Home

Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat

Geldig vanaf 23 juni 2021
Geldig vanaf 23 juni 2021

Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Waterstaat

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 23-06-2021]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen organisatie en mandaat

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • bewindspersoon: Minister van Infrastructuur en Waterstaat of Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

  • dienst: onderdeel van het ministerie, genoemd in artikel 2, tweede lid;

  • diensthoofd: persoon die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienst;

  • dienstonderdeel: onderdeel van een dienst;

  • dienstonderdeelhoofd: persoon die overeenkomstig dit besluit, dan wel overeenkomstig overige wet- en regelgeving, is belast met de leiding van een dienstonderdeel;

  • functionaris: persoon die als ambtenaar is aangesteld bij het ministerie, of degene die krachtens overeenkomst naar burgerlijk recht werkzaam is bij het ministerie;

  • ministerie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • plaatsvervangend secretaris-generaal: plaatsvervangend secretaris-generaal als bedoeld in artikel 3a;

  • secretaris van adviesorgaan: secretaris van een adviesorgaan, genoemd in artikel 2, derde lid;

  • secretaris-generaal: secretaris-generaal van het ministerie.

Hoofdstuk 2. Organisatie

§ 2.1. Hoofdstructuur

Artikel 2. Onderdelen ministerie

§ 2.2. Secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal

Artikel 3. Taken secretaris-generaal

Artikel 3a. Taken plaatsvervangend secretaris-generaal

§ 2.3. Organisatie diensten

Artikel 4. Directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken

Artikel 5. Directoraat-generaal Milieu en Internationaal

Artikel 6. Directoraat-generaal Mobiliteit

Artikel 7. Directoraat-generaal Water en Bodem

Artikel 8. Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken

Artikel 9. Directie Bestuursondersteuning

Artikel 10. Directie Communicatie

Artikel 11. Directie Participatie

Artikel 12. Concerndirectie Financieel-Economische Zaken

Artikel 12a. Concerndirectie Informatievoorziening

Artikel 12b. Concerndirectie Mens en Organisatie

Artikel 12c. Bureau Eigenaarsadvisering

Artikel 12d. Directie Uitvoering en Decentraal Advies en Control

Artikel 13 [Vervallen per 17-09-2020]

Artikel 14. Directie Kennis, Innovatie en Strategie

Artikel 15. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Artikel 16. Planbureau voor de Leefomgeving

Artikel 17. Stafbureau deltacommissaris

Artikel 18. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

§ 2.4. Organisatie secretariaten adviesorganen

Artikel 19. Secretariaten van adviesorganen

Hoofdstuk 3. Mandaat

§ 3.1. Mandaat secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal

Artikel 20. Mandaat aan en ondermandaat door secretaris-generaal

Artikel 20a. Mandaat aan en ondermandaat door plaatsvervangend secretaris-generaal

§ 3.2. Mandaat diensthoofden

Artikel 21. Mandaat aan en ondermandaat door diensthoofden

§ 3.3. Mandaat aan secretarissen adviesorganen

Artikel 22. Mandaat secretarissen adviesorganen

§ 3.4. Ondertekeningsmandaat

Artikel 23. Ondertekeningsmandaat

Hoofdstuk 4. Overige bepalingen mandaat, volmacht en machtiging

Artikel 24. Voorbehouden bevoegdheden bewindspersoon

Artikel 25. Voorbehouden bevoegdheden secretaris-generaal

Artikel 26. Beperkingen mandaatverlening aan diensthoofden en secretarissen van adviesorganen

Artikel 27. Mandaat en ondermandaat beslissen op bezwaar

Artikel 28. Volmacht en machtiging

Artikel 29. Kaders uitoefening bevoegdheden

Artikel 30. Informatieplicht

Artikel 31. Register

Artikel 32. Wijze van ondertekening

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 33. Intrekking oud besluit

Artikel 34. Wijziging Beheersregeling documentaire informatieverzorging Infrastructuur en Milieu 2012

Artikel 35. Wijziging Besluit bevoegdheidverlening Inspecteur- Generaal Leefomgeving en Transport

Artikel 36. Wijziging Besluit mandaat, volmacht en machtiging ANVS

Artikel 37. Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie voor het Planbureau voor de Leefomgeving

Artikel 38. Wijziging Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013

Artikel 39. Wijziging Instellingsbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport

Artikel 40. Wijziging Vervangingsbesluit archiefbescheiden verzorgingsgebied IBI/DCI IenM 2017

Artikel 41. Inwerkingtreding

Artikel 42. Citeertitel