Home

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017

Geldig van 7 maart 2017 tot 8 maart 2017
Geldig van 7 maart 2017 tot 8 maart 2017

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 08-03-2017]

Ingangsdatum: 1 augustus 2016

Versie 2

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Nog niet in werking]

Het bestuur van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs besluit, gelet op de Wet budgettering wachtgelden en instelling Participatiefonds (Stb. 1995, 155), het Besluit Participatiefonds (Stb. 1996, 384) en de statuten van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs, het volgende reglement voor het Primair Onderwijs vast te stellen

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 2. Premie

Paragraaf 2.1. verplichting tot betaling van premie

Artikel 2:1. Doel van de premie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Vergoedingsverzoeken

Paragraaf 3.1. Vergoedingsverzoeken

Artikel 3:1. Vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:2. Wijze van indiening vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:3. Vereisten vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:4. Onvolledig vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:5. Grond voor toewijzing vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:6. Gronden voor afwijzing vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:7. Beslistermijn [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.2. Uitkeringskosten

Artikel 3:8. Uitnodiging tot verstrekken inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:9. Indieningstermijn inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:10. Te late indiening inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:11. Verschoonbare termijnoverschrijding [Nog niet in werking]

Artikel 3:12. Wijze van verstrekken van inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:13. Werkgever heeft reeds vergoedingsverzoek gedaan [Nog niet in werking]

Artikel 3:14. Werkgever wenst dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen [Nog niet in werking]

Artikel 3:15. Werkgever wenst niet dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen [Nog niet in werking]

Artikel 3:16. Gemoedsbezwaarden [Nog niet in werking]

Artikel 3:17. Zelfstandig wachtgeldbeleid [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.3. Rechtsmiddelen tegen ontslagbesluit

Artikel 3:18. Mededeling bezwaar tegen ontslagbesluit en opschorting beslistermijn [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.4. intrekking of wijziging van de beschikking

Artikel 3:19. Gronden voor intrekking en wijziging [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.5. toets re-integratieactiviteiten voorafgaand aan ontslag

Artikel 3:20. Verzoek voorafgaande toets re-integratieactiviteiten [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.6. medewerking controle

Artikel 3:21. Medewerking rechtmatigheidscontroles [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.7. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 3:22. Hoofdelijke aansprakelijkheid [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Beeindigingsgronden bijzonder onderwijs

Paragraaf 4.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 4:1. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging van het dienstverband door opzegging (artikel 3.7, eerste lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:1:1. Meedelen reden ontslag [Nog niet in werking]

Artikel 4:2. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging van het dienstverband vanwege dringende reden (artikel 3.7, tweede lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter (artikel 3.7, derde lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:3:1. ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter [Nog niet in werking]

Artikel 4:3:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid (artikel 3.8, tweede lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer in de zin van de WIA [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:6. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.8, zevende lid, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (Artikel 3.10, derde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:8. Grondslag vergoedingsverzoek: plichtsverzuim (Artikel 3.10, tweede lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:9. Grondslag vergoedingsverzoek: onbekwaamheid/ongeschiktheid (Artikel 3.11, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:10. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 3.10, eerste lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:10:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:11. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 3.11, eerste lid, onder b CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:12. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:1. Meedelen ontslagaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging (artikel 3.10, eerste lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.26 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.2. persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijke dienstverband

Artikel 4:16. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.8, tweede lid CAO PO): waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten [Nog niet in werking]

Artikel 4:16:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege dringende redenen (artikel 3.10, tweede lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder d CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.11, eerste lid, onder b CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:1. Meedelen redenniet voortzetten dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:23. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:24. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 3.29 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel omdat enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet (artikel 3.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:25:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:26:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4 onder b, CAO PO) vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:27:1. Aantonen vervanging wegens ziekte [Nog niet in werking]

Artikel 4:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens schorsing (artikel 3.15 t/m 3.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:28:1. Aantonen vervanging wegens schorsing [Nog niet in werking]

Artikel 4:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b van de CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof, vanwege eerder genoten zwangerschaps-bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorgen verleend en verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.1, vijfde lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:29:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b van de CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (artikel 8.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:30:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO) vanwege vervanging afwezig wegens buitengewoon verlof (artikel 8.7 tot en met 8.9, artikel 8.11 tot en met 8.13, artikel 8.15 of artikel 8.18 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:31:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:32:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (artikel 8.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:33:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (artikel 8.23 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:34:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:34:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (artikel 8.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:35:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:35:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 4:36:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.3. Formatieve beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 4:37. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:38. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:39. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:40. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:41. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:42. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) centrale dienst dan wel samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:43. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:44. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:45. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:46. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:47. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:48. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (3.11, eerste lid, onder a CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:49. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:50. Grondslag vergoedingsverzoek: Ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.4. Formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband

Artikel 4:51. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:51:1. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:51:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:52. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:5. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:53. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:1. Reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:2. Beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:56. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:1. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij een vast dienstverband

