere brandstoffen

Artikel 3.63. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.64. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.65. (algemene regels)

§ 3.3.6. Basismetaal

Artikel 3.66. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.67. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.68. (algemene regels)

§ 3.3.7. Complexe minerale industrie

Artikel 3.69. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.70. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.71. (algemene regels)

§ 3.3.8. Basischemie

Artikel 3.72. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.73. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.74. (algemene regels)

§ 3.3.9. Complexe papierindustrie, houtindustrie en textielindustrie

Artikel 3.75. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.76. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.77. (algemene regels)

§ 3.3.10. Afvalbeheer ippc-installaties

Artikel 3.78. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.79. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.80. (algemene regels)

§ 3.3.11. Kadavers of dierlijk afval

Artikel 3.81. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.82. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.83. (algemene regels)

§ 3.3.12. Stortplaats of winningsafvalvoorziening

Artikel 3.84. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.85. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.86. (algemene regels)

§ 3.3.13. Verbranden van afvalstoffen in een ippc-installatie

Artikel 3.87. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.88. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.89. (algemene regels)

§ 3.3.14. Grootschalige mestverwerking

Artikel 3.90. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.91. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.92. (algemene regels)

Afdeling 3.4. Nutssector en industrie

§ 3.4.1. Drinkwaterbedrijf

Artikel 3.93. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.94. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.95. (algemene regels)
Artikel 3.96. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.2. Behandelen, regelen en meten van aardgas

Artikel 3.97. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.98. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.99. (algemene regels)
Artikel 3.100. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.3. Buisleiding met gevaarlijke stoffen

Artikel 3.101. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.102. (algemene regels)

§ 3.4.4. Metaalproductenindustrie

Artikel 3.103. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.104. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.105. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: overige activiteiten)
Artikel 3.106. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie)
Artikel 3.107. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie en productieoppervlakte ten minste 2.000 m 2 )
Artikel 3.108. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: lozen van koelwater)
Artikel 3.109. (algemene regels)
Artikel 3.110. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.5. Minerale producten industrie

Artikel 3.111. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.112. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.113. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: asfalt, asfaltproducten, kalkzandsteen en cellenbeton)
Artikel 3.114. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie voor keramische producten)
Artikel 3.115. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie overig)
Artikel 3.116. (algemene regels)
Artikel 3.117. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.6. Chemische producten industrie

Artikel 3.118. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.119. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.120. (algemene regels)
Artikel 3.121. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.7. Papierindustrie, houtindustrie, textielindustrie en leerindustrie

Artikel 3.122. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.123. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.124. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: conserveren hout)
Artikel 3.125. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie)
Artikel 3.126. (algemene regels)
Artikel 3.127. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.8. Voedingsmiddelenindustrie

Artikel 3.128. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.129. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.130. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie)
Artikel 3.131. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: voedingsmiddelen voor landbouwhuisdieren of dieren die worden gehouden voor hun pels)
Artikel 3.132. (algemene regels)
Artikel 3.133. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.9. Rubberindustrie en kunststofindustrie

Artikel 3.134. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.135. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.136. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: blazen, expanderen of schuimen van kunststof)
Artikel 3.137. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie)
Artikel 3.138. (algemene regels)
Artikel 3.139. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.10. Grafische industrie

Artikel 3.140. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.141. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.142. (algemene regels)
Artikel 3.143. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.11. Scheepswerven

Artikel 3.144. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.145. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.146. (algemene regels)
Artikel 3.147. (gegevens en bescheiden)

§ 3.4.12. Andere industrie

Artikel 3.148. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.149. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.150. (algemene regels)
Artikel 3.151. (gegevens en bescheiden)

Afdeling 3.5. Afvalbeheer

§ 3.5.1. Autodemontagebedrijf en tweewielerdemontagebedrijf

Artikel 3.152. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.153. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.154. (algemene regels)
Artikel 3.155. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.2. Kringloopbedrijf en bedrijf voor reparatie van gebruikte producten

Artikel 3.156. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.157. (algemene regels)
Artikel 3.158. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.3. Rubberrecyclingbedrijf en kunststofrecyclingbedrijf

Artikel 3.159. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.160. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.161. (algemene regels)
Artikel 3.162. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.4. Metaalrecyclingbedrijf

Artikel 3.163. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.164. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.165. (algemene regels)
Artikel 3.166. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.5. Recyclingbedrijven voor papier, karton, textiel, glas, hout of puin

Artikel 3.167. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.168. (algemene regels)
Artikel 3.169. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.6. Milieustraat

Artikel 3.170. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.171. (algemene regels)
Artikel 3.172. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.7. Zuiveringtechnisch werk

Artikel 3.173. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.174. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.175
Artikel 3.176. (algemene regels)
Artikel 3.177. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.8. Grondbank of grondreinigingsbedrijf

Artikel 3.178. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.179. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.180. (algemene regels)
Artikel 3.181. (gegevens en bescheiden)

§ 3.5.9. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.182 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 3.183 [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3.5.10. [Vervallen per 01-01-2024]

§ 3.5.11. Verwerken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen

Artikel 3.184. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.185. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: opslaan, herverpakken en opbulken van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.186. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: demonteren bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.187. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ontwateren en drogen bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, met uitzondering van afvalwater)
Artikel 3.188. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verkleinen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.189. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: reinigen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.190. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: voorbereiden voor hergebruik van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.191. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: composteren en vergisten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.192. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: recyclen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen, vervaardigen van brandstoffen of opvulmateriaal uit bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen en voorbehandelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor nuttige toepassing)
Artikel 3.193. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verdichten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.194. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: scheiden van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.195. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: mengen van bedrijfsafvalstoffen)
Artikel 3.196. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: mengen van gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.197. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: verwijderen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen)
Artikel 3.198. (algemene regels)
Artikel 3.199. (gegevens en bescheiden)

Afdeling 3.6. Agrarische sector

§ 3.6.1. Veehouderij

Artikel 3.200. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.201. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: ippc-installatie)
Artikel 3.202. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen: andere milieubelastende installatie)
Artikel 3.203. (algemene regels)
Artikel 3.204. (gegevens en bescheiden)
Artikel 3.204a

§ 3.6.2. Glastuinbouwbedrijf

Artikel 3.205. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.206. (algemene regels)
Artikel 3.207. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.3. Telen van gewassen in de openlucht

Artikel 3.208. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.209. (algemene regels)
Artikel 3.210. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.4. Telen van gewassen in een gebouw

Artikel 3.211. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.212
Artikel 3.213. (algemene regels)
Artikel 3.214. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.5. Agrarisch loonwerkbedrijf

Artikel 3.215. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.216. (algemene regels)
Artikel 3.217. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.6. Landbouwmechanisatiebedrijf

Artikel 3.218. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.219. (algemene regels)
Artikel 3.220. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.7. Bedrijf voor telen en kweken van waterplanten of waterdieren

Artikel 3.221. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.222. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.223. (algemene regels)
Artikel 3.224. (gegevens en bescheiden)

§ 3.6.8. Bedrijf voor mestbehandeling

Artikel 3.225. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.226. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.227. (algemene regels)
Artikel 3.228. (gegevens en bescheiden)

Afdeling 3.7. Dienstverlening, onderwijs en zorg

§ 3.7.1. Bouwbedrijf, installatiebedrijf, grondbouwbedrijf, wegbouwbedrijf, waterbouwbedrijf en schildersbedrijf

Artikel 3.229. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.230. (algemene regels)
Artikel 3.231. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.2. Chemische wasserij

Artikel 3.232. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.233. (algemene regels)
Artikel 3.234. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.3. Datacentrum

Artikel 3.235. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.236. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.237. (algemene regels)
Artikel 3.238. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.4. Crematorium

Artikel 3.239. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.240. (algemene regels)
Artikel 3.241. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.5. Laboratorium

