Home

Omgevingsbesluit

Geldig van 3 juli 2018 tot 1 januari 2024
Geldig van 3 juli 2018 tot 1 januari 2024

Omgevingsbesluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2024]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 juni 2017, nr. IenM/BSK-2017/167181, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister van Economische Zaken en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op het Europees landschapsverdrag, de habitatrichtlijn, de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn afvalstoffen, de kaderrichtlijn mariene strategie, de kaderrichtlijn maritieme ruimtelijke planning, de kaderrichtlijn water, het Londen-protocol, de mer-richtlijn, het PRTR-protocol, de PRTR-verordening, de richtlijn havenontvangstvoorzieningen, de richtlijn industriële emissies, de richtlijn inspraak en toegang tot de rechter, de richtlijn luchtkwaliteit, de richtlijn omgevingslawaai, de richtlijn overstromingsrisico’s, de richtlijn stedelijk afvalwater, de richtlijn storten afvalstoffen, de richtlijn toegang tot milieu-informatie, de richtlijn winningsafval, het SEA-protocol, de Seveso-richtlijn, de smb-richtlijn, het verdrag van Aarhus, het verdrag van Espoo, het verdrag van Granada, het verdrag van Valletta, het VN-Zeerechtverdrag, de vogelrichtlijn, het werelderfgoedverdrag, de zwemwaterrichtlijn en de artikelen 2.20, eerste lid, 4.3, 5.7, tweede lid, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, tweede en derde lid, 5.13, 5.16, tweede lid, 5.36, vijfde lid, 5.47, tweede en vijfde lid, 5.52, tweede lid, aanhef en onder b, 12.1, eerste lid, vierde lid en vijfde lid, 12.5, derde lid, 12.6, vierde lid, 12.8, vierde lid, 12.9, tweede lid, 13.5, eerste en tweede lid, 16.1, eerste en tweede lid, 16.2, tweede lid, 16.7, tweede lid, 16.15, 16.16, 16.17, 16.24, 16.36, zesde lid, aanhef en onder a, 16.39, tweede lid, 16.42, 16.43, eerste lid, 16.55, eerste lid, 16.65, eerste lid, 16.88, eerste lid, 17.5, derde lid, 18.2, vierde lid, 18.3, 20.6, eerste lid, aanhef en onder a, onder 2°, 20.8, eerste lid, 20.13, tweede lid, en 20.14, vierde lid, van de Omgevingswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 december 2017, nr. W14.17.0197/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 juni 2018, nr. 2018-0000524072, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. (begripsbepalingen) [Nog niet in werking]

Bijlage I bij dit besluit bevat begrippen en definities voor de toepassing van dit besluit.

Artikel 1.2. (exclusieve economische zone) [Nog niet in werking]

Dit besluit is van toepassing in de exclusieve economische zone.

Artikel 1.3. (aanwijzing verboden activiteiten met aanzienlijk nadelige gevolgen) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Aanwijzing van locaties voor rijkstaken

Afdeling 3.1. Aanwijzing van rijkswateren

Artikel 3.1. (aanwijzing van rijkswateren) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid van andere bestuursorganen

Afdeling 4.1. Bevoegd gezag omgevingsvergunning

§ 4.1.1. Algemeen

Artikel 4.1. (toepassingsbereik) [Nog niet in werking]

§ 4.1.2. Aanvraag om een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten

Artikel 4.2. (bevoegd gezag waterschap enkel- en meervoudige aanvraag; decentraal, tenzij) [Nog niet in werking]
Artikel 4.3. (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.4. (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.5. (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop aanwijzing bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

§ 4.1.3. Aanvraag om een omgevingsvergunning voor activiteiten, anders dan wateractiviteiten

Artikel 4.6. (bevoegd gezag provincie enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.7. (bevoegd gezag vervoerregio enkel- en meervoudige aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 4.8. (bevoegd gezag Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.9. (bevoegd gezag Minister van Defensie enkel- en meervoudige aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 4.10. (bevoegd gezag Minister van Economische Zaken en Klimaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.11. (bevoegd gezag Minister van Infrastructuur en Waterstaat enkel- en meervoudige aanvraag; magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.12. (bevoegd gezag Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit enkel- en meervoudige aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 4.13. (bevoegd gezag Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap enkel- en meervoudige aanvraag) [Nog niet in werking]
Artikel 4.14. (aanvullende aanwijzing bevoegd gezag meervoudige aanvraag zonder magneetactiviteiten) [Nog niet in werking]
Artikel 4.15. (voorrangsregel bevoegd gezag meervoudige aanvraag bij samenloop aanwijzing bevoegd gezag) [Nog niet in werking]
Artikel 4.16. (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

