Home

Omgevingsbesluit

Geldig van 7 mei 2024 tot 1 juli 2024
Geldig van 7 mei 2024 tot 1 juli 2024

Omgevingsbesluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 07-05-2024 tot 01-07-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/167181, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op het Europees landschapsverdrag, de habitatrichtlijn, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn mariene strategie, de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning, de kaderrichtlijn water, het Londen-protocol, de mer-richtlijn, het PRTR-protocol, de PRTR-verordening, de richtlijn havenontvangstvoorzieningen, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn inspraak en toegang tot de rechter, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn stedelijk afvalwater, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, het SEA-protocol, de Seveso-richtlijn, de smb-richtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Espoo, het verdrag van Granada, het verdrag van Valletta, het VN-Zeerechtverdrag, de vogelrichtlijn, het werelderfgoedverdrag, de zwemwaterrichtlijn en de artikelen 2.20, eerste lid, 4.3, 5.7, tweede lid, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, 5.16, tweede lid, 5.36, vijfde lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede lid, aanhef en onder b, 12.1, eerste lid, vierde lid en vijfde lid, 12.5, derde lid, 12.6, vierde lid, 12.8, vierde lid, 12.9, tweede lid, 13.5, eerste en tweede lid, 16.1, eerste en tweede lid, 16.2, tweede lid, 16.7, tweede lid, 16.15, 16.16, 16.17, 16.24, 16.36, zesde lid, aanhef en onder a, 16.39, tweede lid, 16.42, 16.43, eerste lid, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid, 17.5, derde lid, 18.2, vierde lid, 18.3, 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, 20.8, eerste lid, 20.13, tweede lid, en 20.14, vierde lid, van de Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W14.17.0197/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524072, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen)

Bijlage I bevat begripsbepalingen voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.1a. (grondslag)

1.

Dit besluit berust op de artikelen 1.5, tweede lid, 1.7a, tweede lid, 2.7, 2.20, eerste lid, 2.21a, tweede lid, 2.24, eerste lid, 5.7, tweede en derde lid, 5.9, 5.10, eerste en derde lid, 5.11, eerste lid, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, eerste lid, 5.16, tweede lid, 5.36, vierde lid, 5.44b, tweede lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede en derde lid, 8.1, derde en vijfde lid, 12.1, eerste, vierde en vijfde lid, 12.5, derde lid, 12.6, vierde lid, 12.8, tweede lid, 12.9, tweede lid, 13.3a, eerste lid, 13.3d, 13.4a, vijfde lid, 13.4b, vierde lid, 13.5, eerste, tweede en derde lid, 13.11, eerste lid, 13.15, derde lid, 13.17, tweede lid, 13.20, zesde lid, 13.22, eerste lid, 13.23, eerste en vierde lid, 15.7, vierde lid, 15.8, vierde lid, 15.9, eerste lid, 15.53, eerste lid, 16.1, 16.7, tweede lid, 16.15, eerste lid, 16.16, eerste lid, 16.17, eerste lid, 16.20, tweede lid, 16.24, 16.24a, 16.36, zesde lid, 16.39, tweede lid, 16.42, 16.42a, 16.43, eerste en vierde lid, 16.44, vierde lid, 16.45, derde lid, 16.46, derde lid, 16.47, tweede lid, 16.52, eerste lid, 16.53a, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.139, eerste en tweede lid, 17.3, 17.5, derde lid, 17.6, 18.2, vierde en zesde lid, 18.3, eerste en tweede lid, 18.15a, eerste en derde lid, 18.19, eerste lid, 18.22, 18.25, tweede en derde lid, 19.12, vierde lid, 20.2, zevende lid, 20.6, eerste lid, 20.8, eerste lid, 20.13, eerste lid, 20.14, vierde en vijfde lid, 20.21, derde lid, 20.22, eerste lid, 20.24, eerste lid, 20.25, eerste lid, en 20.26, eerste lid, van de wet.

