Home

Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017

Geldig van 15 maart 2017 tot 25 maart 2017
Geldig van 15 maart 2017 tot 25 maart 2017

Organisatiebesluit Buitenlandse Zaken 2017

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 25-03-2017]
[Regeling ingetrokken per 04-04-2019]

Aanhef

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Overwegende de missie van het ministerie van Buitenlandse Zaken om het Koninkrijk der Nederlanden veiliger en welvarender te maken en Nederlanders in het buitenland te steunen, alsmede ons samen met onze partners in te zetten voor een rechtvaardige wereld, waarbij de kernwaarden van het Ministerie zijn samenwerken, verantwoordelijkheid nemen en het behalen van resultaten;

Besluit:

Artikel 1. Definities [Nog niet in werking]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Ministerie: het ministerie van Buitenlandse Zaken, daaronder begrepen zowel het departement in Den Haag als de posten in het buitenland;

 2. posten: de vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland, te weten ambassades, consulaten(-generaal), permanente vertegenwoordigingen bij internationale organisaties en andere vertegenwoordigingen;

 3. bewindspersonen: de minister van Buitenlandse Zaken en de aan het Ministerie verbonden ministers zonder portefeuille en/of staatssecretarissen;

 4. secretaris-generaal: degene belast met de ambtelijke leiding van al hetgeen het Ministerie betreft, als bedoeld in het Besluit van 18 oktober 1988, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal (Stb. 1988, 499);

 5. SG/DG-beraad: bestuursraad, bestaande uit de secretaris-generaal (SG), de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG) en de directeuren-generaal (DG’s).

Artikel 2. Hoofdstructuur [Nog niet in werking]

Het Ministerie bestaat uit de volgende (dienst)onderdelen:

 1. het SG/DG-beraad;

 2. de Centrale Dienstonderdelen (onder leiding van de SG/PSG);

 3. het Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen (DGBEB);

 4. het Directoraat-Generaal Europese Samenwerking (DGES);

 5. het Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking (DGIS);

 6. het Directoraat-Generaal Politieke Zaken (DGPZ);

 7. de Posten.

Artikel 3. SG/DG-beraad [Nog niet in werking]

Het SG/DG-beraad neemt als bestuursraad besluiten, maakt afspraken en ziet toe op de uitvoering van aangelegenheden op zijn werkterrein overeenkomstig de vergaderafspraken van het SG/DG-beraad. Het SG/DG-beraad is verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van het departement en het postennet in de ruimste zin des woords. De eindverantwoordelijkheid berust bij de secretaris-generaal (SG), tevens voorzitter van het SG/DG-beraad, die belast is met de ambtelijke leiding van al hetgeen het Ministerie betreft.

Artikel 4. Secretaris-Generaal en de Plaatsvervangend Secretaris-Generaal [Nog niet in werking]

Artikel 5. Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen [Nog niet in werking]

Artikel 6. Directoraat-Generaal Europese Samenwerking [Nog niet in werking]

Artikel 7. Directoraat-Generaal Internationale Samenwerking [Nog niet in werking]

Artikel 8. Directoraat-Generaal Politieke Zaken [Nog niet in werking]

Artikel 9. Posten [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]