Home

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017

Geldig van 7 maart 2017 tot 8 maart 2017
Geldig van 7 maart 2017 tot 8 maart 2017

Reglement Participatiefonds voor het Primair Onderwijs en de Expertisecentra voor het schooljaar 2016–2017

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 08-03-2017]

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Het bestuur van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs besluit, gelet op de Wet budgettering wachtgelden en instelling Participatiefonds (Stb. 1995, 155), het Besluit Participatiefonds (Stb. 1996, 384) en de statuten van de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs, het volgende reglement voor het Primair Onderwijs vast te stellen

Paragraaf 1.1. Begripsbepalingen

[Nog niet in werking]
 1. Afvloeiingsvolgorde: de volgorde waarin werknemers conform hoofdstuk 10 van de CAO PO voor afvloeiing in aanmerking komen. Hierin is tevens het niet voortzetten van een tijdelijk dienstverband betrokken. Hoofdregel is dat eerst alle werknemers met een tijdelijk dienstverband dienen te zijn afgevloeid voordat het dienstverband van werknemers met een vast dienstverband kan worden beëindigd.

 2. Beëindiging dienstverband: beëindiging van een dienstverband voor onbepaalde tijd door middel van een uitspraak van de kantonrechter, een beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden of ontslag.

 3. Benoeming of aanstelling in reguliere betrekking: een (her)benoeming of (her)aanstelling niet zijnde een vervangingsaanstelling.

 4. Bestuursvoorschriften: de bestuursvoorschriften en bijlagen zoals die door het bestuur van het Participatiefonds zijn vastgesteld ter bevordering van een correcte toepassing van het reglement Participatiefonds, en integraal onderdeel uitmaken van het reglement Participatiefonds.

 5. Budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid: het budget voor personeels- en arbeidsmarktbeleid dat werkgevers ontvangen op basis van Titel IV, Afdeling 6 van de WPO dan wel op basis van Titel V, Afdeling 6 van de WEC.

 6. CAO PO: de collectieve arbeidsovereenkomst voor het primair onderwijs zoals die tussen de PO-Raad en de organisaties van werknemers in het onderwijs voor de periode 1 juli 2016 tot 30 september 2017 is overeengekomen en welke tot nader order van kracht blijft.

 7. Centrale diensten: diensten zoals bedoeld in artikel 68 WPO en artikel 69 WEC.

 8. Detachering: de situatie dat onderwijspersoneel op eigen verzoek of met zijn instemming voor bepaalde tijd op basis van een detacheringsovereenkomst wordt belast met werkzaamheden bij een andere werkgever.

 9. Dienstverband in het kader van vervanging: een tijdelijk dienstverband van een werknemer ter vervanging van een afwezige werknemer wegens de hieronder limitatief opgesomde gronden van afwezigheid.

  1. Ziekteverlof als bedoeld in de ZAPO;

  2. Schorsing als bedoeld in de artikelen 3.15 tot en met 3.18 en 4.12 tot en met 4.15 CAO PO.

  3. Gecompenseerd vakantieverlof indien het zwangerschaps- en bevallingsverlof van de vrouwelijke werknemer dat samenvalt met een schoolvakantie. Indien werknemer in een schooljaar door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten, heeft hij recht op (het restant van) het wettelijk minimum aan vakantiedagen als bedoeld in artikel 7:634 lid 1 BW

  4. Verlof dat door het bevoegd gezag met toepassing van artikel 8.2 CAO PO opnieuw wordt verleend.

  5. Betaald dan wel onbetaald buitengewoon verlof (artikelen 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13 en 8.15 CAO PO).

  6. Buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 8.18 CAO PO voor zover verleend met behoud van salaris.

  7. Betaald dan wel onbetaald ouderschapsverlof (artikelen 8.19, 8.20 en 8.21 CAO PO).

  8. Verlof wegens zwangerschap of bevalling.

  9. Studieverlof van de leraar die gebruik maakt van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008.

  Vervanging voor deze gronden van afwezigheid wordt aangemerkt als vervanging in de zin van het reglement Participatiefonds.