§ 4.1.4. Flexibiliteitsregeling bevoegd gezag alle activiteiten

Artikel 4.17. (flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Afdeling 4.2. Betrokkenheid van andere bestuursorganen of instanties bij aanvraag om een omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift

Artikel 4.18. (toepassingsbereik algemeen) [Nog niet in werking]

Artikel 4.19. (toepassingsbereik bij grondgebiedoverstijgende aanvraag) [Nog niet in werking]

Artikel 4.20. (advies en instemming door college van burgemeester en wethouders) [Nog niet in werking]

Artikel 4.21. (advies door gemeenteraad) [Nog niet in werking]

Artikel 4.22. (advies door gemeentelijke adviescommissie) [Nog niet in werking]

Artikel 4.23. (uitzondering instemming door college van burgemeester en wethouders bij afwijkactiviteit en eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 4.24. (advies en instemming door dagelijks bestuur waterschap) [Nog niet in werking]

Artikel 4.25. (advies en instemming door gedeputeerde staten) [Nog niet in werking]

Artikel 4.26. (advies en instemming door dagelijks bestuur vervoerregio) [Nog niet in werking]

Artikel 4.27. (advies en instemming door Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) [Nog niet in werking]

Artikel 4.28. (advies en instemming door Minister van Defensie) [Nog niet in werking]

Artikel 4.29. (advies en instemming door Minister van Economische Zaken en Klimaat) [Nog niet in werking]

Artikel 4.30. (advies en instemming door Minister van Infrastructuur en Waterstaat) [Nog niet in werking]

Artikel 4.31. (advies en instemming door Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) [Nog niet in werking]

Artikel 4.32. (advies en instemming door Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) [Nog niet in werking]

Artikel 4.33. (advies door bestuur veiligheidsregio) [Nog niet in werking]

Artikel 4.34. (advies door inspecteur-generaal leefomgeving en transport) [Nog niet in werking]

Artikel 4.35. (advies over indirecte lozingen) [Nog niet in werking]

Artikel 4.36. (advies na toepassing flexibiliteitsregeling bevoegd gezag) [Nog niet in werking]

Artikel 4.37. (instemming niet vereist) [Nog niet in werking]

Artikel 4.38. (gronden onthouden instemming) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Projectprocedure

Afdeling 5.1. Algemene bepalingen projectbesluit

Artikel 5.1. (flexibiliteitsregeling projectbesluit Rijk) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.2. Voornemen en voorkeursbeslissing

Artikel 5.2. (inhoud en kennisgeving voornemen) [Nog niet in werking]

Artikel 5.3. (participatie) [Nog niet in werking]

Artikel 5.4. (verplichte voorkeursbeslissing) [Nog niet in werking]

Artikel 5.5. (inhoud voorkeursbeslissing) [Nog niet in werking]

Afdeling 5.3. Projectbesluit

Artikel 5.6. (inhoud projectbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 5.7. (aanwijzing andere besluiten) [Nog niet in werking]

Artikel 5.8. (advies en instemming andere besluiten) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Afdeling 8.1. Verhaal van kosten bij verontreiniging fysieke leefomgeving

Artikel 8.1. (aanwijzen gevallen verhaal van kosten) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.2. Heffingen

Artikel 8.2. (uitwerken ontgrondingenheffing) [Nog niet in werking]

Artikel 8.3. (vrijstelling grondwateronttrekkingsheffing) [Nog niet in werking]

Artikel 8.4. (kosten onderzoeken grondwaterbeleid) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.3. Financiële zekerheid

Artikel 8.5. (financiële zekerheidstelling; bevoegdheid) [Nog niet in werking]

Artikel 8.6. (financiële zekerheidstelling; plicht) [Nog niet in werking]

Artikel 8.7. (financiële zekerheidstelling; plicht openbaar lichaam) [Nog niet in werking]

Artikel 8.8. (financiële zekerheidstelling; vorm) [Nog niet in werking]

Artikel 8.9. (financiële zekerheidstelling; hoogte) [Nog niet in werking]