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone)

Artikel 1.3. (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijke nadelige gevolgen)

Hoofdstuk 2. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 2.1. (verplichting en verbod opname regels in omgevingsplan)

Artikel 2.1a. (overgangsrecht omgevingsvergunning gemeentelijke verordening)

Artikel 2.2. (verplichting en verbod opname regels in waterschapsverordening)

Artikel 2.3. (verplichting en verbod opname regels in omgevingsverordening)

Hoofdstuk 3. Aanwijzing van locaties voor rijkstaken

Afdeling 3.1. Aanwijzing van rijkswateren

Artikel 3.1. (aanwijzing van rijkswateren)

Afdeling 3.2. Aanwijzing en begrenzing van beperkingengebieden

Artikel 3.2. (toepassingsbereik)

Artikel 3.3. (beperkingengebied wegen)

Artikel 3.4. (beperkingengebied waterstaatswerken)

Artikel 3.5. (beperkingengebied hoofdspoorweginfrastructuur)

Artikel 3.6. (beperkingengebied installaties in een waterstaatswerk anders dan mijnbouwinstallaties)

Artikel 3.7. (beperkingengebied mijnbouwinstallatie in een waterstaatswerk)

Hoofdstuk 4. Bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid van andere bestuursorganen

Afdeling 4.1. Bevoegd gezag omgevingsvergunning

§ 4.1.1. Algemeen

Artikel 4.1. (toepassingsbereik)

§ 4.1.2. Aanvraag om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten

Artikel 4.2. (bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal, tenzij)
Artikel 4.3. (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.4. (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.4a. (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten)
Artikel 4.5. (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop aanwijzing bevoegd gezag)

§ 4.1.3. Aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten anders dan wateractiviteiten

Artikel 4.6. (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.7. (bevoegd gezag vervoerregio enkel- en meervoudige aanvraag)
Artikel 4.8. (bevoegd gezag Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.9. (bevoegd gezag Minister van Defensie enkel- en meervoudige aanvraag)
Artikel 4.10. (bevoegd gezag Minister van Economische Zaken en Klimaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.11. (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten)
Artikel 4.11a. (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit enkel- en meervoudige aanvraag)
Artikel 4.12. (bevoegd gezag Minister voor Natuur en Stikstof enkel- en meervoudige aanvraag)
Artikel 4.13. (bevoegd gezag Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkel- en meervoudige aanvraag)
Artikel 4.14. (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten)
Artikel 4.15. (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop aanwijzing bevoegd gezag)
Artikel 4.16. (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag)

§ 4.1.4. Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag alle activiteiten

Artikel 4.17. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

Afdeling 4.2. Betrokkenheid van andere bestuursorganen of instanties bij een aanvraag om een omgevingsvergunning of een maatwerkvoorschrift of bij een verzoek om instemming

Artikel 4.18. (toepassingsbereik algemeen)

Artikel 4.19. (toepassingsbereik bij grondgebiedoverstijgende aanvraag)

Artikel 4.20. (advies en instemming door college van burgemeester en wethouders)

Artikel 4.21. (advies door gemeenteraad)

Artikel 4.22. (advies door gemeentelijke adviescommissie)

Artikel 4.23. (uitzondering instemming door college van burgemeester en wethouders bij omgevingsplanactiviteit en eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag)

Artikel 4.24. (advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap)

Artikel 4.25. (advies en instemming door gedeputeerde staten)

Artikel 4.26. (advies en instemming door dagelijks bestuur vervoerregio)

Artikel 4.27. (advies en instemming door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)

Artikel 4.28. (advies en instemming door Minister van Defensie)

Artikel 4.29. (advies en instemming door Minister van Economische Zaken en Klimaat)

Artikel 4.30. (advies en instemming door Minister van Infrastructuur en Waterstaat)

Artikel 4.30a. (advies en instemming door Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Artikel 4.31. (advies en instemming door Minister voor Natuur en Stikstof)

Artikel 4.32. (advies en instemming door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Artikel 4.33. (advies door bestuur veiligheidsregio)

Artikel 4.34. (advies door inspecteur-generaal leefomgeving en transport)

Artikel 4.35. (advies over indirecte lozingen)

Artikel 4.36. (advies na toepassing flexibiliteitsregeling bevoegd gezag)

Artikel 4.37. (instemming niet vereist)

