Home

Regeling aanwijzing TMG-functies

Geldig van 2 november 2016 tot 1 januari 2017
Geldig van 2 november 2016 tot 1 januari 2017

Regeling aanwijzing TMG-functies

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2017]

Aanhef

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Besluit:

Artikel 1. Aanwijzing TMG-functies [Nog niet in werking]

Benoeming als bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, van een lid van de topmanagementgroep vindt plaats in een van de volgende functies:

 1. secretaris-generaal

  directeur-generaal

  inspecteur-generaal

  thesaurier-generaal

  directeur van het Centraal Planbureau

  directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau

  directeur Planbureau voor de Leefomgeving

  Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

  ABDTOPconsultant

 2. plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken

  algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bij het Ministerie van Economische Zaken

  hoofddirecteur Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  hoofddirecteur Financiën, Management en Control bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Defensie

  hoofddirecteur Beleid bij het Ministerie van Defensie

  hoofddirecteur Financiën en Control bij het Ministerie van Defensie

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  plaatsvervangend secretaris-generaal bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  hoofddirecteur Immigratie- en Naturalisatiedienst bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie

  plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie bij Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  algemeen directeur Auditdienst Rijk bij het Ministerie van Financiën.

Artikel 2. Inwerkingtreding [Nog niet in werking]

De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 3. Citeertitel [Nog niet in werking]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aanwijzing TMG-functies.