Artikel 3.242. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.243
Artikel 3.244. (algemene regels)
Artikel 3.245. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.6. Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 3.246. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.247. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.248. (algemene regels)
Artikel 3.249. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.7. Onderhoud van de openbare ruimte

Artikel 3.250. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.251. (algemene regels)
Artikel 3.252. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.8. Repareren en verhuren van gemotoriseerde werktuigen

Artikel 3.253. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.254. (algemene regels)
Artikel 3.255. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.9. Ziekenhuis

Artikel 3.256. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.257. (algemene regels)
Artikel 3.258. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.10. Voorziening voor het oefenen van brandbestrijdingstechnieken

Artikel 3.259. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.260. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.261. (algemene regels)
Artikel 3.262. (gegevens en bescheiden)

§ 3.7.11. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 3.263 [Vervallen per 01-01-2024]
Artikel 3.264 [Vervallen per 01-01-2024]

Afdeling 3.8. Transport, logistiek en ondersteuning daarvan

§ 3.8.1. Autobergingsbedrijf en pechhulp

Artikel 3.265. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.266. (algemene regels)
Artikel 3.267. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.2. Brandstoffenhandel en tankopslagbedrijf

Artikel 3.268. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.269. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.270. (algemene regels)
Artikel 3.271. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.3. Bunkerstations en andere tankplaatsen voor schepen

Artikel 3.272. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.273. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.274. (algemene regels)
Artikel 3.275. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.4. Garage, autoschadeherstelbedrijf, autowasstraat en carrosseriebouw

Artikel 3.276. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.277
Artikel 3.278. (algemene regels)
Artikel 3.279. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.5. Motorrevisiebedrijf

Artikel 3.280. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.281. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.282
Artikel 3.283. (algemene regels)
Artikel 3.284. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.6. Opslag- en transportbedrijf, groothandel en containerterminal

Artikel 3.285. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.286. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.287. (algemene regels)
Artikel 3.288. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.7. Onderhoudswerkplaats voor autobus, trein, tram of metro

Artikel 3.289. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.290. (algemene regels)
Artikel 3.291. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.8. Onderhoudswerkplaats voor vliegtuigen

Artikel 3.292. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.293. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.294. (algemene regels)
Artikel 3.295. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.9. Spoorwegemplacementen

Artikel 3.295a. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.295b. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.295c. (algemene regels)
Artikel 3.295d. (overgangsrecht: aanwijzing vergunningplichtige gevallen)

§ 3.8.10. Tankstation

Artikel 3.296. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.297. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.298. (algemene regels)
Artikel 3.299. (gegevens en bescheiden)

§ 3.8.11. Reinigen van opslagtanks, verpakkingen, voertuigen of containers voor gevaarlijke stoffen

Artikel 3.300. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.301. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.302. (algemene regels)
Artikel 3.303. (gegevens en bescheiden)

Afdeling 3.9. Sport en recreatie

§ 3.9.1. Autosport en motorsport, zoals crossterrein, racebaan of kartbaan

Artikel 3.304. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.305. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.306. (algemene regels)
Artikel 3.307. (gegevens en bescheiden)

§ 3.9.2. Jachthaven

Artikel 3.308. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.309. (algemene regels)
Artikel 3.310. (gegevens en bescheiden)

§ 3.9.3. Schietbaan

Artikel 3.311. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.312. (algemene regels)
Artikel 3.313. (gegevens en bescheiden)

§ 3.9.4. Sneeuwbaan en ijsbaan

Artikel 3.314. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.315. (algemene regels)
Artikel 3.316. (gegevens en bescheiden)

§ 3.9.5. Zwembad

Artikel 3.317. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.318. (algemene regels)
Artikel 3.319. (gegevens en bescheiden)

Afdeling 3.10. Mijnbouw

§ 3.10.1. Mijnbouw

Artikel 3.320. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.321. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.322. (algemene regels)

Afdeling 3.11. Defensie

§ 3.11.1. Militaire zeehaven

Artikel 3.323. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.324. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.325. (algemene regels)

§ 3.11.2. Militaire luchthaven

Artikel 3.326. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.327. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.328. (algemene regels)

§ 3.11.3. Militaire kazerne

Artikel 3.329. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.330. (algemene regels)

§ 3.11.4. Opslaan en bewerken van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten

Artikel 3.331. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.332. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.333. (algemene regels)

§ 3.11.5. Het gebruik van ontplofbare stoffen of voorwerpen op militaire objecten

Artikel 3.334. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.335. (aanwijzing vergunningplichtige gevallen)
Artikel 3.336. (algemene regels)

§ 3.11.6. Militaire oefeningen op militaire objecten en terreinen

Artikel 3.337. (aanwijzing milieubelastende activiteiten)
Artikel 3.338. (algemene regels)

Hoofdstuk 4. Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten: inhoudelijke regels

§ 4.1. Toepassingsbereik

Artikel 4.1. (toepassingsbereik: activiteiten)

§ 4.2. Seveso-inrichting

Artikel 4.2. (toepassingsbereik)

Artikel 4.3. (wijziging Seveso-richtlijn)

Artikel 4.4. (regels over arbeidsomstandigheden)

Artikel 4.5. (gegevens en bescheiden: als deze paragraaf van toepassing wordt)

Artikel 4.6. (gegevens en bescheiden: voor wijziging)

Artikel 4.7. (gegevens en bescheiden: na een zwaar ongeval)

Artikel 4.8. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.9. (algemene verplichtingen)

Artikel 4.10. (preventiebeleid voor zware ongevallen)

Artikel 4.11. (veiligheidsbeheerssysteem)

Artikel 4.12. (bijwerken preventiebeleid en veiligheidsbeheerssysteem)

Artikel 4.13. (domino-effecten)

Artikel 4.14. (veiligheidsrapport: algemeen)

Artikel 4.15. (veiligheidsrapport: scenario’s voor mogelijke zware ongevallen)

Artikel 4.16. (veiligheidsrapport: risico’s voor omgeving)

Artikel 4.17. (veiligheidsrapport: rampenbestrijding en bedrijfsbrandweer)

Artikel 4.18. (veiligheidsrapport: veiligheid en gezondheid werknemers)

Artikel 4.19. (bijwerken veiligheidsrapport)

Artikel 4.20. (gegevens en bescheiden: veiligheidsrapport)

Artikel 4.21. (samenvoegen documenten)

Artikel 4.22. (intern noodplan)

Artikel 4.23. (raadpleging werknemers en inzage)

Artikel 4.24. (actuele lijst van de gevaarlijke stoffen)

Artikel 4.25. (openbaarmaking van gegevens)

Artikel 4.26. (overgangsrecht: preventiebeleid)

Artikel 4.27. (overgangsrecht: veiligheidsrapport)

Artikel 4.28. (overgangsrecht: intern noodplan)

§ 4.3. Grote stookinstallatie

Artikel 4.29. (toepassingsbereik)

Artikel 4.30. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem)

Artikel 4.31. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.32. (lucht: toepassing emissiegrenswaarden)

Artikel 4.33. (lucht: afgassen afvoeren)

Artikel 4.34. (lucht: emissie zwaveldioxide)

Artikel 4.35. (afbakening mogelijkheid maatwerk zwaveldioxide)

Artikel 4.36. (lucht: emissie stikstofoxiden)

Artikel 4.37. (afbakening mogelijkheid maatwerk stikstofoxiden)

Artikel 4.38. (lucht: emissie koolmonoxide)

Artikel 4.39. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.39a. (lucht: emissie overige stoffen)

Artikel 4.39b. (water: emissiegrenswaarden in afvalwater)

Artikel 4.40. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.40a. (water: meetmethoden)

Artikel 4.41. (lucht: meetplicht continu of periodiek meten)

Artikel 4.41a. (lucht: meetplicht periodiek meten)

Artikel 4.41b. (water: meetplicht continu of periodiek meten)

Artikel 4.42. (lucht: continue meting)

Artikel 4.43. (lucht: bepalen zuurstofgehalte)