 10. In- en doorstroombanen: banen die worden vervuld door weknemers voor wie de werkgever destijds subsidie ontving als bedoeld in artikel 6, eerste lid van het van het Besluit in-en doorstroombanen (stb. 1999, 591)

 11. Kwalitatieve fricties (het oplossen van): het ten koste van werknemers met een bepaalde functie vrijmaken van formatieruimte ten behoeve van werknemers met een andere functie omdat het naar het oordeel van de werkgever anders onmogelijk wordt het gevraagde onderwijs te verzorgen of de verlangde taken uit te voeren.

 12. Leraar in opleiding: de laatstejaarsstudent van een lerarenopleiding basisonderwijs als bedoeld in artikel 3, vijfde lid van de WPO en artikel 3, zevende lid van de WEC, die wordt benoemd of aangesteld op een leerarbeidsplaats.

 13. Loonkostentool: de digitale tool van het Participatiefonds aan de hand waarvan een werkgever de vergelijking van de rijksbekostiging personeel en financiële bijdragen van derden maakt en de loonkosten van werknemers van wie het dienstverband niet is voortgezet of beëindigd berekent.

 14. Materiële vergoeding: de vergoeding zoals genoemd in Titel IV, Afdeling 4 van de WPO en in Titel IV, Afdeling 4 van de WEC.

 15. Modelverklaring: een verklaring waar een werkgever bij het indienen van een vergoedingsverzoek gebruik van kan maken om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden van het Participatiefonds.

 16. Natuurlijk verloop: de omvang van de loonkosten volgens de digitale tool van het Participatiefonds van niet voortgezette of beëindigde dienstverbanden zonder dat daar voor de werknemer in kwestie een uitkering op volgt op grond van de WW, de WOPO of de ZAPO.

 17. Loonkosten: het betreft hier de bruto loonkosten minus de eventuele brutokortingen vermeerderd met de werkgeverslasten en reguliere toeslagen.

 18. Onderwijsassistent in opleiding: de functie als bedoeld in artikel 3.29 en 4.27 van de CAO PO.

 19. Onderwijspersoneel: personeel als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs.

 20. Ontslag: ontslag op grond van de opzeggings- en ontslagronden, genoemd in de CAO PO en tussentijdse beëindiging van een tijdelijk dienstverband.

 21. Ontslagbeleid: de regeling Ontslagbeleid als bedoeld in artikel 10.4a en 10.4b van de CAO PO.

 22. Outplacement: van een planmatige begeleiding door een derde van een met ontslag bedreigde werknemer bij het verwerven van een reguliere betrekking elders, waarbij een brede oriëntatie op de arbeidsmarkt en een wezenlijke financiële inspanning van de werkgever kenmerkend zijn.

 23. Participatiefonds: de door de Minister aangewezen rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich ten doel stelt waarborgen te bieden voor de kosten van werkloosheidsuitkeringen, suppleties inzake arbeidsongeschiktheid alsmede uitkeringen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid van gewezen personeel anders dan op grond van de Ziektewet ten behoeve van gewezen personeel.

 24. Regeling prestatiebox: de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015–2020.

 25. Reorganisatie: een verandering in de organisatie van één of meer scholen of een Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband, waaronder ook begrepen de opheffing van bestaande dan wel de introductie van nieuwe functies, die gepaard gaan met ingrijpende personele gevolgen.

 26. Samenwerkingsverband: samenwerkingsverband zoals bedoeld in artikel 18a van de WPO en artikel 28a van de WEC

 27. Samenwerkende werkgevers: besturen die in het kader van het sectorplan PO een gezamenlijk transfercentrum hebben opgericht.

 28. Schooljaar: het tijdvak van 1 augustus tot en met 31 juli van het opvolgende kalenderjaar.

 29. Schoolsoort: het basisonderwijs en de scholen voor speciaal basisonderwijs als bedoeld in de WPO en het speciaal onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in de WEC.

 30. Schoonmaakpersoneel: werknemers waarvan in de functieomschrijving is opgenomen het schoonmaken en schoonhouden van de binnenzijde van het schoolgebouw en waarvoor de bekostiging is genormeerd in de materiële vergoeding.

