Home

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

Geldig vanaf 1 februari 2020
Geldig vanaf 1 februari 2020

Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-02-2020]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 december 2015, nr. 2015-0000309188;

Gelet op richtlijn nr. 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor het gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (PbEU 2014, L 96), alsmede op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 7, 7a, derde lid, 11, 12, 13, 14 en 32b van de Warenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 21 januari 2016; nr. W12.15.0460/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2016, nr. 2016-0000017870

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1. Begripsbepaling

1.

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 1. richtlijn: richtlijn nr. 2014/34/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor het gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (PbEU 2014, L 96);

 2. accreditatie: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 3. apparaten: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 4. apparaten van groep I: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 5. apparaten van groep II: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 6. apparatencategorie: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 7. beveiligingssystemen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 8. CE-markering: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 9. componenten: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 10. conformiteitsbeoordeling: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 11. distributeur: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 12. EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie: conformiteitsbeoordelingsinstantie, genoemd in artikel 2 van de richtlijn;

 13. fabrikant: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 14. geharmoniseerde norm: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 15. gemachtigde vertegenwoordiger: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 16. importeur: hetgeen artikel 2 van richtlijn daaronder verstaat;

 17. in de handel brengen: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 18. marktdeelnemer: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 19. nationale accreditatie-instantie: nationale accreditatie-instantie bedoeld in artikel 2 van de Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie;

 20. op de markt aanbieden: hetgeen artikel 2 van de richtlijn daaronder verstaat;

 21. producten: hetgeen artikel 1, eerste lid, van de richtlijn daaronder verstaat; en

 22. wet: Warenwet.

2.

Dit besluit is niet van toepassing op producten als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de richtlijn.

Artikel 2. Algemene verplichtingen

1.

Het is verboden producten in de handel te brengen, in bedrijf te stellen, op de markt aan te bieden of te gebruiken die niet voldoen aan de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften.

2.

Het is verboden producten in de handel te brengen of op de markt aan te bieden anders dan met inachtneming van de bij of krachtens dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of aanduidingen.

3.

Het is verboden producten in de handel te brengen, in bedrijf te stellen, op de markt aan te bieden of te gebruiken, indien de bij of krachtens dit besluit voorgeschreven conformiteitbeoordelingsprocedures niet in acht zijn genomen.

4.

Het is verboden producten te gebruiken anders dan met inachtneming van de voorschriften bij of krachtens dit besluit gesteld met betrekking tot het voorhanden zijn van documenten.

Artikel 3. Verplichtingen fabrikant

1.

Fabrikanten voldoen bij het ontwerpen, vervaardigen, in de handel brengen en gebruiken voor eigen doeleinden van producten aan de volgende bepalingen van de richtlijn:

 1. a.

  artikel 6;

 2. b.

  artikel 11;

 3. c.

  artikel 13;

 4. d.

  artikel 14;

 5. e.

  artikel 15;

 6. f.

  artikel 16, eerste tot en met vijfde lid;

 7. g.

  artikel 35, eerste en derde lid;

 8. h.

  artikel 37, eerste en tweede lid;

 9. i.

  artikel 38, eerste lid; en

 10. k.

  bijlage II.

2.

Instructies en informatie aangaande de veiligheid, alsmede eventuele etikettering als bedoeld in artikel 6, achtste lid, van de richtlijn, zijn in ieder geval gesteld in de Nederlandse taal.

3.

De EU-conformiteitsverklaring, bedoeld in de artikelen 6, tweede lid, en 14, tweede lid, van de richtlijn, is in ieder geval gesteld in de Nederlandse of Engelse taal.

Artikel 4. Gemachtigde van de fabrikant

Artikel 5. Verplichtingen importeur

Artikel 6. Verplichtingen distributeur

Artikel 7. EU-conformiteit

Artikel 8. CE-markering

Artikel 9. Procedure EU-conformiteitsbeoordeling

Artikel 10. Intrekking verklaringen en goedkeuringen

Artikel 11. Aanwijzingsprocedure

Artikel 12. Weigering, schorsing, wijziging of intrekking aanwijzing

Artikel 13. Aanmeldende autoriteit

Artikel 14. Periodieke controle

Artikel 15. Wijziging richtlijn

Artikel 16. Wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten

Artikel 17. Overgangsbepaling

Artikel 18. Intrekking Warenwetbesluit explosieveilig materieel

Artikel 19. Inwerkingtreding

Artikel 20. Citeertitel