Home

Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK

Geldig van 8 januari 2015 tot 1 januari 2018
Geldig van 8 januari 2015 tot 1 januari 2018

Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2018]

Aanhef

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 49tt, achtste lid, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement;

In overeenstemming met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Besluit

Artikel 1

De ambtenaar die in aanmerking komt voor een stimuleringspremie als bedoeld in artikel 49tt van het Algemeen Rijksambtenarenreglement kan deze overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze regeling inruilen voor een periode van buitengewoon verlof voorafgaand aan de ingangsdatum van zijn ontslag op eigen verzoek.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 15 april 2013.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK.

Bijlage bij de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof BZK