Home

Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)

Geldig van 1 september 2015 tot 1 januari 2017
Geldig van 1 september 2015 tot 1 januari 2017

Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)

Besluit 2015-0000589919

Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 16-10-2015]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2017]

Op 2 oktober jl. hebben de minister voor Wonen en Rijksdienst en het Ambtenarencentrum, CNV en CMHF de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) gesloten. In deze circulaire wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met daarin gemaakte afspraken over de verhoging van de salarissen, de eenmalige uitkering en de tegemoetkoming vanwege de invoering van de mobiliteitskaart. De overeenkomst is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

Verhoging van de salarisbedragen

De salarisbedragen van bijlagen A en B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) worden met ingang van 1 september 2015 met 1,25% verhoogd en met ingang van 1 januari 2016 met 3% verhoogd.

Aanpassing van toelagen en vergoedingen

Aanpassing diverse bedragen

Eenmalige uitkering van € 500

Tegemoetkoming invoering mobiliteitskaart

Uitbetaling

Doorwerking naar uitkeringen

Doorwerking naar pensioenen

Formaliseren in regelgeving

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016)