Artikel 4.44. (lucht: berekening voldoen emissiegrenswaarden)

Artikel 4.44a. (water: berekening voldoen emissiegrenswaarden)

Artikel 4.45. (lucht: gebruik grote stookinstallatie bij uitvallen afgasreinigingsapparatuur)

Artikel 4.46. (afbakening mogelijkheid maatwerk bij uitvallen afgasreinigingsapparatuur)

Artikel 4.47. (informeren: uitvallen afgasreinigingsapparatuur)

Artikel 4.48. (lucht: continue en periodieke meting)

Artikel 4.49. (informeren: periodieke meting)

Artikel 4.50. (lucht: parallelmeting)

Artikel 4.51. (informeren: parallelmeting)

Artikel 4.52. (lucht: ongeldige metingen)

Artikel 4.53. (lucht en water: kwaliteitsborging)

Artikel 4.54. (lucht: uitzondering emissiegrenswaarden)

Artikel 4.55. (lucht: gelijktijdig gebruik verschillende soorten brandstof)

Artikel 4.56. (afbakening mogelijkheid maatwerk zwaveldioxide)

Artikel 4.57. (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik laagzwavelige brandstof)

Artikel 4.58. (informeren: uitzondering geen gebruik laagzwavelige brandstof)

Artikel 4.59. (afbakening mogelijkheid maatwerk geen gebruik laagzwavelige brandstof)

Artikel 4.60. (lucht: uitzondering stookinstallatie geen gebruik gasvormige brandstof)

Artikel 4.61. (informeren: uitzondering geen gebruik gasvormige brandstof)

Artikel 4.62. (energie: netto elektrisch rendement)

Artikel 4.62a. (bodem en water: exploitatie grote stookinstallatie)

§ 4.4. Afvalverbrandingsinstallatie en afvalmeeverbrandingsinstallatie

Artikel 4.63. (toepassingsbereik)

Artikel 4.64. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem)

Artikel 4.65. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.66. (bodem, water en lucht: voorkomen verbrandingsresiduen)

Artikel 4.67. (bodem en water: exploitatie afvalverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.68. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.69. (water: meetmethoden)

Artikel 4.70. (water: bemonsterplicht)

Artikel 4.71. (lucht en water: kwaliteitsborging)

Artikel 4.72. (lucht: ontwerp verbrandingsinstallatie)

Artikel 4.73. (lucht: emissies afvalverbrandingsinstallatie en afvalmeeverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.73a. (afbakening mogelijkheid maatwerk emissies)

Artikel 4.74. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.75. (lucht: emissies andere afvalmeeverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.76. (lucht: rekenmethode emissies andere afvalmeeverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.77. (lucht: emissies cementovens)

Artikel 4.78. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.79. (lucht: meetplicht continu meten)

Artikel 4.80. (lucht: continue meting)

Artikel 4.81. (lucht: meetplicht periodiek meten)

Artikel 4.81a. (lucht: meetplicht periodiek meten van stoffen waarvoor geen emissiegrenswaarde geldt)

Artikel 4.82. (lucht: moment vaststellen tijd, temperatuur en zuurstofgehalte)

Artikel 4.83. (lucht: bepalen zuurstofgehalte voor omrekenen resultaten meting)

Artikel 4.84. (lucht: periodieke meting)

Artikel 4.85. (informeren: periodieke meting)

Artikel 4.86. (lucht: parallelmeting)

Artikel 4.87. (informeren: parallelmeting)

Artikel 4.88. (lucht: meetonzekerheid)

Artikel 4.89. (lucht: bepalen concentratie dioxinen en furanen)

Artikel 4.90. (lucht: berekening voldoen emissiegrenswaarden)

Artikel 4.91. (lucht: bepaling periodegemiddelden)

Artikel 4.92. (lucht: overschrijding emissiegrenswaarden)

Artikel 4.93. (lucht: automatisch systeem bij storing afgasreinigingsapparatuur)

Artikel 4.94. (energie)

Artikel 4.95. (energie: netto elektrisch rendement)

Artikel 4.96. (afval: in ontvangst nemen van afvalstoffen)

Artikel 4.96a. (afbakening mogelijkheid maatwerk in ontvangst nemen van afvalstoffen)

Artikel 4.97. (afval: tests eigenschappen afvalverbrandingsresiduen)

Artikel 4.98. (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte afvalverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.99. (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte afvalverbrandingsinstallatie, hulpbrander)

Artikel 4.100. (afval: afvalverbrandingsresiduen en terugwinnen warmte afvalmeeverbrandingsinstallatie)

Artikel 4.101. (treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.102. (afval: beheer en exploitatie)

Artikel 4.103. (afval: ziekenhuisafval)

Artikel 4.103a

Artikel 4.103b

Artikel 4.103c

Artikel 4.103d

Artikel 4.103e

Artikel 4.103f

Artikel 4.103g

§ 4.5. Titaandioxide-installatie

Artikel 4.104. (toepassingsbereik)

Artikel 4.105. (informeren: omvang productie)

Artikel 4.106. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.107. (water: geen afvalstoffen lozen)

Artikel 4.108. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.109. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.110. (water: meetmethoden)

Artikel 4.111. (water: bemonsterplicht)

Artikel 4.112. (lucht: emissie zuurdruppels)

Artikel 4.113. (lucht: emissies)

Artikel 4.114. (lucht: emissies bij maken via chlorideproces)

Artikel 4.115. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.116. (lucht: meetplicht)

Artikel 4.117. (lucht: eenmalige, periodieke en continue meting)

Artikel 4.118. (lucht en water: parallelmeting)

Artikel 4.119. (informeren: controle meetsysteem)

§ 4.6. Clausinstallatie

Artikel 4.120. (toepassingsbereik)

Artikel 4.121. (lucht: omzettingsgraad geconcentreerd waterstofsulfide)

§ 4.7. Asfaltcentrale

Artikel 4.122. (toepassingsbereik)

Artikel 4.123. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.124. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.125. (water: lozingsroute)

Artikel 4.126. (water: riooltekening)

Artikel 4.127. (lucht: emissies)

Artikel 4.128. (lucht: maatregelen)

Artikel 4.129. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.130. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.131. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.132. (lucht: berekening emissiegrenswaarde)

Artikel 4.133. (lucht: keuring op optimale verbranding)

§ 4.8. Betoncentrale

Artikel 4.134. (toepassingsbereik)

Artikel 4.135. (melding: lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.136. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.137. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het reinigen van met betonmortel verontreinigde onderdelen en voorzieningen)

Artikel 4.138. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het doseren en mengen van goederen tot betonmortel)

Artikel 4.139. (water: opnieuw gebruiken spoelwater)

Artikel 4.140. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.141. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.142

Artikel 4.143. (water: meetmethoden)

Artikel 4.144. (water: riooltekening)

Artikel 4.145. (lucht: stuifgevoelige goederen)

Artikel 4.146. (lucht: in gesloten ruimte doseren en mengen van goederen tot betonmortel)

Artikel 4.147. (lucht: emissie totaal stof bij het doseren en mengen van goederen tot betonmortel)

Artikel 4.148. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.149. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.150. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.151. (lucht: afvoeren emissies bij het doseren en mengen van goederen tot betonmortel)

§ 4.9. Vormgeven betonproducten

Artikel 4.152. (toepassingsbereik)

Artikel 4.153. (melding: lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.154. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.155. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het uitwassen van beton)

Artikel 4.156. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van ontkistingsmiddel op bekisting en het opslaan van betonproducten in bekisting)

Artikel 4.157. (water: plantaardige of oplosmiddelvrije ontkistingsmiddelen)

Artikel 4.158. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.159. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.160

Artikel 4.161. (water: meetmethoden)

Artikel 4.162. (water: riooltekening)

§ 4.10. Grafische processen

Artikel 4.163. (toepassingsbereik)

Artikel 4.164. (melding)

