Home

Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies

Geldig vanaf 14 februari 2017
Geldig vanaf 14 februari 2017

Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 14-02-2017]

Aanhef

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Kaderwet VWS-subsidies aan de subsidieontvanger opgelegde verplichtingen, zijn belast de personen werkzaam bij de Directie Publieke Gezondheid, de Programmadirectie Fraudebestrijding Zorg en de Directie Markt en Consument van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders VWS-subsidies.