Home

Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 en wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Geldig van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019
Geldig van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019

Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 en wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Besluit BWBR0040198-20180101

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2018 tot 01-01-2019]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2019]

Inleiding

Door middel van deze circulaire wordt u, zoals elk jaar gebruikelijk, geïnformeerd over de wijzigingen van de bedragen van de (onkosten)vergoedingen voor burgemeesters, wethouders, raadsleden en commissieleden.

Daarnaast wordt u in deze circulaire geïnformeerd over de wijzigingen van de bezoldigingsbedragen per 1 januari 2017 voor de burgemeesters en de wethouders en over de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden.

Deze wijzigingen volgen de afspraken die in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 voor het personeel in de sector Rijk zijn gemaakt. Deze afspraken, en daarvan afgeleid de wijzigingen voor de burgemeesters, de wethouders en de raadsleden, moeten alle nog formeel in de regelgeving worden opgenomen.

Omdat deze regelgevingsprocedure tijd vergt, wordt u, vooruitlopend op het formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel van deze circulaire geïnformeerd over de aanstaande wijzigingen voor burgemeesters, wethouders en raadsleden.

U kunt deze wijzigingen nu al doorvoeren.

1. Bezoldiging burgemeesters

Onlangs is in de arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat met ingang van 1 januari 2017 de salarisbedragen structureel worden verhoogd met 1,4%. Deze verhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2017 uit dienst zijn getreden.

Verhoging bezoldiging burgemeesters

Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters wijzigt de bezoldiging van burgemeesters overeenkomstig de wijziging van de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk.

Concreet betekent bovenstaande afspraak voor de burgemeesters dat de salarisverhoging bestaat uit 1,4% structureel met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Deze salarisverhoging komt in december 2017 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 tot uitbetaling.

In onderstaande tabel zijn de aangepaste bezoldigingsbedragen voor burgemeesters per 1 januari 2017 opgenomen.

Klasse

Aantal inwoners

Bezoldiging burgemeesters per maand was per 1 januari 2016

Bezoldiging burgemeesters per maand wordt per 1 januari 2017

1

Tot en met 8.000

€ 6.042,10

€ 6.126,69

2

8.001–14.000

€ 6.646,94

€ 6.740,00

3

14.001–24.000

€ 7.247,27

€ 7.348,73

4

24.001–40.000

€ 7.878,20

€ 7.988,49

5

40.001–60.000

€ 8.540,95

€ 8.660,52

6

60.001–100.000

€ 9.260,51

€ 9.390,16

7

100.001–150.000

€ 9.818,34

€ 9.955,80

8

150.001–375.000

€ 10.520,48

€ 10.667,77

9

375.001 en meer

€ 11.270,20

€ 11.427,98

Burgemeesters die sinds 1 januari 2017 het ambt hebben verlaten

De salarisverhoging per 1 januari 2017 moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan burgemeesters die sinds 1 januari 2017 of later het ambt hebben verlaten.

Waarnemend burgemeesters

Wellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor waarnemend burgemeesters, die op grond van artikel 78 van de Gemeentewet door de commissaris van de Koning zijn aangesteld als waarnemend burgemeester. In artikel 17, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters is artikel 8 van het Rechtspositiebesluit burgemeesters (dat de bezoldiging van de burgemeesters regelt) van toepassing verklaard voor door de commissaris aangestelde waarnemend burgemeesters.

Doorwerking naar uitkeringen en pensioenen

Uitkeringen

De structurele verhoging van het salaris heeft een algemeen karakter en werkt daarom op basis van artikel 133, derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen.

Pensioenen

De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Dit komt pas tot uitdrukking bij de vaststelling van het pensioengevend salaris in 20181.

Reeds ingegane ABP-pensioenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) van de ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen.

2. Ambtstoelage burgemeesters

3. Eindejaarsuitkering burgemeester

4. Bezoldiging wethouders

5. Onkostenvergoeding wethouders

6. Eindejaarsuitkering wethouders

7. Vergoeding vervanging wethouders

8. Vergoedingen raadsleden

9. Onkostenvergoeding raadsleden

10. Tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering voor de raadsleden

11. Commissieleden

12. Vragen en informatie op internet