Artikel 4.38. (gronden verlenen of onthouden instemming)

Hoofdstuk 5. Projectprocedure

Afdeling 5.1. Algemene bepalingen projectbesluit

Artikel 5.1. (flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk)

Afdeling 5.2. Voornemen en voorkeursbeslissing

Artikel 5.2. (inhoud en kennisgeving voornemen)

Artikel 5.3. (participatie)

Artikel 5.4. (verplichte voorkeursbeslissing)

Artikel 5.5. (inhoud voorkeursbeslissing)

Afdeling 5.3. Projectbesluit

Artikel 5.5a. (publicatie ontwerp projectbesluit)

Artikel 5.6. (inhoud projectbesluit)

Artikel 5.7. (aanwijzing andere besluiten)

Artikel 5.7a. (aanwijzing besluit vaststelling geluidproductieplafonds)

Artikel 5.7b. (geen advies voor projectbesluiten voor hoofdinfrastructuur bij Natura 2000-activiteiten)

Artikel 5.8. (advies en instemming andere besluiten)

Hoofdstuk 6. Faunabeheereenheden en -plannen

Artikel 6.1. (faunabeheereenheid)

Artikel 6.2. (faunabeheerplan)

Artikel 6.3. (voorbereiding, openbaarmaking en verantwoording faunabeheerplan)

Artikel 6.4. (Minister voor Natuur en Stikstof bevoegd gezag)

Hoofdstuk 7. Voorkeursrecht en onteigening

Afdeling 7.1. Voorkeursrechtbeschikkingen

Artikel 7.1. (inhoud voorkeursrechtbeschikking)

Artikel 7.2. (besluit tot intrekking en mededeling verval voorkeursrecht of vernietiging van voorkeursrechtbeschikking)

Artikel 7.3. (aangetekende verzending mededelingen voorkeursrecht)

Artikel 7.4. (afschriften verzoek rechtbank voorkeursrecht)

Afdeling 7.2. Onteigeningsbeschikkingen

Artikel 7.5. (inhoud onteigeningsbeschikking)

Artikel 7.6. (terinzagelegging ontwerponteigeningsbeschikking)

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Afdeling 8.1. Vergoeding en verhaal van kosten

Artikel 8.1. (aanwijzen gevallen verhaal van kosten bij verontreiniging fysieke leefomgeving)

Artikel 8.1a. (verhalen van schadevergoeding bij beschikking)

Afdeling 8.2. Heffingen

Artikel 8.2. (uitwerken ontgrondingenheffing)

Artikel 8.3. (vrijstelling grondwateronttrekkingsheffing)

Artikel 8.4. (kosten onderzoeken grondwaterbeleid)

Afdeling 8.3. Financiële zekerheid

Artikel 8.5. (gevallen waarin financiële zekerheid kan worden gesteld)

Artikel 8.6. (gevallen waarin financiële zekerheid moet worden gesteld)

Artikel 8.6a. (samenloop artikelen 8.5 en 8.6 )

Artikel 8.7. (plicht voor openbaar lichaam)

Artikel 8.8. (afwegingscriteria stellen en wijzigen financiële zekerheid)

Artikel 8.9. (vorm financiële zekerheidstelling)

Artikel 8.10. (hoogte bedrag financiële zekerheidstelling)

Artikel 8.10a. (aanvullende bepaling vorm en hoogte bedrag financiële zekerheid)

Artikel 8.11. (termijn instandhouding financiële zekerheidstelling)

Artikel 8.12. (bewijsvoering financiële zekerheidstelling)

Afdeling 8.4. Kostenverhaal

Artikel 8.13. (kostenverhaalplichtige activiteiten)

Artikel 8.14. (afzien van kostenverhaal)

Artikel 8.15. (verhaalbare kostensoorten)

Artikel 8.16. (raming opbrengsten van gronden)

Artikel 8.17. (raming inbrengwaarde van gronden)

Artikel 8.18. (raming waardevermeerdering)

Artikel 8.19. (eindafrekening op verzoek)

Afdeling 8.5. Financiële bijdragen voor ontwikkelingen van een gebied

Artikel 8.20. (activiteiten waarover financiële bijdragen kunnen worden overeengekomen)