 31. Sociaal Plan: een door de werkgever en door tenminste drie van de vier vakcentrales ondertekend Sociaal Plan als bedoeld in artikel 10.3 de CAO PO.

 32. Uitvoeringsorganisatie Participatiefonds: door het bestuur van het Participatiefonds aangewezen organisatie voor de afhandeling van de vergoedingsverzoeken.

 33. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband: een dienstverband dat niet is beëindigd of een tijdelijk dienstverband dat is voortgezet per de datum waarop de daling van de rijksbekostiging en financiële bijdragen van derden voor personeel is gedaald, maar waarvan de beëindiging of het niet voortzetten met één jaar is uitgesteld.

 34. Vergoedingsverzoek: een op grond van artikel 138, tweede lid, van de WPO dan wel op grond van artikel 132, tweede lid, van de WEC, door de werkgever ingediende aanvraag in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Awb.

 35. (vervallen).

 36. Werkgelegenheidsbeleid: de regeling werkgelegenheidsbeleid als bedoeld in artikel 10.2 en 10.3 van de CAO PO.

 37. Werkgever: het bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1 WPO en artikel 1 WEC, respectievelijk het bevoegd gezag van de rechtspersoon als bedoeld in artikel 68 WPO en artikel 69 WEC en het Regionaal Expertisecentrum, als bedoeld in artikel 28b WEC, tenzij het bevoegd gezag door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, op grond van bezwaren van godsdienstige of levensbeschouwelijke aard is uitgezonderd van aansluiting bij de Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs.

 38. WEC: de Wet op de expertisecentra.

 39. WPO: de Wet op het primair onderwijs.

 40. WOPO: de regeling Werkloosheidsuitkering onderwijspersoneel primair onderwijs.

 41. WW: de Werkloosheidwet.

 42. ZAPO: de Regeling ‘Ziekte en Arbeidsongeschiktheid primair onderwijs.

 43. Zij-instromers: onbevoegden met een geschiktheidsverklaring als bedoeld in artikel 176b WPO of artikel 162e WEC.

Hoofdstuk 2. Premie

Paragraaf 2.1. verplichting tot betaling van premie

Artikel 2:1. Doel van de premie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Vergoedingsverzoeken

Paragraaf 3.1. Vergoedingsverzoeken

Artikel 3:1. Vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:2. Wijze van indiening vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:3. Vereisten vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:4. Onvolledig vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:5. Grond voor toewijzing vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:6. Gronden voor afwijzing vergoedingsverzoek [Nog niet in werking]

Artikel 3:7. Beslistermijn [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.2. Uitkeringskosten

Artikel 3:8. Uitnodiging tot verstrekken inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:9. Indieningstermijn inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:10. Te late indiening inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:11. Verschoonbare termijnoverschrijding [Nog niet in werking]

Artikel 3:12. Wijze van verstrekken van inlichtingen [Nog niet in werking]

Artikel 3:13. Werkgever heeft reeds vergoedingsverzoek gedaan [Nog niet in werking]

Artikel 3:14. Werkgever wenst dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen [Nog niet in werking]

Artikel 3:15. Werkgever wenst niet dat de uitkeringskosten ten laste van Participatiefonds komen [Nog niet in werking]

Artikel 3:16. Gemoedsbezwaarden [Nog niet in werking]

Artikel 3:17. Zelfstandig wachtgeldbeleid [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.3. Rechtsmiddelen tegen ontslagbesluit

Artikel 3:18. Mededeling bezwaar tegen ontslagbesluit en opschorting beslistermijn [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.4. intrekking of wijziging van de beschikking

Artikel 3:19. Gronden voor intrekking en wijziging [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.5. toets re-integratieactiviteiten voorafgaand aan ontslag

Artikel 3:20. Verzoek voorafgaande toets re-integratieactiviteiten [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.6. medewerking controle

Artikel 3:21. Medewerking rechtmatigheidscontroles [Nog niet in werking]

Paragraaf 3.7. Hoofdelijke aansprakelijkheid

Artikel 3:22. Hoofdelijke aansprakelijkheid [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Beeindigingsgronden bijzonder onderwijs

