Home

Wijzigingsbesluit Besluit Hersendoodprotocol (herstel omissie tabel 4 bijlage)

Geldig vanaf 1 juni 2017
Geldig vanaf 1 juni 2017

Wijzigingsbesluit Besluit Hersendoodprotocol (herstel omissie tabel 4 bijlage)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-06-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2016, kenmerk 1069479-159546-WJZ;

Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wet op de orgaandonatie;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 januari 2017, no. W13.16.0447/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 3 februari 2017, 1069447-159546-WJZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Wijzigt het Besluit Hersendoodprotocol.]

Artikel II

[Wijzigt het Wijzigingsbesluit Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, enz. (herstellen misslagen en omissies).]

Artikel III

Indien in de periode van 1 augustus 2016 tot het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit bij de vastlegging van de wijze van vaststelling van de hersendood gebruik is gemaakt van een verklaring waarvan het model overeenkomt met het in artikel I opgenomen model, wordt dat gebruik gelijkgesteld met gebruikmaking van het bij Besluit van 21 maart 2016, houdende vervanging van de bijlage bij het Besluit hersendoodprotocol (Stb. 2016, 170) vastgestelde model.

Artikel IV