Artikel 4.165. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.166. (geen gebruik chroom en bepaalde reinigingsmiddelen)

Artikel 4.167. (externe veiligheid: destillatie oplosmiddelresten)

Artikel 4.168. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.169. (water: werkinstructie en voorzieningen afvalwater)

Artikel 4.170. (water: maatregelen bij zeefdrukken)

Artikel 4.171. (water: alleen naspoelwater lozen)

Artikel 4.172. (water: lozingsroute naspoelwater)

Artikel 4.173. (water: riooltekening)

Artikel 4.174. (lucht: emissie totaal stof bij het bedrukken met vellenoffset)

Artikel 4.175. (lucht: meetmethoden bij het bedrukken met vellenoffset)

Artikel 4.176. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het bedrukken met vellenoffset)

Artikel 4.177. (lucht: eenmalige meting bij het bedrukken met vellenoffset)

Artikel 4.178. (lucht en geur: afvoeren emissies bij alle grafische processen)

§ 4.11. Aanbrengen van lagen op metalen

Artikel 4.179. (toepassingsbereik)

Artikel 4.180. (melding)

Artikel 4.181. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.182. (geen gebruik perfluoroctaansulfonaten en kwik)

Artikel 4.183. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van anorganische deklagen)

Artikel 4.184. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van conversielagen)

Artikel 4.185. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het aanbrengen van metaallagen)

Artikel 4.186. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het thermisch aanbrengen)

Artikel 4.187. (water: werkinstructie en voorzieningen)

Artikel 4.188. (water: lozingsroute)

Artikel 4.189. (water: emissiegrenswaarden lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.190. (water: meetmethoden)

Artikel 4.191. (water: riooltekening)

Artikel 4.192. (lucht: stofklassen)

Artikel 4.193. (lucht: aanbrengen van anorganische deklagen op metalen in gesloten ruimte)

Artikel 4.194. (lucht: diffuse emissies bij het aanbrengen van metaallagen op metalen)

Artikel 4.195. (lucht: emissies bij het aanbrengen van anorganische deklagen op metalen)

Artikel 4.196. (lucht: emissies bij het aanbrengen van conversielagen op metalen)

Artikel 4.197. (lucht: emissies bij het aanbrengen van metaallagen op metalen)

Artikel 4.198. (lucht: emissies bij het thermisch aanbrengen van metaallagen op metalen)

Artikel 4.199. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.200. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.201. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.202. (lucht en geur: afvoeren emissies bij het aanbrengen van lagen op metalen)

Artikel 4.202a. (overgangsrecht: emissies)

§ 4.12. Smelten en gieten van metalen

Artikel 4.203. (toepassingsbereik)

Artikel 4.204. (melding)

Artikel 4.205. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.206. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.207. (lucht: stofklassen)

Artikel 4.208. (lucht: emissie totaal stof bij vormen en kernen van zand, koude regeneratie van zand en gietstukken)

Artikel 4.209. (lucht: emissie dioxinen en polycyclische aromatische koolwaterstoffen bij het smelten van metalen)

Artikel 4.210. (lucht: emissie lood en loodverbindingen bij het smelten van metalen)

Artikel 4.211. (lucht: emissies bij het maken van croningkernen en coldboxkernen voor het gieten van metalen)

Artikel 4.212. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.213. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij vormen en kernen van zand, koude regeneratie van zand en gietstukken)

Artikel 4.214. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het smelten van metalen)

Artikel 4.215. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het maken van croningkernen en coldboxkernen voor het gieten van metalen)

Artikel 4.216. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.217. (lucht en geur: afvoeren emissies)

§ 4.13. Stralen van metalen

Artikel 4.218. (toepassingsbereik)

Artikel 4.219. (melding)

Artikel 4.220. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.221. (bodem: bodembeschermende voorziening bij vloeibare straalmiddelen)

Artikel 4.222. (bodem: bodembeschermende voorziening bij vaste straalmiddelen)

Artikel 4.223. (water: niet lozen)

Artikel 4.224. (water: lozingsroute)

Artikel 4.225. (water: riooltekening)

Artikel 4.226. (lucht: stofklassen)

Artikel 4.227. (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Artikel 4.228. (lucht: emissies)

Artikel 4.229. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.230. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.231. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.232. (lucht: afvoeren emissies)

Artikel 4.232a. (overgangsrecht: emissies)

§ 4.14. Schoonbranden van metalen

Artikel 4.233. (toepassingsbereik)

Artikel 4.234. (melding)

Artikel 4.235. (niet lozen na schoonbranden van metalen)

Artikel 4.236. (lucht: stofklassen)

Artikel 4.237. (lucht: niet schoonbranden bij halogeenverbindingen)

Artikel 4.238. (lucht: verwijderen andere materialen)

Artikel 4.239. (lucht: emissies)

Artikel 4.240. (lucht: maatregel elektrische oven)

Artikel 4.241. (lucht: maatregel kleine gasgestookte oven)

Artikel 4.242. (lucht: maatregel grote gasgestookte oven)

Artikel 4.243. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.244. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.245. (lucht: eenmalige meting)

§ 4.15. Etsen en beitsen van metalen

Artikel 4.246. (toepassingsbereik)

Artikel 4.247. (melding)

Artikel 4.248. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.249. (geen gebruik perfluoroctaansulfonaten)

Artikel 4.250. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.251. (water: lozingsroute)

Artikel 4.252. (water: emissiegrenswaarden lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.253. (water: meetmethoden)

Artikel 4.254. (water: riooltekening)

Artikel 4.255

Artikel 4.256. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.257. (lucht: emissies)

Artikel 4.258. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.259. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.260. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.261. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.16. Lassen van metalen

Artikel 4.262. (toepassingsbereik)

Artikel 4.263. (melding)

Artikel 4.264. (lucht: klassenindeling bij het lassen van metalen)

Artikel 4.265. (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Artikel 4.266. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.267. (lucht: emissies)

Artikel 4.268. (lucht: maatregelen totaal stof)

Artikel 4.269. (lucht: maatregelen chroom VI-verbindingen, beryllium en berylliumverbindingen)

Artikel 4.270. (lucht: maatregelen lood en loodverbindingen)

Artikel 4.271. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.272. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.273. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.274. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.17. Solderen van metalen

Artikel 4.275. (toepassingsbereik)

Artikel 4.276. (melding)

Artikel 4.277. (stofklassen)

Artikel 4.278. (lucht: gesloten ruimte)

Artikel 4.279. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.280. (lucht: emissies)

Artikel 4.281. (lucht: maatregelen totaal stof)

Artikel 4.282. (lucht: maatregel cadmium en cadmiumverbindingen)

Artikel 4.283. (lucht: maatregelen stoffen en stofklassen)

Artikel 4.284. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.285. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.286. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.287. (lucht: afvoeren emissies)

Artikel 4.287a. (overgangsrecht: emissies)

§ 4.18. Mechanisch en thermisch bewerken van metalen

Artikel 4.288. (toepassingsbereik)

Artikel 4.289. (melding)

Artikel 4.290. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.291. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.292. (water: droog reinigen en opnieuw gebruiken)

Artikel 4.293. (water: lozingsroute)

Artikel 4.294. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.295. (water: meetmethoden)

Artikel 4.296. (water: riooltekening)

Artikel 4.297. (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Artikel 4.298. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.299. (lucht: emissies)

Artikel 4.300. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.301. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.302. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.303. (lucht: afvoeren emissies)

Artikel 4.303a. (afval: scheiden afvalstoffen)

§ 4.19. Mechanisch bewerken van steen

Artikel 4.304. (toepassingsbereik)

Artikel 4.305. (melding)

Artikel 4.306. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.307. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.308. (water: droog reinigen en opnieuw gebruiken)

Artikel 4.309. (water: lozingsroute)

Artikel 4.310. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.311. (water: meetmethoden)

Artikel 4.312. (water: riooltekening)