Artikel 8.10. (financiële zekerheidstelling; duur) [Nog niet in werking]

Artikel 8.11. (afwegingscriteria opheffen financiële zekerheid) [Nog niet in werking]

Artikel 8.12. (bewijsvoering financiële zekerheidstelling) [Nog niet in werking]

Afdeling 8.4. Grondexploitatie

Artikel 8.13. (kostenverhaalplichtige activiteiten) [Nog niet in werking]

Artikel 8.14. (afzien van kostenverhaal) [Nog niet in werking]

Artikel 8.15. (verhaalbare kostensoorten) [Nog niet in werking]

Artikel 8.16. (wijze van berekenen kostenverhaal) [Nog niet in werking]

Artikel 8.17. (exploitatiebijdrage) [Nog niet in werking]

Artikel 8.18. (afrekening) [Nog niet in werking]

Artikel 8.19. (uitwerking exploitatieregels en exploitatievoorschriften) [Nog niet in werking]

Artikel 8.20. (aangewezen woningbouwcategorieën) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Procedures

Afdeling 10.1. Omgevingsplan

Artikel 10.1. (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan voorbereidingsbesluit) [Nog niet in werking]

Artikel 10.2. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsplan) [Nog niet in werking]

Artikel 10.3. (toezending en overleg bij bijzondere betrokkenheid provincie) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.2. Taken en instructies

Artikel 10.4. (actualisatie zwemwaterprofiel) [Nog niet in werking]

Artikel 10.5. (overleg bij aanwijzing zwemlocaties) [Nog niet in werking]

Artikel 10.6. (overleg bestuursorgaan voorafgaand aan instructie) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.3. Omgevingsvisies

Artikel 10.7. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie omgevingsvisie) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.4. Programma’s

§ 10.4.1. Algemeen

Artikel 10.8. (motiveringsplicht vroegtijdige publieksparticipatie programma) [Nog niet in werking]
Artikel 10.9. (informatieverplichting gemeenten, waterschappen, provincies) [Nog niet in werking]

§ 10.4.2. Programma’s kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 10.10. (overleg bij kwaliteit van de buitenlucht) [Nog niet in werking]

§ 10.4.3. Waterprogramma’s

Artikel 10.11. (overleg bij en actualisatie van stroomgebiedsbeheerplannen en overstromingsrisicobeheerplannen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.12. (overleg bij, actualisatie en operationaliteit programma van maatregelen mariene strategie) [Nog niet in werking]
Artikel 10.13. (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; initiële beoordeling, omschrijving goede milieutoestand en milieudoelen) [Nog niet in werking]
Artikel 10.14. (overleg bij en actualisatie documenten ter voorbereiding van programma van maatregelen mariene strategie; monitoringsprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 10.15. (overleg bij, actualisatie en eerste vaststelling van maritiem ruimtelijke plan) [Nog niet in werking]
Artikel 10.16. (overleg bij, actualisatie en operationaliteit maatregelen van waterprogramma’s) [Nog niet in werking]

§ 10.4.4. Actieplannen geluid

Artikel 10.17. (overleg bij en actualisatie van actieplannen geluid) [Nog niet in werking]

§ 10.4.5. Beheerplannen Natura 2000-gebieden

Artikel 10.18. (actualisatie en eerste vaststelling beheerplan Natura 2000) [Nog niet in werking]

§ 10.4.6. Programmatische aanpak stikstof

Artikel 10.19. (actualisatie programmatische aanpak stikstof) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.5. Meldingen en maatwerkvoorschriften

Artikel 10.20. (kennisgeving melding en maatwerkvoorschrift) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.6. Omgevingsvergunning

§ 10.6.1. Aanvraag en werking omgevingsvergunning

Artikel 10.21. (aanvraag wateractiviteiten los) [Nog niet in werking]
Artikel 10.22. (informatie omgevingsvergunning milieubelastende activiteit) [Nog niet in werking]
Artikel 10.23. (termijnstelling in omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]

§ 10.6.2. Toepassing afdelingen 3.4 en 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht

Artikel 10.24. (voorbereidingsprocedure omgevingsvergunning) [Nog niet in werking]
Artikel 10.25. (toepassing coördinatieregeling Awb ) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.7. Gedoogplichtbeschikking

Artikel 10.26. (intrekking gedoogplichtbeschikking) [Nog niet in werking]