Artikel 8.21. (categorieën ontwikkelingen waarvoor financiële bijdragen kunnen worden verhaald)

Artikel 8.22. (regels over eindafrekening van financiële bijdragen)

Hoofdstuk 9. Schade

Artikel 9.1. (gevallen onder normaal maatschappelijk risico)

Artikel 9.2. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag nadeelcompensatie)

Artikel 9.3. (aanwijzing diersoorten voor tegemoetkoming schade)

Hoofdstuk 10. Procedures

Afdeling 10.0. Ministeriële regeling

Artikel 10.0. (publicatie ontwerp regeling) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.1. Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening

Artikel 10.1. (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan voorbereidingsbesluit)

Artikel 10.2. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan)

Artikel 10.3. (toezending en overleg bij bijzondere betrokkenheid provincie)

Artikel 10.3a. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie waterschapsverordening)

Artikel 10.3b. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsverordening)

Artikel 10.3c. (publicatie ontwerp omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening)

Afdeling 10.2. Taken en instructies

Artikel 10.4. (actualisatie zwemwaterprofiel)

Artikel 10.5. (overleg bij aanwijzing zwemlocaties)

Artikel 10.6. (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan instructie)

Artikel 10.6a. (publicatie instructie)

Artikel 10.6b. (bekendmaking kwantificering instandhoudingsdoelstellingen natuur en rode lijsten)

Artikel 10.6c. (actualisatie aanwijzingsbesluiten Natura 2000-gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden)

Artikel 10.6d. (opvatting Europese Commissie over dwingende redenen van groot openbaar belang bij Natura 2000-gebieden)

Afdeling 10.2a. Geluidproductieplafonds als omgevingswaarden

Artikel 10.6e. (voorbereidingsprocedure besluit tot vaststelling van geluidproductieplafond als omgevingswaarde)

Afdeling 10.3. Omgevingsvisies

Artikel 10.7. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie)

Artikel 10.7a. (publicatie ontwerp en beschikbaar stellen geconsolideerde omgevingsvisie)

Afdeling 10.4. Programma’s

§ 10.4.1. Algemeen

Artikel 10.8. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma)
Artikel 10.9. (informatieverplichting gemeenten, waterschappen, provincies)

§ 10.4.2. Programma’s kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 10.10. (overleg bij kwaliteit van de buitenlucht)
Artikel 10.10a. (actualisatie nationaal nec-programma)

§ 10.4.3. Waterprogramma’s

Artikel 10.11. (overleg bij en actualisatie van stroomgebiedsbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen)
Artikel 10.12. (overleg bij, actualisatie en operationaliteit programma van maatregelen mariene strategie)
Artikel 10.13. (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen)
Artikel 10.14. (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; monitoringsprogramma)
Artikel 10.15. (overleg bij, actualisatie en eerste vaststelling van maritiem ruimtelijk plan)
Artikel 10.16. (overleg bij, actualisatie en operationaliteit maatregelen van waterprogramma’s)

§ 10.4.4. Actieplannen geluid

Artikel 10.17. (overleg bij en actualisatie van actieplannen geluid)

§ 10.4.5. Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Artikel 10.18. (actualisatie en eerste vaststelling beheerplan Natura 2000)

§ 10.4.6. Programma stikstofreductie en natuurverbetering

Artikel 10.19. (actualisatie programma stikstofreductie en natuurverbetering)
Artikel 10.19a. (overleg met andere landen en Europese Commissie)

Afdeling 10.5. Meldingen en maatwerkvoorschriften

Artikel 10.19b. (aanvraag maatwerkvoorschrift activiteiten die de natuur betreffen)

Artikel 10.20. (kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift)

Afdeling 10.6. Omgevingsvergunning

§ 10.6.1. Aanvraag en werking omgevingsvergunning

Artikel 10.21. (aanvraag omgevingsvergunning wateractiviteiten los)
Artikel 10.21a. (aanvraag omgevingsvergunning activiteiten die de natuur betreffen los)
Artikel 10.21b. (nadere regels aanvraag en uitreiking omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteit)
Artikel 10.21c. (nadere regels aanvraag omgevingsvergunning valkeniersactiviteit)
Artikel 10.21d. (nadere regels aanvraag omgevingsvergunning andere activiteiten die de natuur betreffen)
Artikel 10.22. (informatie omgevingsvergunning milieubelastende activiteit)
Artikel 10.22a. (informatie omgevingsvergunning cultureel erfgoed)
Artikel 10.23. (termijnstelling in omgevingsvergunning)

