Home

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

Geldig vanaf 1 juli 2016
Geldig vanaf 1 juli 2016

Warenwetbesluit elektrisch materiaal

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2016]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van 0nze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 april 2016, kenmerk 952710-149053-VGP;

Gelet op richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96) alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 8, eerste lid, onder c, 9, onder b, 11, 13, 14, en 32b, eerste lid, van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 april 2016, no. W13.16.0077/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2016, kenmerk 952704-149053-VGP;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • richtlijn 2014/35/EU: richtlijn 2014/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (PbEU 2014, L 96);

  • op de markt aanbieden, in de handel brengen, fabrikant, gemachtigde, importeur, distributeur, marktdeelnemers, geharmoniseerde norm onderscheidenlijk CE-markering: hetgeen daaronder wordt verstaan in richtlijn 2014/35/EU.

2.

Dit besluit is van toepassing op elektrisch materiaal als bedoeld in artikel 1, tweede alinea, van richtlijn 2014/35/EU.

Artikel 2

1.

Het is verboden elektrisch materiaal te vervaardigen, in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften.

2.

Het is verboden elektrisch materiaal in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de aard, samenstelling, uitvoering, hoedanigheid, eigenschappen, bestemming of afmetingen van de waar.

3.

Het is verboden elektrisch materiaal binnen Nederlands grondgebied te brengen anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

Artikel 3

1.

Fabrikanten voldoen bij het ontwerpen, vervaardigen en in de handel brengen van elektrisch materiaal aan de artikelen 6, 11 en 15 van richtlijn 2014/35/EU.

2.

De contactgegevens bedoeld in artikel 6, zesde lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

3.

De instructies en informatie aangaande de veiligheid bedoeld in artikel 6, zevende lid, van richtlijn 2014/35/EU zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

4.

De informatie en documenten om de conformiteit van elektrisch materiaal aan te tonen, bedoeld in artikel 6, negende lid, van richtlijn 2014/35/EU is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

5.

De EU-conformiteitsverklaring, bedoeld in artikel 15, tweede lid, wordt in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14