Afdeling 10.8. Verstrekken en beschikbaar stellen van gegevens

§ 10.8.1. Externe veiligheid

Artikel 10.27. (gegevensverstrekking externe veiligheidsrisico’s) [Nog niet in werking]
Artikel 10.28. (gegevensverstrekking domino-effecten Seveso-inrichting) [Nog niet in werking]

§ 10.8.2. Kwaliteit van de buitenlucht

Artikel 10.29. (verstrekking en publicatie gegevens over luchtkwaliteit) [Nog niet in werking]
Artikel 10.30. (beschikbaar stellen informatie over emissies) [Nog niet in werking]
Artikel 10.31. (bekendmaking tijdelijke regels bij luchtverontreiniging) [Nog niet in werking]

§ 10.8.3. Waterkwaliteit

Artikel 10.32. (actualisatie en beschikbaar stellen monitoringsprogramma) [Nog niet in werking]
Artikel 10.33. (gegevensverstrekking kaderrichtlijn water) [Nog niet in werking]
Artikel 10.34. (gegevensverstrekking beschermde gebieden kaderrichtlijn water) [Nog niet in werking]
Artikel 10.35. (verstrekking en publicatie gegevens inzameling, transport en behandeling stedelijk afvalwater en afvoer slib) [Nog niet in werking]
Artikel 10.36. (beschikbaar stellen verslagen monitoring waterkwaliteit) [Nog niet in werking]

§ 10.8.4. Kwaliteit van zwemlocaties

Artikel 10.37. (gegevensverstrekking zwemlocaties) [Nog niet in werking]
Artikel 10.38. (beschikbaar stellen verslag monitoring omgevingswaarde kwaliteit zwemlocatie) [Nog niet in werking]
Artikel 10.39. (beschikbaar stellen informatie over zwemlocaties) [Nog niet in werking]

§ 10.8.5. Geluid

Artikel 10.40. (verstrekking en publicatie gegevens over belangrijke wegen, spoorwegen en luchthavens) [Nog niet in werking]
Artikel 10.41. (gegevensverstrekking door beheerder geluidbron voor geluidbelastingkaart) [Nog niet in werking]
Artikel 10.42. (gegevensverstrekking door bestuursorganen voor geluidbelastingkaart) [Nog niet in werking]

§ 10.8.6. PRTR

Artikel 10.43. (gegevensverstrekking PRTR; uitstel verklaring PRTR-verslag) [Nog niet in werking]
Artikel 10.44. (gegevensverstrekking PRTR; gegevens als bedoeld in artikel 5.10 van het Besluit activiteiten leefomgeving ) [Nog niet in werking]
Artikel 10.45. (gegevensverstrekking PRTR; handelwijze bij geheimhouden gegevens) [Nog niet in werking]
Artikel 10.46. (beschikbaar stellen van gegevens en verklaringen PRTR) [Nog niet in werking]
Artikel 10.47. (beschikbaar stellen eindonderzoek bodem) [Nog niet in werking]

§ 10.8.7. Behoud van werelderfgoed

Artikel 10.48. (gegevensverstrekking werelderfgoed) [Nog niet in werking]
Artikel 10.49. (gegevensverstrekking activiteiten die werelderfgoed aan kunnen tasten) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 11. Milieueffectrapportage

Afdeling 11.1. Milieueffectrapportage voor plannen en programma’s

Artikel 11.1. (plan-mer-beoordeling) [Nog niet in werking]

Artikel 11.2. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]

Artikel 11.3. (inhoud plan-MER) [Nog niet in werking]

Artikel 11.4. (inhoud plan of programma) [Nog niet in werking]

Artikel 11.5. (monitoring plan-mer) [Nog niet in werking]

Afdeling 11.2. Milieueffectrapportage voor projecten

Artikel 11.6. (aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten) [Nog niet in werking]

Artikel 11.7. (bijzonderheden bij aanwijzen mer-(beoordelings)plichtige projecten) [Nog niet in werking]

Artikel 11.8. (bijzonderheden bij de besluiten bij mer-(beoordelings)plichtige projecten) [Nog niet in werking]

Artikel 11.9. (regels ontheffing) [Nog niet in werking]

Artikel 11.10. (inhoud mededeling voornemen) [Nog niet in werking]

Artikel 11.11. (project-mer-beoordeling) [Nog niet in werking]