Paragraaf 4.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 4:1. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging van het dienstverband door opzegging (artikel 3.7, eerste lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:1:1. Meedelen reden ontslag [Nog niet in werking]

Artikel 4:2. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging van het dienstverband vanwege dringende reden (artikel 3.7, tweede lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ontbinding arbeidsovereenkomst door Kantonrechter (artikel 3.7, derde lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:3:1. ontbinding arbeidsovereenkomst door kantonrechter [Nog niet in werking]

Artikel 4:3:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid (artikel 3.8, tweede lid, CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.8, vijfde lid, CAO PO) van de werknemer in de zin van de WIA [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:5:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:6. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.7, vierde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.8, zevende lid, CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:6:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (Artikel 3.10, derde lid, CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:7:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:8. Grondslag vergoedingsverzoek: plichtsverzuim (Artikel 3.10, tweede lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:9. Grondslag vergoedingsverzoek: onbekwaamheid/ongeschiktheid (Artikel 3.11, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:9:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:10. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 3.10, eerste lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:10:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:11. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 3.11, eerste lid, onder b CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:12. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:12:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (Artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:1. Meedelen ontslagaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:13:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging (artikel 3.10, eerste lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.26 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.2. persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijke dienstverband

Artikel 4:16. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.8, eerste lid en artikel 3.8, tweede lid CAO PO): waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten [Nog niet in werking]

Artikel 4:16:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege dringende redenen (artikel 3.10, tweede lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege onbekwaamheid/ongeschiktheid als bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder d CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:19:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 3.11, eerste lid, onder b CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:20:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:21:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:1. Meedelen redenniet voortzetten dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:22:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:23. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 3.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:24. Grondslag vergoedingsverzoek: einde van rechtswege (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van een leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 3.29 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel omdat enige wettelijke bepaling zich daartegen verzet (artikel 3.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:25:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:26:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4 onder b, CAO PO) vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 4:27:1. Aantonen vervanging wegens ziekte [Nog niet in werking]

Artikel 4:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens schorsing (artikel 3.15 t/m 3.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:28:1. Aantonen vervanging wegens schorsing [Nog niet in werking]

Artikel 4:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b van de CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof, vanwege eerder genoten zwangerschaps-bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorgen verleend en verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.1, vijfde lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:29:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b van de CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (artikel 8.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:30:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO) vanwege vervanging afwezig wegens buitengewoon verlof (artikel 8.7 tot en met 8.9, artikel 8.11 tot en met 8.13, artikel 8.15 of artikel 8.18 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:31:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:32:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (artikel 8.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:33:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (artikel 8.23 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:34:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:34:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (artikel 8.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:35:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof [Nog niet in werking]

Artikel 4:35:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 3.4, onder b, CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 4:36:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.3. Formatieve beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 4:37. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 4:37:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:38. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:38:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:39. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:39:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:40. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:40:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:41. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:42. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) centrale dienst dan wel samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:42:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:43. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 3.10, derde lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:43:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:44. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 4:44:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:45. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:45:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:46. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:46:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:47. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:47:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:48. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (3.11, eerste lid, onder a CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:49. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:49:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:50. Grondslag vergoedingsverzoek: Ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:50:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.4. Formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband

Artikel 4:51. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:51:1. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 4:51:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:52. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:5. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:52:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:53. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:53:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:1. Reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:54:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:2. Beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 4:55:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:56. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:1. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:56:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij een vast dienstverband

Artikel 4:57. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.8 derde lid CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:57:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:58. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:58:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:59. Grondslag vergoedingsverzoek: gewichtige omstandigheden (artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:59:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband

Artikel 4:60. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:6. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:7. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:60:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:61. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 3.11, eerste lid, onder a CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 4:61:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:62. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (Artikel 3.8, eerste en tweede lid CAO PO) vanwege gewichtige omstandigheden (artikel 3.11, eerste lid, onder h CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 4:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.7. Beëindigingsgrond: beëindiging participatiebaan

Artikel 4:63. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan (artikel 5.1, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 4:63:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:63:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 4.8. Beëindigingsgrond dienstverbanden ten behoeve van vervanging

