Home

Regeling risico’s zware ongevallen

Geldig van 4 maart 2016 tot 1 januari 2024
Geldig van 4 maart 2016 tot 1 januari 2024

Regeling risico’s zware ongevallen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 04-03-2016 tot 01-01-2024]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad (PbEU 2012, L197);

Gelet op de artikelen 4, vijfde lid, 6, achtste lid, 7, zevende lid, 8, vijfde lid, 10, dertiende lid, 11, zevende lid, 12, derde lid, 13, achttiende lid en 14 van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, artikel 4.4, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht en artikel 14, tweede lid, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

BESLUIT:

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In deze regeling wordt verstaan onder:

Paragraaf 2. Algemene bepalingen

Artikel 2. (uitwisseling gegevens)

Artikel 3. (presentatie lijst van de gevaarlijke stoffen)

Artikel 4. (vastlegging preventiebeleid voor zware ongevallen)

Artikel 5. (procedures voor de identificatie van de gevaren van zware ongevallen)

Artikel 6. (aanwijzing domino-inrichtingen)

Artikel 7. (groepen van domino-inrichtingen)

Artikel 8. (samenvoegen documenten)

Paragraaf 3. Hogedrempelinrichtingen

Artikel 9. (inhoud van het veiligheidsrapport)

Artikel 10. (beschrijving scenario’s in een risico-analyse)

Artikel 11. (berekening groepsrisico en plaatsgebonden risico)

Artikel 12. (beschrijving risico’s voor het milieu)

Artikel 13. (beschrijving externe en natuurlijke oorzaken van een zwaar ongeval)

Artikel 14. (indiening van het veiligheidsrapport)

Artikel 15. (completeren van het veiligheidsrapport)

Artikel 16. (termijn beoordeling van het veiligheidsrapport)

Artikel 17. (beoordeling van het veiligheidsrapport door andere betrokken bestuursorganen)

Artikel 18. (bijhouden actuele lijst van de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen)

Paragraaf 4. Toezicht

Artikel 19. (coördinatie van het toezicht)

Artikel 20. (melding van een zwaar ongeval)

Paragraaf 5. Overige bepalingen

Artikel 21. (wijziging Regeling omgevingsrecht )

Artikel 22. (wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen )

Paragraaf 6. Slotbepalingen

Artikel 23. (inwerkingtreding)

Artikel 24. (citeertitel)