Artikel 4.313. (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Artikel 4.314. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.315. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.316. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.317. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.318. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.319. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.20. Mechanisch bewerken van diverse materialen

Artikel 4.320. (toepassingsbereik)

Artikel 4.321. (melding)

Artikel 4.322. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.323. (water: droog reinigen en opnieuw gebruiken)

Artikel 4.324. (water: lozingsroute)

Artikel 4.325. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.326. (water: meetmethoden)

Artikel 4.327. (water: riooltekening)

Artikel 4.328. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.329. (lucht en geluid: gesloten ruimte)

Artikel 4.330. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.331. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.332. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.333. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.334. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.335. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.21. Reinigen, lijmen en coaten van diverse materialen

Artikel 4.336. (toepassingsbereik)

Artikel 4.337. (melding)

Artikel 4.338. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.339. (geen gebruik perfluoroctaansulfonaten)

Artikel 4.340. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.341. (water: lozingsroute)

Artikel 4.342. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.343. (water: emissiegrenswaarden lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.344. (water: meetmethoden)

Artikel 4.345. (water: riooltekening)

Artikel 4.346. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.347. (lucht en geur: afvoeren emissies)

Artikel 4.348. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.349. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.350. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.351. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.352. (lucht: oplosmiddelarme producten en applicatiemethoden)

Artikel 4.353. (lucht: maatregelen bij reiniging)

Artikel 4.354. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.22. Onderhouden en repareren van verbrandingsmotoren, gemotoriseerde voertuigen, vliegtuigen, vaartuigen of werktuigen

Artikel 4.355. (toepassingsbereik)

Artikel 4.356. (melding)

Artikel 4.357. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.358. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.359. (externe veiligheid: PGS 26)

Artikel 4.360. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.361. (water: lozingsroute)

Artikel 4.362. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.363. (water: meetmethoden)

Artikel 4.364. (water: riooltekening)

Artikel 4.365. (afval: aantal wrakken)

Artikel 4.366. (afval: niet verwijderen of nuttig toepassen)

§ 4.23. Proefdraaien van verbrandingsmotoren

Artikel 4.367. (toepassingsbereik)

Artikel 4.368. (geluid: gesloten ruimte)

§ 4.24. Schoonmaken van pleziervaartuigen

Artikel 4.369. (toepassingsbereik)

Artikel 4.370. (melding)

Artikel 4.371. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.372. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.373. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.374

Artikel 4.375

Artikel 4.376. (water: riooltekening)

§ 4.25. Verwerken van rubbercompounds

Artikel 4.377. (toepassingsbereik)

Artikel 4.378. (melding)

Artikel 4.379. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.380. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.381. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.382. (lucht: emissies)

Artikel 4.383. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.384. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.385. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.386. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.26. Verwerken van thermoplastisch kunststof

Artikel 4.387. (toepassingsbereik)

Artikel 4.388. (melding)

Artikel 4.389. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.390. (bodem: bodembeschermende voorziening bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.391. (lucht: diffuse emissies bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.392. (lucht: emissies bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.393. (lucht: meetmethoden bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.394. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.395. (lucht: eenmalige meting bij het verhitten en vormgeven van thermoplastisch kunststof, met uitzondering van het lassen van textiel)

Artikel 4.396. (lucht: afvoeren emissies bij het lassen van textiel)

§ 4.27. Verwerken van polyesterhars

Artikel 4.397. (toepassingsbereik)

Artikel 4.398. (melding)

Artikel 4.399. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.400. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.401. (geur: voorkomen of beperken geurhinder)

§ 4.28. Voedingsmiddelenindustrie

Artikel 4.402. (toepassingsbereik)

Artikel 4.403. (melding)

Artikel 4.404. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.405. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.406. (water: lozingsroute)

Artikel 4.407. (water: zuivering bij lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.408. (water: riooltekening)

Artikel 4.409. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.410. (lucht: stuifgevoelige goederen)

Artikel 4.411. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.412. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.413. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.414. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.415. (lucht: afvoeren emissies)

Artikel 4.416. (overgangsrecht: water)

Artikel 4.417

§ 4.29. Regelen en meten van aardgas

Artikel 4.418. (toepassingsbereik)

Artikel 4.419. (melding)

Artikel 4.420. (externe veiligheid: bedrijfsnoodplan)

Artikel 4.421. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.422. (informeren: afstand)

Artikel 4.423. (externe veiligheid: ontwerp en installatie)

Artikel 4.424. (externe veiligheid: drukbeheersing)

Artikel 4.425. (externe veiligheid: onderhoud)

Artikel 4.425a. (overgangsrecht: afstand)

§ 4.30. Windturbine

Artikel 4.426. (toepassingsbereik)

Artikel 4.427. (melding)

Artikel 4.428. (externe veiligheid: beoordeling)

Artikel 4.429. (informeren: buiten gebruik stellen)

Artikel 4.430. (externe veiligheid: ontwerp)

Artikel 4.430a. (overgangsrecht: ontwerp)

§ 4.30a. Windturbine: tijdelijke regels geluid

Artikel 4.430b. (toepassingsbereik)

Artikel 4.430c. (geluid: waarden windturbines)

Artikel 4.430d. (geluid: registratie gegevens windturbines)

Artikel 4.430e. (geluid: meet- en rekenbepalingen)

§ 4.30b. Windturbine: tijdelijke regels slagschaduw en lichtschittering

Artikel 4.430f. (begripsbepaling)

Artikel 4.430g. (toepassingsbereik)

Artikel 4.430h. (toepassingsbereik: eerbiedigende werking)

Artikel 4.430i. (slagschaduw: stilstandvoorziening)

Artikel 4.430j. (slagschaduw: functionele binding)

Artikel 4.430k. (slagschaduw: voormalige functionele binding)

Artikel 4.430l. (lichtschittering: beperken van reflectie)

Artikel 4.431. (lichtschittering: meten reflectiewaarden)

§ 4.31. Shredderen van autowrakken

Artikel 4.431a. (toepassingsbereik)

Artikel 4.431b. (afval: recyclen metalen en nuttige toepassing shredderafvalstoffen)

§ 4.32. Opslaan van afvalstoffen

Artikel 4.431c. (toepassingsbereik)

Artikel 4.431d. (afval: termijn opslaan)

§ 4.33. Koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak

Artikel 4.432. (toepassingsbereik)

Artikel 4.433. (melding)

Artikel 4.434. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.435. (externe veiligheid: koelinstallaties met kooldioxide of koolwaterstof)

Artikel 4.436. (externe veiligheid: koelinstallaties met ammoniak)

Artikel 4.437. (overgangsrecht: koelinstallatie met ammoniak bij sneeuwbaan of ijsbaan)

§ 4.34. Oplosmiddeleninstallatie

Artikel 4.438. (toepassingsbereik)

Artikel 4.439. (melding)

Artikel 4.440. (toepassingsbereik coating voertuigen)

Artikel 4.441. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem)

Artikel 4.442. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.443. (lucht: uitleg bij tabel 4.438b )

Artikel 4.444. (lucht: formule berekenen elektroforetisch coatingvlak)

Artikel 4.445. (lucht: wijziging installatie)

Artikel 4.446. (lucht: opstarten en stilleggen)

Artikel 4.447. (lucht: emissiegrenswaarden)

Artikel 4.448. (lucht: uitzondering emissiegrenswaarde)

Artikel 4.449. (lucht: afwijkende emissiegrenswaarde bij oplosmiddelenhergebruik)

Artikel 4.450. (lucht: voorwaarde emissiegrenswaarde bij VOS)

Artikel 4.451. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.452. (lucht: afwijking diffuse emissiegrenswaarde bestaande oplosmiddeleninstallatie)

Artikel 4.453. (lucht: uitzondering diffuse emissiegrenswaarde gesloten container)

Artikel 4.454. (lucht: uitzondering diffuse emissiegrenswaarde)

Artikel 4.455. (lucht: afwijkende totale emissiegrenswaarde bestaande oplosmiddeleninstallatie)

