Home

Besluit financieel beheer politie

Geldig van 1 januari 2017 tot 19 oktober 2017
Geldig van 1 januari 2017 tot 19 oktober 2017

Besluit financieel beheer politie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2017 tot 19-10-2017]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 19 februari 2015, nr. 616920, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 30, tweede lid, van de Politiewet 2012;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 8 april 205, nr. W03.15.0037/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juni 2015, nr. 635432, uitgebracht mede in overeenstemming met Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  1. algemene bijdrage: bijdrage voor het geheel van werkzaamheden dat wettelijk tot de taak van de politie behoort, niet zijnde een bijzondere bijdrage;

  2. bijzondere bijdrage: bijdrage voor een specifiek omschreven doel;

  3. begrotingsjaar: het kalenderjaar waarvoor de begroting dient;

  4. verslagjaar: het kalenderjaar waarover verslag wordt uitgebracht;

  5. begroting: de begroting, bedoeld in artikel 34 van de Politiewet 2012;

  6. meerjarenraming: de meerjarenraming, bedoeld in artikel 34 van de Politiewet 2012;

  7. managementrapportage: rapportage van de korpschef aan Onze Minister waarin wordt ingegaan op de financiële stand van zaken van de politie;

  8. jaarrekening: de jaarrekening, bedoeld in artikel 35 van de Politiewet 2012;

  9. jaaraanschrijving: de jaaraanschrijving, bedoeld in artikel 45 van het Besluit beheer politie.

Artikel 2

1.

De begroting en de meerjarenraming geven duidelijk en stelselmatig inzicht in de geraamde baten en lasten, de geraamde investeringen en de financiering hiervan alsmede de ontwikkeling van de vermogenspositie.

2.

De managementrapportages en de jaarrekening geven inzicht in de inzet en de besteding van de financiële middelen van de politie.

Hoofdstuk 2. Begrotings- en verantwoordingscyclus

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Hoofdstuk 3. Begroting en meerjarenraming

Artikel 8

Hoofdstuk 4. Bijdragen

Artikel 9

Artikel 10

Hoofdstuk 5. De jaarrekening

Artikel 11

Artikel 12

Hoofdstuk 6. Liquiditeitsmanagement en eigen vermogen

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Hoofdstuk 7. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20