§ 10.6.2. Toepassing afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 10.24. (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning)
Artikel 10.25. (toepassing coördinatieregeling Awb )

Afdeling 10.7. Gedoogplichtbeschikking

Artikel 10.26. (intrekking gedoogplichtbeschikking)

Afdeling 10.7a. Aanwijzing als certificatie-instelling

Artikel 10.26a. (toepassing afdeling 4.1.3.3 Algemene wet bestuursrecht )

Afdeling 10.7b. Toelatingsprocedure en gegevensverstrekking stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen

Artikel 10.26b. (aanvraagvereisten)

Artikel 10.26c. (toepassing afdeling 4.1.3.3 Algemene wet bestuursrecht )

Artikel 10.26d. (registratie instrumentaanbieders)

Artikel 10.26e. (registratie kwaliteitsborgers)

Afdeling 10.8. Verstrekken en beschikbaar stellen van gegevens

§ 10.8.1. Externe veiligheid

Artikel 10.27. (gegevensverstrekking externe veiligheidsrisico’s)
Artikel 10.27a. (overgangsrecht gegevensverstrekking externe veiligheidsrisico’s)
Artikel 10.28. (gegevensverstrekking domino-effecten Seveso-inrichting)

§ 10.8.1a. Waterveiligheid

Artikel 10.28a. (gegevensverstrekking veiligheid primaire waterkeringen)

§ 10.8.2. Kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 10.29. (verstrekking en publicatie gegevens over luchtkwaliteit)
Artikel 10.30. (beschikbaar stellen informatie over emissies)
Artikel 10.31. (bekendmaking tijdelijke regels bij luchtverontreiniging)

§ 10.8.3. Waterkwaliteit

Artikel 10.32. (beschikbaar stellen monitoringsprogramma)
Artikel 10.33. (gegevensverstrekking opstellen stroomgebiedsbeheerplannen)
Artikel 10.33a. (gegevensverstrekking resultaten analyses en beoordeling kaderrichtlijn water)
Artikel 10.33b. (gegevensverstrekking voortgang uitvoering van maatregelen)
Artikel 10.34. (gegevensverstrekking beschermde gebieden kaderrichtlijn water)
Artikel 10.35. (verstrekking en publicatie gegevens inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib)
Artikel 10.36. (beschikbaar stellen verslagen kaderrichtlijn water)
Artikel 10.36aa. (gegevensverstrekking verordening hergebruik stedelijk afvalwater)

§ 10.8.3a. Natuur

Artikel 10.36a. (rapportages vogelrichtlijn en habitatrichtlijn)
Artikel 10.36b. (melding compenserende maatregelen Natura 2000-gebieden aan Europese Commissie)
Artikel 10.36c. (rapportage uitvoering invasieve-exoten-basisverordening)
Artikel 10.36d. (rapportage aan Tweede en Eerste Kamer over natuurnetwerk Nederland)
Artikel 10.36da. (gegevensverstrekking over programma stikstofreductie en natuurverbetering)
Artikel 10.36db. (gegevensverstrekking gebiedsgerichte uitwerking programma stikstofreductie en natuurverbetering)
Artikel 10.36dc. (rapportage aan Tweede en Eerste Kamer over programma stikstofreductie en natuurverbetering)
Artikel 10.36e. (verstrekking gegevens verzekering jachtgeweer)

§ 10.8.4. Kwaliteit van zwemlocaties

Artikel 10.37. (gegevensverstrekking zwemlocaties)
Artikel 10.38. (beschikbaar stellen verslag monitoring omgevingswaarde kwaliteit zwemlocatie)
Artikel 10.39. (beschikbaar stellen informatie over zwemlocaties)