Artikel 4.456. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.457. (lucht: voldoen aan emissiegrenswaarde bij continue meting)

Artikel 4.458. (lucht: voldoen aan emissiegrenswaarde bij periodieke meting)

Artikel 4.459. (lucht: naleving bij emissiegrenswaarden, diffuse emissiegrenswaarden en totale emissiegrenswaarden)

Artikel 4.460. (lucht: gasvolumes)

Artikel 4.461. (lucht: referentiepunt reductieprogramma)

Artikel 4.462. (lucht: voldoen aan reductieprogramma)

Artikel 4.463. (lucht: afwijking tabel reductieprogramma bestaande installatie)

Artikel 4.464. (lucht: aanpassen vermenigvuldigingsfactor reductieprogramma)

Artikel 4.465. (lucht: gevaarlijke stoffen)

Artikel 4.466. (lucht: naleving bij gevaarlijke stoffen)

Artikel 4.467. (lucht: oplosmiddelenboekhouding)

Artikel 4.468. (lucht: berekening oplosmiddelenverbruik in oplosmiddelenboekhouding)

Artikel 4.469. (lucht: berekening totale emissie in oplosmiddelenboekhouding)

Artikel 4.470. (lucht: berekening diffuse emissie in oplosmiddelenboekhouding)

Artikel 4.471. (lucht: symbolen emissiegrenswaarde)

§ 4.35. Tanken en opslaan van LPG

Artikel 4.472. (toepassingsbereik)

Artikel 4.472a. (melding)

Artikel 4.472b. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.472c. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.472d. (informeren: afstand)

Artikel 4.473. (externe veiligheid: PGS 16)

Artikel 4.474. (externe veiligheid: tanken in brandstofreservoir)

Artikel 4.475. (overgangsrecht: afstand)

Artikel 4.476

§ 4.36. Tanken en opslaan van LNG

Artikel 4.477. (toepassingsbereik)

Artikel 4.478. (externe veiligheid: PGS 33-1 en PGS 33-2)

Artikel 4.479. (externe veiligheid: tanken in brandstofreservoir)

Artikel 4.480. (externe veiligheid: installatie en opslag)

§ 4.37. Tanken van CNG

Artikel 4.481. (toepassingsbereik)

Artikel 4.482. (melding)

Artikel 4.483. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.484. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.485. (informeren: afstand)

Artikel 4.486. (externe veiligheid: PGS 25)

Artikel 4.487. (externe veiligheid: tanken in brandstofreservoir)

Artikel 4.487a. (overgangsrecht: afstand)

§ 4.38. Tanken en opslaan van waterstof

Artikel 4.488. (toepassingsbereik)

Artikel 4.489. (externe veiligheid: PGS 35)

Artikel 4.490. (externe veiligheid: tanken in brandstofreservoir)

§ 4.39. Kleinschalig tanken

Artikel 4.491. (toepassingsbereik)

Artikel 4.492. (melding)

Artikel 4.493. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.494. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.495. (externe veiligheid: PGS 28 en PGS 30)

Artikel 4.496. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.497. (bodem: tanken met vulpistool)

Artikel 4.498. (water: lozingsroute)

Artikel 4.499. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.500. (water: meetmethoden)

Artikel 4.501. (water: riooltekening)

§ 4.40. Grootschalig tanken

Artikel 4.502. (toepassingsbereik)

Artikel 4.503. (melding)

Artikel 4.504. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.505. (melding: treffen gelijkwaardige maatregel)

Artikel 4.506. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.507. (externe veiligheid: PGS 28 en PGS 30)

Artikel 4.508. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.509. (bodem: beoordeling vloeistofdichte bodemvoorziening)

Artikel 4.510. (bodem: geomembraanbaksysteem)

Artikel 4.511. (bodem: beoordeling geomembraanbaksysteem)

Artikel 4.512. (bodem: tanken met vulpistool of slang)

Artikel 4.513. (bodem: aanwezigheid en afwezigheid personeel)

Artikel 4.514. (water: lozingsroute)

Artikel 4.515. (water: slibvangput en olieafscheider lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.516

Artikel 4.517. (water: riooltekening)

Artikel 4.518. (lucht: verminderen uitstoot benzinedamp)

Artikel 4.519. (lucht: fase II-benzinedampterugwinningssysteem)

Artikel 4.520. (lucht: geen terugwinningssysteem bij kleinere bestaande tankstations)

Artikel 4.521. (lucht: controle bij kleinere bestaande tankstations)

§ 4.41. Opslaan van brandstoffen in bunkerstations

Artikel 4.522. (toepassingsbereik)

Artikel 4.523. (melding)

Artikel 4.524. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.525. (informeren: afstand)

Artikel 4.526. (externe veiligheid: overnachting en recreatief verblijf)

Artikel 4.527. (externe veiligheid en water: constructie ladingtanks bunkerstation)

Artikel 4.528. (overgangsrecht: afstand)

§ 4.42. Kleinschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen

Artikel 4.529. (toepassingsbereik)

Artikel 4.530. (melding)

Artikel 4.531. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.532. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.533. (informeren: afstand)

Artikel 4.534. (externe veiligheid: overnachting en recreatief verblijf)

Artikel 4.535. (externe veiligheid en water: tankzuil)

Artikel 4.536. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.537. (bodem en oppervlaktewaterlichaam: tanken met vulpistool of slang)

Artikel 4.538. (overgangsrecht: afstand)

§ 4.43. Grootschalig tanken van vaartuigen of drijvende werktuigen met brandstoffen

Artikel 4.539. (toepassingsbereik)

Artikel 4.540. (melding)

Artikel 4.541. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.542. (externe veiligheid: afstand)

Artikel 4.543. (informeren: afstand)

Artikel 4.544. (externe veiligheid: overnachting en recreatief verblijf)

Artikel 4.545. (externe veiligheid: tankzuil)

Artikel 4.546. (externe veiligheid: niet tanken van schepen die gevaarlijke stoffen vervoeren)

Artikel 4.547. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.548. (bodem en oppervlaktewaterlichaam: tanken met vulpistool of slang)

Artikel 4.549. (water: lozingsroute)

Artikel 4.550. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.551. (water: meetmethoden)

Artikel 4.552. (water: riooltekening)

Artikel 4.553. (overgangsrecht: afstand)

§ 4.44. Wasstraat of wasplaats

Artikel 4.554. (toepassingsbereik)

Artikel 4.555. (melding)

Artikel 4.556. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.557. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.558. (water: lozingsroute)

Artikel 4.559. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.560. (water: meetmethoden)

Artikel 4.561. (water: riooltekening)

§ 4.45. Verwijderen graffiti

Artikel 4.562. (toepassingsbereik)

Artikel 4.563. (melding)

Artikel 4.564. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.565. (water: preventie verontreiniging)

Artikel 4.566. (water: lozingsroute naspoelwater)

Artikel 4.567. (water: riooltekening)

§ 4.46. Natte koeltoren

Artikel 4.568. (toepassingsbereik)

Artikel 4.569. (melding)

Artikel 4.570. (externe veiligheid: onderzoek risico’s legionellabesmetting)

Artikel 4.571. (externe veiligheid: legionella-beheersplan)

Artikel 4.572. (externe veiligheid: logboek)

§ 4.47. Autodemontage en tweewielerdemontage

Artikel 4.573. (toepassingsbereik)

Artikel 4.574. (melding)

Artikel 4.575. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.576. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.577. (water: lozingsroute)

Artikel 4.578. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.579. (water: meetmethoden)

Artikel 4.580. (water: riooltekening)

Artikel 4.581. (lucht: diffuse emissies bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.582. (lucht: emissie totaal stof bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.583. (lucht: meetmethoden bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.584. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.585. (lucht: eenmalige meting bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.586. (lucht: afvoeren emissies bij het ontsteken van airbags en gordelspanners)

