Home

Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers

Geldig van 14 april 2016 tot 20 april 2016
Geldig van 14 april 2016 tot 20 april 2016

Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 20-04-2016]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 29 januari 2016, nr. WJZ / 16006109;

Gelet op richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (PbEU L 96), richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (PbEU L 96), richtlijn 2009/34/EG van het Europees Parlement en de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen, richtlijn 75/107/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten inzake flessen gebruikt als tapmaat (PbEG L 96) en de artikelen 5, 9, 26 en 36 van de Metrologiewet, artikel 3, eerste lid, van de Wet op de medische hulpmiddelen, en artikel 66, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 9 maart 2016, nr. W15.16.0021/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 11 april 2016, nr. WJZ / 16042206;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • conformiteitsbeoordelingsprocedure: module A, A2, B, C, C2, D, D1, E, E1, F, F1, G, H of H1 van bijlage II bij de richtlijn meetinstrumenten of module B, D, D1, F, F1, of G bij de richtlijn niet-automatische weegwerktuigen;

  • CE-markering: markering, overeenkomstig het model van bijlage II bij verordening (EG) nr. 765/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 9 juli 2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 339/93 (PbEU L 218);

  • instrumentspecifieke bijlage: bijlage III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI of XII bij de richtlijn meetinstrumenten;

  • niet-automatisch weegwerktuig: werktuig voor het bepalen van de massa van een lichaam met gebruikmaking van de werking van de zwaartekracht op dat lichaam, waarbij voor het wegen tussenkomst van een bedienaar noodzakelijk is, alsmede zodanige werktuigen die bovendien worden gebruikt voor het bepalen van met de massa verband houdende grootheden, hoeveelheden, parameters of kenmerken;

  • richtlijn inzake tapmaatflessen: richtlijn 75/107/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december 1974 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving der Lid-Staten inzake flessen, gebruikt als tapmaten (PbEG L 42);

  • richtlijn meetinstrumenten: richtlijn 2014/32/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (PbEU L 96);

  • richtlijn meetmiddelen en metrologische controlemethoden: richtlijn 2009/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende voor meetmiddelen en metrologische controlemethoden geldende algemene bepalingen (PbEU L 106);

  • richtlijn niet-automatische weegwerktuigen: richtlijn 2014/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (PbEU L 96);

  • tapmaatfles: een tapmaatfles als bedoeld in artikel 1 van de richtlijn inzake tapmaatflessen;

  • wet: Metrologiewet.

Hoofdstuk 2. Meettaken ten behoeve van een specifieke toepassing

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Artikel 4 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 3. Meetinstrumenten

§ 3.1. Eisen aan meetinstrumenten

Artikel 5 [Nog niet in werking]

Artikel 6 [Nog niet in werking]

Artikel 7 [Nog niet in werking]

Artikel 8 [Nog niet in werking]

Artikel 9 [Nog niet in werking]

Artikel 10 [Nog niet in werking]

Artikel 11 [Nog niet in werking]

§ 3.2. Conformiteitsbeoordeling

Artikel 12 [Nog niet in werking]

Artikel 13 [Nog niet in werking]

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

§ 3.3. Merktekens en opschriften

Artikel 18 [Nog niet in werking]

Artikel 19 [Nog niet in werking]

Artikel 20 [Nog niet in werking]

Artikel 21 [Nog niet in werking]

Artikel 22 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de marktdeelnemers

Artikel 23 [Nog niet in werking]

Artikel 24 [Nog niet in werking]

Artikel 25 [Nog niet in werking]

Artikel 26 [Nog niet in werking]

Artikel 27 [Nog niet in werking]

Artikel 28 [Nog niet in werking]

Artikel 29 [Nog niet in werking]

Artikel 30 [Nog niet in werking]

Artikel 31 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Overige en slotbepalingen

Artikel 32 [Nog niet in werking]

Artikel 33 [Nog niet in werking]

Artikel 34 [Nog niet in werking]

Artikel 35 [Nog niet in werking]

Artikel 36 [Nog niet in werking]

Artikel 37 [Nog niet in werking]

Artikel 38 [Nog niet in werking]

Artikel 39 [Nog niet in werking]

Artikel 40 [Nog niet in werking]

Artikel 41 [Nog niet in werking]

Bijlage bedoeld in artikel 13 van het Besluit meetinstrumenten en marktdeelnemers [Nog niet in werking]