Artikel 4:64. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van vervanging als bedoeld in Bijlage IA.1, onder b, Bijlage IA.2 en Bijlage IA.3CAO PO 2016–2017 [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 4:64:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten de eigen organisatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Beëindigingsgronden openbaar onderwijs

Paragraaf 5.1. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 5:1. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.8, eerste lid, onder a CAO PO: beëindiging dienstverband op verzoek van de werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:1:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:2. Grondslag vergoedingsverzoek: geen vacature na afloop lang buitengewoon verlof (Artikel 4.8, eerste lid, onder e CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:2:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:3. Grondslag vergoedingsverzoek: ziekte/arbeidsongeschiktheid (Artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:3:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4. Grondslag vergoedingsverzoek: artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO: ernstige mate van onbekwaamheid/ongeschiktheid [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:4:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:5. Grondslag vergoedingsverzoek: onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (Artikel 4.8 eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:5:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:6. Grondslag vergoedingsverzoek: bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (Artikel 4.8, eerste lid, onder i CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:6:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:7. Grondslag vergoedingsverzoek: disciplinaire maatregel wegens plichtsverzuim (Artikel 4.8, eerste lid, onder j CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:7:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:8. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:8:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:9. Grondslag vergoedingsverzoek: redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:5. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:9:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:1. Meedelen reden beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:10:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO), te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:11:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12. Grondslag vergoedingsverzoek: andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten het met wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband vanwege andere met name genoemde redenen van gewichtige aard (Artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:1. Meedelen reden beëindiging van het dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:12:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:13. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:4. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:5. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:13:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:14. Grondslag vergoedingsverzoek: tussentijdse beëindiging van een leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:14:1. Meedelen reden tussentijdse beëindiging dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:15. Grondslag vergoedingsverzoek: het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:15:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.2. Persoonsgebonden beëindigingsgronden bij tijdelijk dienstverband

Artikel 5:17. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) waarbij werknemer dienstverband niet wil voortzetten als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder a CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:17:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:18. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege ziekte/arbeidsongeschiktheid (artikel 4.8, eerste lid, onder f CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:18:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:19. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege ernstige mate van onbekwaamheid of ongeschiktheid als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder g CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:19:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:20. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege onherroepelijke veroordeling tot vrijheidsstraf (artikel 4.8, eerste lid, onder h CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:20:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:21. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege bij indiensttreding opzettelijk verstrekken van onjuiste of onvolledige inlichtingen (artikel 4.8, eerste lid, onder i CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:21:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:22. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege plichtsverzuim als bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder j CAO PO [Nog niet in werking]

Artikel 5:22:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:23. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO): vanwege redenen van gewichtige aard zoals bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO vanwege kwalitatieve fricties [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:23:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen functie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:24:4. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:25. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een leraar in opleiding (artikel 4.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:25:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:26. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege beëindiging van de leerarbeidsovereenkomst van een onderwijsassistent in opleiding (artikel 4.27 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:26:1. Meedelen reden niet voortzetten tijdelijk dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:27. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid, CAO PO) vanwege ontbreken onderwijsbevoegdheid dan wel het verzet van een wettelijke bepaling (artikel 4.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:27:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:28. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO): vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:28:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:29. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige met ziekteverlof op grond van ZAPO . [Nog niet in werking]

Artikel 5:29:1. Aantonen vervanging wegens ziekte [Nog niet in werking]

Artikel 5:30. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband(Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens schorsing (Artikel 4.12 t/m 4.15 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:30:1. Aantonen vervanging wegens schorsing [Nog niet in werking]