Artikel 4.587. (afval: zo spoedig mogelijk demonteren)

Artikel 4.588. (afval: overige activiteiten)

Artikel 4.589. (afval: opslag van stoffen en materialen uit wrakken)

Artikel 4.590. (afval: opslag van wrakken voor demontage)

Artikel 4.591. (afval: afvoeren van autowrakken)

Artikel 4.592. (afval: in ontvangst nemen van wrakken)

§ 4.48. Opslaan van autowrakken

Artikel 4.593. (toepassingsbereik)

Artikel 4.594. (melding)

Artikel 4.595. (afval: activiteiten met autowrakken)

§ 4.49. Zuiveringtechnisch werk

Artikel 4.596. (toepassingsbereik)

Artikel 4.597. (melding lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.598. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.599. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.600. (bodem: bassins, tanks en leidingen in de waterlijn)

Artikel 4.601. (bodem: controle lekdichtheid zuiveringtechnisch werk)

Artikel 4.602. (bodem: constructie grondwatermonitoringssysteem)

Artikel 4.603. (bodem: meting)

Artikel 4.604. (gegevens en bescheiden: resultaten grondwateranalyse)

Artikel 4.605. (informeren: hogere meetwaarden grondwateranalyse)

Artikel 4.606. (water: exploitatie zuiveringtechnisch werk)

Artikel 4.607. (water: lozingsroute)

Artikel 4.608. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.609. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.610. (water: meetmethoden)

Artikel 4.611. (water: bemonsterplicht en analyseplicht)

Artikel 4.612. (afbakening mogelijkheid maatwerk)

Artikel 4.613. (water: rekenmethode zuiveringsrendement)

Artikel 4.614. (gegevens en bescheiden: stedelijk afvalwater)

Artikel 4.615. (water: riooltekening)

Artikel 4.616

Artikel 4.617

§ 4.50. Ontvangen van afvalstoffen

Artikel 4.618. (toepassingsbereik)

Artikel 4.619. (melding)

Artikel 4.620. (afval: werkinstructie acceptatie- en controleprocedure)

§ 4.51. Milieustraat

Artikel 4.621. (toepassingsbereik)

Artikel 4.622. (melding)

Artikel 4.623. (afval: het ontvangen van grove huishoudelijke afvalstoffen)

Artikel 4.624. (afval: acceptatie- en controleprocedure ontvangen van afvalstoffen)

§ 4.52. Opslaan van verwijderd asbest

Artikel 4.625. (toepassingsbereik)

Artikel 4.626. (melding)

Artikel 4.627. (gezondheid: tegengaan verspreiding asbest)

Artikel 4.628. (afval: registratie)

Artikel 4.628a. (afval: termijn opslaan)

§ 4.53. Ingeperkt gebruik genetisch gemodificeerde organismen

Artikel 4.629. (toepassingsbereik)

Artikel 4.630. (melding)

Artikel 4.631. (gegevens en bescheiden: doorgeven biologische-veiligheidsfunctionaris en veiligheidscomités)

Artikel 4.632. (gegevens en bescheiden: informatie over andere activiteiten)

Artikel 4.633. (voorkomen verspreiding genetisch gemodificeerde organismen: integriteit ggo-gebied)

§ 4.54. Crematorium

Artikel 4.634. (toepassingsbereik)

Artikel 4.635. (melding)

Artikel 4.636. (lucht: verbod verbranden metalen en kunststoffen)

Artikel 4.637. (lucht: emissie rookgassen en stikstofoxiden)

Artikel 4.638. (lucht: emissie kwik en kwikverbindingen)

Artikel 4.639. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.640. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.641. (lucht: meten en registratie temperatuur en zuurstofgehalte naverbrandingsruimte)

Artikel 4.642. (lucht: emissie totaal stof bij crematieoven voor dieren)

Artikel 4.643. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.644. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.645. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.646. (afval: inzamelen stof)

§ 4.55. Laboratorium

Artikel 4.647. (toepassingsbereik)

Artikel 4.648. (melding)

Artikel 4.649. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.650. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.651. (water: lozingsroute)

Artikel 4.652. (water: werkinstructie en voorzieningen)

Artikel 4.653. (water: riooltekening)

Artikel 4.654. (lucht: stofklassen)

Artikel 4.655. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.656. (lucht: emissies)

Artikel 4.657. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.658. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.659. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.660. (lucht: afvoeren emissies)

Artikel 4.661. (gezondheid: voorkomen verspreiden ziektekiemen)

Artikel 4.661a. (gezondheid: contactpersoon bij vrijkomen ziektekiemen)

Artikel 4.661b. (gegevens en bescheiden)

Artikel 4.661c. (overgangsrecht: emissies)

§ 4.56. Traumahelikopter

Artikel 4.662. (toepassingsbereik)

Artikel 4.663. (melding)

Artikel 4.664. (geluid: bronvermogen)

Artikel 4.665. (geluid: gebruik helikopter bij een ziekenhuis)

Artikel 4.666. (geluid: registratie vliegbewegingen)

Artikel 4.666a. (overgangsrecht: bronvermogen)

§ 4.57. Chemisch reinigen textiel

Artikel 4.667. (toepassingsbereik)

Artikel 4.668. (melding)

Artikel 4.669. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.670. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.671. (water: lozingsroute)

Artikel 4.672. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.673. (water: meetmethoden)

Artikel 4.674. (water: riooltekening)

Artikel 4.675. (lucht: gebruik PER)

§ 4.58. Jachthaven

Artikel 4.676. (toepassingsbereik)

Artikel 4.677. (melding)

Artikel 4.678. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.679. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.680

Artikel 4.681

Artikel 4.682. (water: meetmethoden)

Artikel 4.683. (water: riooltekening)

Artikel 4.684. (afval: in te nemen afvalstoffen)

Artikel 4.685. (afval: ontvangen en beheer van afvalstoffen)

Artikel 4.685a. (gegevens en bescheiden: havenafvalplan)

Artikel 4.685b. (informeren: Minister van Infrastructuur en Waterstaat)

Artikel 4.686. (afval: uitzondering)

§ 4.59. Binnenschietbaan

Artikel 4.687. (toepassingsbereik)

Artikel 4.688. (melding)

Artikel 4.689. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.690. (externe veiligheid: constructie gebouw)

Artikel 4.691. (externe veiligheid: kogelvanger)

Artikel 4.692. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.693. (lucht: diffuse emissies)

Artikel 4.694. (lucht: emissie totaal stof)

Artikel 4.695. (lucht: meetmethoden)

Artikel 4.696. (lucht: meetplicht en uitzondering meetplicht)

Artikel 4.697. (lucht: eenmalige meting)

Artikel 4.698. (lucht: afvoeren emissies)

§ 4.60. Buitenschietbaan

Artikel 4.699. (toepassingsbereik)

Artikel 4.700. (melding)

Artikel 4.701. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.702. (externe veiligheid: constructie schietbaan)

Artikel 4.703. (externe veiligheid: constructie zandkogelvanger)

Artikel 4.704. (bodem: bodembeschermende voorziening)

§ 4.61. Kleiduivenbaan

Artikel 4.705. (toepassingsbereik)

Artikel 4.706. (melding)

Artikel 4.707. (aanwijzing modules: eindonderzoek bodem en bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.708. (externe veiligheid: constructie schietbaan)

Artikel 4.709. (bodem: bodembeschermende voorziening)

§ 4.62. Aanmaken en via vaste leidingen transporteren van gewasbeschermingsmiddelen, biociden of bladmeststoffen

Artikel 4.710. (toepassingsbereik)

Artikel 4.711. (melding)

Artikel 4.712. (aanwijzing modules: bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.713. (bescherming fysieke leefomgeving)

Artikel 4.714. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.715. (water: opnieuw gebruiken)

Artikel 4.716. (water: niet lozen)

Artikel 4.717. (water: preventie verontreiniging oppervlaktewaterlichaam)

