Home

Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Geldig van 21 juli 2018 tot 1 januari 2020
Geldig van 21 juli 2018 tot 1 januari 2020

Regeling verlening van mandaat, volmacht en machtiging verrichten privaatrechtelijke rechtshandelingen door de secretaris Commissie Eindtermen Accountantsopleiding

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 21-07-2018 tot 01-01-2020]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2020]

Aanhef

De Commissie Eindtermen Accountantsopleiding,

Overwegende dat zij een aantal van haar bevoegdheden wenst te mandateren aan de secretaris van het bureau van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding;

Overwegende dat de secretaris gevolmachtigd dient te zijn tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen;

Gelet op Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

  1. Mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten ex artikel 1:3 van de Awb te nemen en ondertekenen;

  2. Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

  3. Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen, die noch een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn, te verrichten.

Artikel 2. Positie secretaris CEA

Bij de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) is, met inachtneming van de aanwijzingen van de commissie, de secretaris belast met de leiding van het bureau van de commissie, zoals bepaald in afdeling 3 van het Bestuursreglement CEA (gepubliceerd in de Staatscourant van 14 mei 2013, nr. 12575).

Artikel 3. Taken en bevoegdheden secretaris

De secretaris is meer in het bijzonder belast met:

  1. de zorg voor personeel, financiën, organisatie en bedrijfsvoering;

  2. het adviseren van CEA en haar subcommissies in de uitoefening van hun taken;

  3. de uitvoering van aan hem gemandateerde taken.

Artikel 4. Mandaat

Artikel 5. Ondermandaat

Artikel 6. Volmacht

Artikel 7. Machtiging

Artikel 8. Instructies

Artikel 9. Ondertekening

Artikel 10

Artikel 11. Inwerkingtreding

Overzicht mandaat en volmacht Commissie Eindtermen Accountantsopleiding, behorende bij mandaatbesluit