Artikel 4:57. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:58. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:59. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband

Artikel 4:60. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:6. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:7. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:61. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:62. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.7. Beëindigingsgrond: beëindiging participatiebaan

Artikel 4:63. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan (artikel 5.1, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:63:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:63:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.8. Beëindigingsgrond dienstverbanden ten behoeve van vervanging

Artikel 4:64. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van vervanging als bedoeld in Bijlage IA.1, onder b, Bijlage IA.2 en Bijlage IA.3CAO PO 2016–2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten de eigen organisatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Beëindigingsgronden openbaar onderwijs

Paragraaf 5.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 5:1. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.8, eerste lid, onder a CAO PO: beëindiging dienstverband op verzoek van de werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:1:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:2. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 4.8, eerste lid, onder e CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:2:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO: ernstige mate van onbekwaamheid/ongeschiktheid [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:5. Grondslag vergoedingsverzoek: onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (Artikel 4.8 eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:5:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:6. Grondslag vergoedingsverzoek: bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (Artikel 4.8, eerste lid, onder i CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:6:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:7. Grondslag vergoedingsverzoek: disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim (Artikel 4.8, eerste lid, onder j CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:7:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:8. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:9. Grondslag vergoedingsverzoek: redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:5. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:13. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:5. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.2. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijk dienstverband

Artikel 5:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder a CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:17:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (artikel 4.8, eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (artikel 4.8, eerste lid, onder i CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder j CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:22:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:23. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO): vanwege redenen van gewichtige aard zoals bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO vanwege kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:25:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 4.27 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:26:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel het verzet van een wettelijke bepaling (artikel 4.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:27:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO): vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:28:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO . [Nog niet in werking]

Artikel 5:29:1. Aantonen vervanging wegens ziekte [Nog niet in werking]

Artikel 5:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband(Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens schorsing (Artikel 4.12 t/m 4.15 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:30:1. Aantonen vervanging wegens schorsing [Nog niet in werking]

Artikel 5:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof, vanwege eerder genoten zwangerschaps-bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorgen verleend en verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.1, vijfde lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:31:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (Artikel 8.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:32:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens buitengewoon verlof (Artikel 8.7 tot en met 8.9, 8.11 tot en met 8.13, 8.15 of 8.18 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:33:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:34:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (Artikel 8.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:35:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (Artikel 8.23 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:36:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:36:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:37. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (Artikel 8.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:37:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:37:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:38. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 5:38:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 5:39. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:39:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.3. Formatieve beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 5:40. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:41. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:42. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:43. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:44. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:45. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:46. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (Artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) bij ontslagbeleid vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:1. Reden beëindigen dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:47. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:48. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:49. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:50. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d van de CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:51. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:52. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:53. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.4. formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband

Artikel 5:54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:5. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:56. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:1. Reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:57. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:2. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:58. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:1. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:5. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59:1. Beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij vast dienstverband

Artikel 5:60. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:61. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:62. Grondslag vergoedingsverzoek: vanwege met name genoemde reden van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband

Artikel 5:63. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:6. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:7. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:64. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:65. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege met name genoemde redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.7. Beëindigingsgrond: beëindiging participatiebaan

Artikel 5:66. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan (artikel 5.1, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:66:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:66:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.8. Beëindigingsgrond dienstverbanden ten behoeve van vervanging

Artikel 5:67. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van vervanging als bedoeld Bijlage 1B.1, onder b, Bijlage IB.2 en Bijlage IB.3 CAO PO 2016–2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten de eigen organisatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6:1. Citeerregel [Nog niet in werking]

Artikel 6:2. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 6:3. bekendmaking [Nog niet in werking]

Artikel 6:4. Wijziging of afwijking van het reglement [Nog niet in werking]

Artikel 6:5. Onvoorziene omstandigheden [Nog niet in werking]

Artikel 6:6. Toelichting en bestuursvoorschriften [Nog niet in werking]

Artikel 6:7. Wijziging voorgaand reglement [Nog niet in werking]

Bijlage 1. Modelverklaring gesprekkencyclus [Nog niet in werking]

Bijlage 2. Modelverklaring gesprekkencyclus ziekte en arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

Bijlage 3. Modelverklaring herplaatsingsonderzoek [Nog niet in werking]

Bijlage 4. Modelverklaring herplaatsingsonderzoek ziekte en arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

Bijlage 5. Modelverklaring aanbod ondersteuning extern [Nog niet in werking]

Bijlage 6. Modelbrief verlengd aanbod ondersteuning extern [Nog niet in werking]

Bijlage 7. Modelverklaring daling bekostiging bij werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Bijlage 8. Modelverklaring daling financiele bijdrage van derden als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Bijlage 9. Verzoek vrijstellingsregeling van toetsing aan de voorwaarden (op grond van artikel 3:3 ; bijzonder onderwijs formatief, ziekte of arbeidsongeschiktheid) [Nog niet in werking]