§ 10.8.5. Geluid

Artikel 10.39a. (gegevensverstrekking industrieterreinen)
Artikel 10.39b. (gegevensverstrekking windturbines, windparken, civiele en militaire buitenschietbanen en militaire springterreinen op industrieterreinen)
Artikel 10.39c. (gegevensverstrekking luchthavens)
Artikel 10.40. (verstrekking en publicatie gegevens over belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens)
Artikel 10.41. (gegevensverstrekking door beheerder geluidbron voor geluidbelastingkaart)
Artikel 10.42. (gegevensverstrekking door bestuursorganen voor geluidbelastingkaart)
Artikel 10.42a. (gegevensverstrekking geluidregister)
Artikel 10.42b. (verstrekking en publicatie verslag monitoring geluidproductieplafonds)
Artikel 10.42c. (verstrekking en publicatie verslag monitoring geluid wegen en spoorwegen met basisgeluidemissie)

§ 10.8.5a. Bodemkwaliteit

Artikel 10.42c1. (beschikbaar stellen eindonderzoek bodem)
Artikel 10.42c2. (gegevensverstrekking stortplaatsen voor baggerspecie op land)

§ 10.8.6. PRTR

Artikel 10.42d. (elektronisch indienen PRTR-verslag)
Artikel 10.43. (gegevensverstrekking PRTR; uitstel verklaring PRTR-verslag)
Artikel 10.44. (gegevensverstrekking PRTR; gegevens als bedoeld in artikel 5.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving )
Artikel 10.45. (gegevensverstrekking PRTR; handelwijze bij geheimhouden gegevens)
Artikel 10.46. (beschikbaar stellen van gegevens en verklaringen PRTR)

§ 10.8.7. Behoud van werelderfgoed

Artikel 10.48. (gegevensverstrekking werelderfgoed)
Artikel 10.49. (gegevensverstrekking activiteiten die werelderfgoed kunnen aantasten)

§ 10.8.8. Tegengaan van klimaatverandering

Artikel 10.49a. (beschikbaar stellen broeikasgasinventarissen)
Artikel 10.49b. (doorzenden berichten over maatregelen verduurzaming energiegebruik)
Artikel 10.49d. (rapportages datacentra)

Afdeling 10.9. Kaarten

Artikel 10.50. (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling geluidbelastingkaarten)

Artikel 10.51. (actualisatie en elektronische beschikbaarstelling kaarten basiskustlijn)

Artikel 10.52. (overleg, actualisatie en elektronische beschikbaarstelling overstromingsgevaarkaarten en overstromingsrisicokaarten)

Hoofdstuk 11. Milieueffectrapportage

Afdeling 11.1. Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s

Artikel 11.1. (plan-mer-beoordeling)

Artikel 11.2. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 11.3. (inhoud plan-MER)

Artikel 11.4. (inhoud plan of programma)

Artikel 11.5. (monitoring plan-mer)

Afdeling 11.2. Milieueffectrapportage voor projecten

Artikel 11.6. (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten)

Artikel 11.7. (bijzonderheden bij aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten)

Artikel 11.8. (bijzonderheden bij de besluiten bij mer-(beoordelings)plichtige projecten)

Artikel 11.9. (regels ontheffing)

Artikel 11.10. (inhoud mededeling voornemen)

Artikel 11.11. (project-mer-beoordeling)

Artikel 11.12. (passende scheiding)

Artikel 11.13. (raadpleging reikwijdte en detailniveau)

Artikel 11.14. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage)

Artikel 11.15. (coördinatie terinzagelegging MER en passende beoordeling)

Artikel 11.16. (inhoud project-MER)

Artikel 11.17. (beschrijving project in MER)

Artikel 11.18. (beschrijving milieueffecten in MER)

Artikel 11.19. (inhoud besluit)

Artikel 11.20. (monitoring project-mer)

Artikel 11.21. (gegevensverstrekking)

Afdeling 11.3. Grensoverschrijdende milieueffecten

§ 11.3.1. Grensoverschrijdende plan-mer

Artikel 11.22. (mededeling en toezending informatie grensoverschrijdende milieueffecten)
Artikel 11.23. (overleg)
Artikel 11.24. (zienswijzen)
Artikel 11.25. (inhoud en verstrekking plan of programma)
Artikel 11.26. (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland)