Artikel 5:31. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens gecompenseerd vakantieverlof, vanwege eerder genoten zwangerschaps-bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorgen verleend en verlof indien werknemer door ziekte minder dan 20 dagen vakantieverlof heeft genoten (artikel 8.1, vijfde lid CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:31:1. Aantonen vervanging wegens gecompenseerd vakantieverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:32. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a van de CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens opnieuw verleend verlof (Artikel 8.2 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:32:1. Aantonen vervanging wegens opnieuw verleend verlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:33. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens buitengewoon verlof (Artikel 8.7 tot en met 8.9, 8.11 tot en met 8.13, 8.15 of 8.18 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:33:1. Aantonen vervanging wegens buitengewoon verlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:34. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:34:1. Aantonen vervanging wegens zwangerschaps- en bevallingsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:35. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens ouderschapsverlof (Artikel 8.19 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:35:1. Aantonen vervanging wegens ouderschapsverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:36. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens spaarverlof (Artikel 8.23 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:36:1. Aantonen vervanging wegens spaarverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:36:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:37. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO) vanwege vervanging afwezige wegens levensloopverlof (Artikel 8.24 CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:37:1. Aantonen vervanging wegens levensloopverlof [Nog niet in werking]

Artikel 5:37:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:38. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten van tijdelijk dienstverband (Artikel 4.4, onder a CAO PO); vanwege vervanging afwezige wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 5:38:1. Aantonen vervanging wegens studieverlof op grond van het Scholingsfonds als bedoeld in het ‘Definitief akkoord Convenant Leerkracht van Nederland’ van 1 juli 2008 [Nog niet in werking]

Artikel 5:39. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband vanwege het niet meewerken aan re-integratie als bedoeld in artikel 21 ZAPO [Nog niet in werking]

Artikel 5:39:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.3. Formatieve beëindigingsgronden bij een vast dienstverband

Artikel 5:40. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:40:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:41. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:41:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:42. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:42:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:43. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:1. Reden ontslag aan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:43:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:44. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:44:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:45. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:1. Reden ontslagaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:45:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:46. Grondslag vergoedingsverzoek: opheffing betrekking (Artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) bij ontslagbeleid vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:1. Reden beëindigen dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 5:46:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:47. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:5. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:47:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:48. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:48:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:49. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:49:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:50. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d van de CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:2. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:3. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:4. Afvloeiingsvolgorde bij vast en tijdelijk dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:50:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:51. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) van medewerkers Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:2. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:7. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:51:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:52. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege daling of beëindiging van een landelijke door de overheid beschikbaar gestelde subsidie voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:2. Daling of beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:52:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:53. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging met wederzijds goedvinden (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) vanwege de daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor in- en doorstroombanen (ID-banen) voor werkgevers met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:1. Meedelen reden beëindiging dienstverbandaan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:2. Daling of beëindiging van de gemeentelijke bijdrage voor ID-banen [Nog niet in werking]

Artikel 5:53:3. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.4. formatieve beëindigingsgronden bij een tijdelijk dienstverband

Artikel 5:54. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met ontslagbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:4. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:5. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:6. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:54:7. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:55. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking voor werkgever met werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:1. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking in geval van werknemers van wie het tijdelijk dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis in geval van werknemers van wie het tijdelijke dienstverband niet wordt voortgezet [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:3. Uitgestelde beëindiging van het dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:55:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:56. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.6, eerste lid, CAO PO) vanwege reorganisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:1. Reden niet voortzetten dienstverbandaan werknemer meedelen [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:56:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:57. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) van schoonmaakpersoneel wegens daling van de materiele bekostiging [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:1. Daling materiele bekostiging per 1 januari 2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:2. beëindiging dienstverband [Nog niet in werking]

Artikel 5:57:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:58. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking Centrale Dienst dan wel Samenwerkingsverband (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:1. Daling bekostiging volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:2. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:3. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:5. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:58:6. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing van de betrekking zoals bedoeld in artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO, vanwege daling of beëindiging van een landelijke subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59:1. Beëindiging van een landelijk door de overheid beschikbare gestelde subsidie [Nog niet in werking]

Artikel 5:59:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.5. Beëindigingsgronden passend onderwijs bij vast dienstverband

Artikel 5:60. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers met ontslagbeleid wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:60:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:61. Grondslag vergoedingsverzoek: ontslag vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:2. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:3. Sociaal Plan in geval van werknemers van wie het vaste dienstverband wordt beëindigd [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:4. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:61:5. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:62. Grondslag vergoedingsverzoek: vanwege met name genoemde reden van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:1. Meedelen reden ontslag aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:62:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.6. beëindigingsgronden passend onderwijs bij tijdelijk dienstverband

