Home

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015

Geldig van 1 januari 2020 tot 21 januari 2020
Geldig van 1 januari 2020 tot 21 januari 2020

Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit WBJA 2015

Opschrift

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. WBJA: de directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden van het ministerie;

  2. afdeling ABWA: de afdeling Arbeidsmarkt, Bestuurlijk en Wetgeving Algemeen;

  3. afdeling JA-BBS: de afdeling Juridische Aangelegenheden – Bijstand, Bedrijfsjuridisch en Subsidies;

  4. afdeling JA-SVIA: de afdeling Juridische Aangelegenheden – Sociale Verzekeringen, Internationaal en Arbeid;

  5. teamleider BO: de functionaris die rechtstreeks ressorteert onder het hoofd van het Bureau Ondersteuning.

§ 2. Organisatie en taken afdelingen

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

§ 3. Bevoegdheden

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Artikel 12a

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18