§ 11.3.2. Grensoverschrijdende project-mer

Artikel 11.27. (mededeling grensoverschrijdende milieueffecten)
Artikel 11.28. (toezending informatie en zienswijzen)
Artikel 11.29. (overleg)
Artikel 11.30. (inhoud en verstrekking besluit)
Artikel 11.31. (nieuwe informatie, monitoring en evaluatie)
Artikel 11.32. (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland)

Hoofdstuk 12. Adviesorganen en adviseurs

Afdeling 12.1. Commissie voor de milieueffectrapportage

Artikel 12.1. (samenstelling commissie)

Artikel 12.2. (secretaris en bureau)

Artikel 12.3. (jaarverslag)

Artikel 12.4. (samenstelling werkgroep)

Artikel 12.5. (advisering door werkgroep)

Afdeling 12.2. OCW-schadebeoordelingscommissie archeologische rijksmonumenten

Artikel 12.6. (instelling en aanwijzing commissie)

Artikel 12.7. (samenstelling commissie)

Afdeling 12.3. Wetenschappelijke autoriteit CITES

Artikel 12.8. (samenstelling autoriteit)

Hoofdstuk 13. Handhaving en uitvoering

Afdeling 13.1. Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid

Artikel 13.1. (toedeling handhavingstaak aan een ander bestuursorgaan dan het college van burgemeester en wethouders)

Artikel 13.1a [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13.2. (toedeling handhavingstaak gedoogplichten)

Artikel 13.3. (toedeling mede-handhavingstaak in verband met regels over instemming)

Artikel 13.3a0. (toedeling mede-handhavingstaak in verband met andere regels)

Afdeling 13.1a. Bestuurlijke boetes

Artikel 13.3a. (bestuurlijke boete bij overtreding cites-regels)

Afdeling 13.2. Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving

§ 13.2.1. Toepassingsbereik

Artikel 13.4. (toepassingsbereik)

§ 13.2.2. Strategische en programmatische uitvoering en handhaving

Artikel 13.5. (uitvoerings- en handhavingsstrategie)
Artikel 13.6. (inhoud uitvoerings- en handhavingsstrategie)
Artikel 13.7. (nadere inhoud handhavingsstrategie)
Artikel 13.8. (uitvoeringsprogramma)
Artikel 13.9. (uitvoeringsorganisatie)
Artikel 13.10. (borgen van middelen)
Artikel 13.11. (evaluatierapportage)

§ 13.2.3. Omgevingsdiensten

Artikel 13.12. (basistakenpakket omgevingsdienst)

§ 13.2.4. Informatieverstrekking uitvoering en handhaving

Artikel 13.13. (verplichting tot informatieverstrekking)
Artikel 13.14. (andere bestuursorganen)
Artikel 13.15. (gebruik van het burgerservicenummer)
Artikel 13.15a. (verwerkingsverantwoordelijke Inspectieview Milieu)
Artikel 13.15b. (geen gegevensbewaring in Inspectieview Milieu)
Artikel 13.15c. (kosten Inspectieview Milieu)

Afdeling 13.3. Kwaliteitsbevordering en afstemming uitvoering en handhaving bij Seveso-inrichtingen

§ 13.3.1. Toepassingsbereik

Artikel 13.16. (toepassingsbereik)

§ 13.3.2. Strategische en programmatische uitvoering en handhaving

Artikel 13.17. (coördinatie uitvoering en handhaving)
Artikel 13.18. (onderzoeken veiligheidsrapport)
Artikel 13.19. (conclusies onderzoek veiligheidsrapport)
Artikel 13.20. (toezichtsysteem en toezichtplan)
Artikel 13.21. (toezichtprogramma)
Artikel 13.22. (uitvoering toezicht)
Artikel 13.23. (bevindingen toezicht)
Artikel 13.24. (openbaarmaking bevindingen toezicht)

Afdeling 13.4. Bestuurlijke en strafrechtelijke sancties Seveso-inrichtingen

§ 13.4.1. Toepassingsbereik

Artikel 13.25. (toepassingsbereik)