Artikel 5:63. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:1. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:2. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:3. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:4. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:5. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:6. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:7. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:63:8. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:64. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege opheffing betrekking (artikel 4.8, eerste lid, onder d CAO PO) wegens daling van de rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden, voor werkgevers die ten behoeve van de personele gevolgen passend onderwijs een sociaal plan met de vakbonden overeengekomen zijn [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:1. Sociaal Plan in geval daling bekostiging als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:2. Sociaal Plan [Nog niet in werking]

Artikel 5:64:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:65. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband (artikel 4.7, eerste lid CAO PO) vanwege met name genoemde redenen van gewichtige aard (artikel 4.8, eerste lid, onder k CAO PO) te weten kwalitatieve fricties, als gevolg van de invoering van passend onderwijs [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:1. Meedelen reden niet voortzetten aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:2. Overleg, gericht op overeenstemming conform vigerende regel overlegprotocol. [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:3. Daling rijksbekostiging van personeel en financiële bijdragen van derden volgens vergelijking [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:4. Daling bekostiging groter of gelijk aan loonkosten op jaarbasis [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:5. Onderbouwing reden dat voor de juiste persoon/personen het vergoedingsverzoek is ingediend. [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:6. Afvloeiingsvolgorde [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:7. Vergelijking per onderwijssoort [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:8. Toetsingsdatum [Nog niet in werking]

Artikel 5:65:9. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.7. Beëindigingsgrond: beëindiging participatiebaan

Artikel 5:66. Grondslag vergoedingsverzoek: beëindiging participatiebaan (artikel 5.1, eerste lid, onder d CAO PO) [Nog niet in werking]

Artikel 5:66:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:66:2. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten eigen organisatie [Nog niet in werking]

Paragraaf 5.8. Beëindigingsgrond dienstverbanden ten behoeve van vervanging

Artikel 5:67. Grondslag vergoedingsverzoek: niet voortzetten tijdelijk dienstverband ten behoeve van vervanging als bedoeld Bijlage 1B.1, onder b, Bijlage IB.2 en Bijlage IB.3 CAO PO 2016–2017 [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:1. Meedelen reden niet voortzetten dienstverband aan werknemer [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:2. Inspanning behoud werknemer voor eigen organisatie [Nog niet in werking]

Artikel 5:67:3. Ondersteuning werknemer bij verwerven werkkring buiten de eigen organisatie [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Slotbepalingen

Artikel 6:1. Citeerregel [Nog niet in werking]

Artikel 6:2. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

Artikel 6:3. bekendmaking [Nog niet in werking]

Artikel 6:4. Wijziging of afwijking van het reglement [Nog niet in werking]

Artikel 6:5. Onvoorziene omstandigheden [Nog niet in werking]

Artikel 6:6. Toelichting en bestuursvoorschriften [Nog niet in werking]

Artikel 6:7. Wijziging voorgaand reglement [Nog niet in werking]

Bijlage 1. Modelverklaring gesprekkencyclus [Nog niet in werking]

Bijlage 2. Modelverklaring gesprekkencyclus ziekte en arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

Bijlage 3. Modelverklaring herplaatsingsonderzoek [Nog niet in werking]

Bijlage 4. Modelverklaring herplaatsingsonderzoek ziekte en arbeidsongeschiktheid [Nog niet in werking]

Bijlage 5. Modelverklaring aanbod ondersteuning extern [Nog niet in werking]

Bijlage 6. Modelbrief verlengd aanbod ondersteuning extern [Nog niet in werking]

Bijlage 7. Modelverklaring daling bekostiging bij werkgelegenheidsbeleid [Nog niet in werking]

Bijlage 8. Modelverklaring daling financiele bijdrage van derden als gevolg van de invoering passend onderwijs [Nog niet in werking]

Bijlage 9. Verzoek vrijstellingsregeling van toetsing aan de voorwaarden (op grond van artikel 3:3 ; bijzonder onderwijs formatief, ziekte of arbeidsongeschiktheid) [Nog niet in werking]