Home

Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

Geldig van 26 januari 2018 tot 28 februari 2018
Geldig van 26 januari 2018 tot 28 februari 2018

Regeling voorzieningen bij vredes- en humanitaire operaties (VVHO)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 26-01-2018 tot 28-02-2018]

Aanhef

De Staatssecretaris van Defensie

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. a.

  operatie:

  1. 1°.

   een door de Minister als vredesoperatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor vredesafdwingende of vredeshandhavende taken in internationaal of bondgenootschappelijk verband of een andere door de Minister aangemerkte vorm van daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland;

  2. 2°.

   een door de Minister als humanitaire operatie aangemerkte daadwerkelijke militaire inzet buiten Nederland voor hulpverlenende taken;

 2. b.

  orgaan:

 3. een orgaan van de Verenigde Naties, een bondgenootschappelijk orgaan, bondgenootschappelijke strijdkrachten of een andere internationaalrechtelijke organisatie;

 4. c.

  inzet:

 5. het verblijf buiten de standplaats ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden in het kader van een operatie, niet zijnde een detachering of een verplaatsing als bedoeld in het Verplaatsingskostenbesluit militairen, of een dienstreis als bedoeld in het Besluit dienstreizen defensie;

 6. d.

  operatiegebied:

 7. het door de Commandant der Strijdkrachten aangegeven gebied waarbinnen de operatie wordt uitgevoerd;

 8. e.

  recuperatie:

 9. een periode, niet zijnde verlof, waarin aan de militair geen feitelijke werkzaamheden worden opgedragen, opdat door afwisseling van inzet en rust de gewenste operationele inzetbaarheid wordt gehandhaafd.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze regeling is van toepassing op de militair die is ingezet in het kader van een operatie. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 1°, is opgenomen in tabel 3. Een overzicht van de operaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 2°, is opgenomen in tabel 4.

 2. Op de militair is niet van toepassing hoofdstuk 7 van het Algemeen militair ambtenarenreglement, met uitzondering van artikel 54e, tweede lid, voor zover de verkorting van de arbeidsduur wordt toegekend in de vorm van spaaruren. De werk- en rusttijden van de militair worden bepaald aan de hand van hetgeen in het belang van de dienst tijdens de operatie noodzakelijk is.

Artikel 3. Aanvang, einde en duur van de aanspraak

Artikel 4. Samenloop

Paragraaf 2. Financiële voorzieningen

Artikel 5. Huisvesting, voeding en onkosten

Artikel 6

Paragraaf 3. Overige voorzieningen

Artikel 7. Recuperatie

Artikel 8. Recuperatiereis

Artikel 9. Verlof

Artikel 10. Vrijstelling van normale werkzaamheden en diensten

Artikel 10a. Uitzendgratificatie

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 15. Mogelijkheid tot afwijken

Artikel 16. Grondslag

Artikel 17. Inwerkingtreding

Artikel 18. Citeertitel

Bijlage