§ 4.63. Aanmaken gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen op landbouwgronden

Artikel 4.718. (toepassingsbereik)

Artikel 4.719

Artikel 4.720. (bescherming fysieke leefomgeving)

Artikel 4.721. (water: opnieuw gebruiken)

Artikel 4.722. (water: niet lozen)

Artikel 4.723. (water: preventie verontreiniging oppervlaktewaterlichaam)

§ 4.64. Gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen op braakliggende landbouwgronden of bij het telen van gewassen in de openlucht

Artikel 4.723a. (toepassingsbereik)

Artikel 4.723b. (melding lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.723c. (water en gezondheid: driftreducerende technieken bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen)

Artikel 4.723d. (water: teeltvrije zone bij gebruik gewasbeschermingsmiddelen)

Artikel 4.723e. (water en gezondheid: geen gewasbeschermingsmiddelen bij wind)

Artikel 4.723f. (water: gebruik gewasbeschermingsmiddelen binnen teeltvrije zone)

Artikel 4.723g. (water: gebruik gewasbeschermingsmiddelen op een talud)

Artikel 4.723h. (water: gebruik gewasbeschermingsmiddelen op braakliggende landbouwgronden)

Artikel 4.723i. (water: gebruik meststoffen)

Artikel 4.723j. (water: gebruik meststoffen op braakliggende landbouwgronden)

§ 4.65. Behandelen van geoogste gewassen met gewasbeschermingsmiddelen

Artikel 4.724. (toepassingsbereik)

Artikel 4.725. (melding)

Artikel 4.726. (aanwijzing modules: bodembeschermende voorzieningen)

Artikel 4.727. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.728. (water: niet lozen)

§ 4.66. Reinigen van verpakkingen voor biologisch geteelde gewassen

Artikel 4.729. (toepassingsbereik)

Artikel 4.730. (melding)

Artikel 4.731. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.732. (water: emissiegrenswaarde lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.733. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.734. (water: meetmethoden)

Artikel 4.735. (water: riooltekening)

§ 4.67. Reinigen van verpakkingen voor niet-biologisch geteelde gewassen

Artikel 4.736. (toepassingsbereik)

Artikel 4.737. (melding)

Artikel 4.738. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.739. (water: emissiegrenswaarde lozingen in een vuilwaterriool)

Artikel 4.740. (water: meetmethoden)

Artikel 4.741. (water: riooltekening)

§ 4.68. Spoelen van gewassen

Artikel 4.742. (toepassingsbereik)

Artikel 4.743. (melding)

Artikel 4.744. (bodem: slib gelijkmatig verspreiden)

Artikel 4.745. (water: opnieuw gebruiken spoelwater)

Artikel 4.746. (water: niet lozen voorspoelwater)

Artikel 4.747. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.748. (water: emissiegrenswaarde lozingen in een vuilwaterriool)

Artikel 4.749. (water: meetmethoden)

Artikel 4.750. (water: riooltekening)

§ 4.69. Spoelen van niet-biologisch geteelde bloembollen of bloemknollen

Artikel 4.751. (toepassingsbereik)

Artikel 4.752. (melding)

Artikel 4.753

Artikel 4.754. (bodem: bodembeschermende voorziening)

Artikel 4.755. (water: opnieuw gebruiken spoelwater)

Artikel 4.756. (water: niet lozen spoelwater)

Artikel 4.757. (water: lozingsroute)

Artikel 4.758. (water: riooltekening)

§ 4.70. Spoelen van biologisch geteelde gewassen

Artikel 4.759. (toepassingsbereik)

Artikel 4.760. (melding)

Artikel 4.761. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.762

Artikel 4.763

Artikel 4.764. (water: meetmethoden)

Artikel 4.765. (water: riooltekening)

§ 4.71. Sorteren van niet-biologisch geteeld fruit

Artikel 4.766. (toepassingsbereik)

Artikel 4.767. (melding)

Artikel 4.768. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.769. (water: lozingen in een vuilwaterriool)

Artikel 4.770. (water: riooltekening)

§ 4.72. Sorteren van biologisch geteeld fruit

Artikel 4.771. (toepassingsbereik)

Artikel 4.772. (melding)

Artikel 4.773. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.774

Artikel 4.775

Artikel 4.776

Artikel 4.777

§ 4.73. Substraatteelt van gewassen in de openlucht

Artikel 4.778. (toepassingsbereik)

Artikel 4.779. (melding)

Artikel 4.780. (bodem: voorkomen uitspoeling bij substraatteelt op doorlatende ondergrond)

Artikel 4.781. (water: opnieuw gebruiken bij substraatteelt op niet-doorlatende ondergrond)

Artikel 4.782. (water: aardbeien op trayvelden op niet-doorlatende ondergrond)

Artikel 4.783. (water: niet lozen drainwater bij substraatteelt op niet-doorlatende ondergrond)

§ 4.74. Substraatteelt van gewassen op stellingen of in een gotensysteem in de openlucht

Artikel 4.784. (toepassingsbereik)

Artikel 4.785. (melding)

Artikel 4.786. (water: opnieuw gebruiken bij stellingen en goten)

Artikel 4.787. (water: niet lozen drainwater)

§ 4.75. Assimilatiebelichting

Artikel 4.788. (toepassingsbereik)

Artikel 4.789. (melding)

Artikel 4.790. (lichthinder)

§ 4.76. Drainwater of spoelwater van filters bij substraatteelt in een kas

Artikel 4.791. (toepassingsbereik)

Artikel 4.791a. (melding)

Artikel 4.791b. (water: lozingsroute)

Artikel 4.791c. (water: gebruik natriumarm gietwater en recirculeren)

Artikel 4.791d. (water: zuivering gewasbeschermingsmiddelen)

Artikel 4.791e. (water: emissiegrenswaarden lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.791f. (water: meten)

Artikel 4.791fa. (gegevens en bescheiden: rapportage)

Artikel 4.791g. (water: riooltekening)

Artikel 4.791ga. (overgangsrecht: water)

§ 4.77. Drainagewater of spoelwater van filters bij grondgebonden teelt in een kas

Artikel 4.791h. (toepassingsbereik)

Artikel 4.791i. (melding)

Artikel 4.791j. (water: lozingsroute)

Artikel 4.791k. (water: zuivering gewasbeschermingsmiddelen)

Artikel 4.791l. (water: gebruik natriumarm gietwater, recirculeren en gebruiksnormen)

Artikel 4.791m. (water: meten en berekenen)

Artikel 4.791n. (water: registreren)

Artikel 4.791o. (gegevens en bescheiden: rapportage)

Artikel 4.791p. (water: riooltekening)

Artikel 4.791pa. (overgangsrecht: water)

§ 4.78. Overig afvalwater van kassen

Artikel 4.791q. (toepassingsbereik)

Artikel 4.791r. (melding lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.791s. (water: lozen uit hemelwaterafvoersysteem)

Artikel 4.791t. (water: niet lozen verontreinigd condenswater)

Artikel 4.791u. (water: riooltekening)

§ 4.79. Lozen afvalwater bij telen van gewassen in een gebouw

Artikel 4.792. (toepassingsbereik)

Artikel 4.793. (melding)

Artikel 4.794. (water: opnieuw gebruiken proceswater)

Artikel 4.795. (water: lozingsroutes)

Artikel 4.796. (water: emissiegrenswaarden lozing op een oppervlaktewaterlichaam)

Artikel 4.797. (water: emissiegrenswaarde lozing in een vuilwaterriool)

Artikel 4.798. (water: meetmethoden)

Artikel 4.799. (water: riooltekening)

§ 4.80. Bereiden van gietwater

Artikel 4.800. (toepassingsbereik)

Artikel 4.801. (water: niet lozen)

Artikel 4.802. (water: overgangsrecht)

§ 4.81. Bereiden van drinkwater voor landbouwhuisdieren

Artikel 4.803. (toepassingsbereik)

Artikel 4.804. (water: niet lozen)