§ 13.4.2. Bestuurlijke handhaving Arbeidsomstandighedenwet

Artikel 13.26. (last onder bestuursdwang voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet )
Artikel 13.27. (bestuurlijke boete voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet )
Artikel 13.28. (waarschuwingen en stillegging voor overtredingen Arbeidsomstandighedenwet )

§ 13.4.3. Strafbaarstellingen

Artikel 13.29. (strafbaarstellingen Wet veiligheidsregio’s )
Artikel 13.30. (strafbaarstellingen Arbeidsomstandighedenwet )

Hoofdstuk 14. Digitaal stelsel Omgevingswet

Afdeling 14.1. Elektronisch verkeer

Artikel 14.1. (elektronisch verkeer via de landelijke voorziening)

Artikel 14.2. (elektronisch formulier)

Artikel 14.3. (ondertekening)

Afdeling 14.2. Informatie via de landelijke voorziening

Artikel 14.4. (informatie uit besluiten en andere rechtsfiguren)

Artikel 14.5. (verstrekking gegevens over besluiten en andere rechtsfiguren)

Afdeling 14.2a. Andere functionaliteiten van de landelijke voorziening

Artikel 14.5a. (samenwerkfunctionaliteit)

Artikel 14.5b. (doorzendfunctionaliteit)

Afdeling 14.3. Gegevensbeheer en persoonsgegevens

§ 14.3.1. Algemeen

Artikel 14.6. (begripsbepalingen)

§ 14.3.2. Gegevensbeheer

Artikel 14.7. (beheer berichten)
Artikel 14.7a. (uitwisselen gegevens bij samenwerken)
Artikel 14.7b. (doorzenden berichten)

§ 14.3.3. Persoonsgegevens

Artikel 14.8. (verwerkingsverantwoordelijke)
Artikel 14.9. (verwerking persoonsgegevens voor toegang tot landelijke voorziening)
Artikel 14.10. (verwerking persoonsgegevens voor doorgeleiden berichten naar bevoegd gezag)
Artikel 14.10a. (verwerking persoonsgegevens bij samenwerken)
Artikel 14.10b. (verstrekking van persoonsgegevens bij samenwerken)
Artikel 14.10c. (verwerking persoonsgegevens bij doorzenden)
Artikel 14.11. (verwerking persoonsgegevens voor operationele werking landelijke voorziening)

Afdeling 14.4. Beheer onderdelen landelijke voorziening

Artikel 14.12. (beheer onderdelen landelijke voorziening door Kadaster)

Hoofdstuk 15. Overgangsrecht

§ 15.1. Sanering te hoge geluidbelastingen

Artikel 15.1. (toepassingsbereik)

Artikel 15.2. (lijst met vanwege het geluid te saneren gebouwen)

Artikel 15.3. (samenstellen en melding lijst met vanwege het geluid te saneren gebouwen)

§ 15.2. Geluidregister

Artikel 15.4. (afwijkend tijdstip gegevensverstrekking ten behoeve van het geluidregister)

§ 15.3. Programma legalisering projecten natuur

Artikel 15.5. (gegevensverstrekking over programma legalisering projecten natuur en rapportage aan Tweede en Eerste Kamer)

Hoofdstuk 16. Slotbepalingen

Artikel 16.1. (inwerkingtreding)

Artikel 16.2. (citeertitel)

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen)

Bijlage II. bij artikel 3.1 van dit besluit (aanwijzing van rijkswateren)

Bijlage III. bij de artikelen 4.33 en 4.34 van dit besluit (advies door bestuur veiligheidsregio en advies door inspecteur-generaal leefomgeving en transport)

Bijlage IV. bij artikel 8.15 van dit besluit (kostensoorten)

Bijlage V. bij de artikelen 11.6 , 11.7 en 11.8 van dit besluit (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt)

Bijlage VI. bij artikel 13.12, eerste lid , van dit besluit (basistakenpakket omgevingsdienst)

Bijlage VII. bij artikel 13.12, derde lid , van dit besluit (aanwijzing omgevingsdiensten)

Bijlage VIII. bij artikel 14.5 van dit besluit (verstrekking van gegevens)