Artikel 11.12. (passende scheiding) [Nog niet in werking]

Artikel 11.13. (raadpleging reikwijdte en detailniveau) [Nog niet in werking]

Artikel 11.14. (advies Commissie voor de milieueffectrapportage) [Nog niet in werking]

Artikel 11.15. (elektronische beschikbaarstelling, kennisgeving, coördinatie) [Nog niet in werking]

Artikel 11.16. (inhoud project-MER) [Nog niet in werking]

Artikel 11.17. (beschrijving project in MER) [Nog niet in werking]

Artikel 11.18. (beschrijving milieueffecten in MER) [Nog niet in werking]

Artikel 11.19. (inhoud besluit) [Nog niet in werking]

Artikel 11.20. (monitoring project-mer) [Nog niet in werking]

Artikel 11.21. (gegevensverstrekking) [Nog niet in werking]

Afdeling 11.3. Grensoverschrijdende milieueffecten

§ 11.3.1. Grensoverschrijdende plan-mer

Artikel 11.22. (mededeling en toezending informatie grensoverschrijdende milieueffecten) [Nog niet in werking]
Artikel 11.23. (overleg) [Nog niet in werking]
Artikel 11.24. (zienswijzen) [Nog niet in werking]
Artikel 11.25. (inhoud en verstrekking plan of programma) [Nog niet in werking]
Artikel 11.26. (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland) [Nog niet in werking]

§ 11.3.2. Grensoverschrijdende project-mer

Artikel 11.27. (mededeling grensoverschrijdende milieueffecten) [Nog niet in werking]
Artikel 11.28. (toezending informatie en zienswijzen) [Nog niet in werking]
Artikel 11.29. (overleg) [Nog niet in werking]
Artikel 11.30. (inhoud en verstrekking besluit) [Nog niet in werking]
Artikel 11.31. (nieuwe informatie, monitoring en evaluatie) [Nog niet in werking]
Artikel 11.32. (grensoverschrijdende milieueffecten in Nederland) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 12. Adviesorganen en adviseurs

Afdeling 12.1. Commissie voor de milieueffectrapportage

Artikel 12.1. (samenstelling commissie) [Nog niet in werking]

Artikel 12.2. (secretaris en bureau) [Nog niet in werking]

Artikel 12.3. (jaarverslag) [Nog niet in werking]

Artikel 12.4. (samenstelling werkgroep) [Nog niet in werking]

Artikel 12.5. (advisering door werkgroep) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 13. Handhaving en uitvoering

Afdeling 13.1. Bestuursrechtelijke handhavingstaak en handhavingsbevoegdheid

Artikel 13.1. (toedeling handhavingstaak anders dan aan college van burgemeester en wethouders) [Nog niet in werking]

Artikel 13.2. (toedeling handhavingstaak gedoogplichten) [Nog niet in werking]

Artikel 13.3. (bestuursdwangbevoegdheid instemmingsorgaan) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 14. Digitale voorzieningen

Afdeling 14.1. Elektronisch verkeer

Artikel 14.1. (elektronische aanvraag, melding en verstrekken van gegevens en bescheiden) [Nog niet in werking]

Artikel 14.2. (elektronisch formulier) [Nog niet in werking]

Artikel 14.3. (aanvraag en melding op papier) [Nog niet in werking]

Afdeling 14.2. Omgevingsdocumenten

Artikel 14.4. (omgevingsdocument) [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 15. Slotbepalingen

Artikel 15.1. (inwerkingtreding) [Nog niet in werking]

Artikel 15.2. (citeertitel) [Nog niet in werking]

Bijlage I. bij artikel 1.1 van dit besluit (begrippen) [Nog niet in werking]

Bijlage II. bij artikel 3.1 van dit besluit (aanwijzing van rijkswateren) [Nog niet in werking]

Bijlage III. bij de artikelen 4.33 en 4.34 van dit besluit (advies door bestuur veiligheidsregio en advies door inspecteur-generaal leefomgeving en transport) [Nog niet in werking]

Bijlage IV. bij artikel 8.15 van dit besluit (kosten en kostensoorten) [Nog niet in werking]

Bijlage V. bij de artikelen 11.6 , 11.7 en 11.8 van dit besluit (aanwijzing projecten en de daarvoor benodigde besluiten waarvoor een mer-(beoordelings)plicht geldt) [Nog niet in werking]