Home

Belastingplan 2015

Geldig van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016
Geldig van 1 juli 2015 tot 1 januari 2016

Belastingplan 2015

Opschrift

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het voor het jaar 2015 en volgende wenselijk is een aantal fiscale maatregelen te treffen die voortvloeien uit het regeerakkoord, de Begrotingsafspraken 2014 en de koopkrachtbesluitvorming en dat het in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2015 wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten wijzigingen, bijstellingen of technische reparaties aan te brengen die niet later dan 1 januari 2015 in werking moeten treden;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel II

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel IXa

Artikel X

Artikel Xa

Artikel XI [Nog niet in werking]

Artikel XII

Artikel XIII

Artikel XIV

Artikel XV

Artikel XVI

Artikel XVII

Artikel XVIII

Artikel XIX

Artikel XX

Artikel XXI

Artikel XXII

Artikel XXIII

Artikel XXIV

Artikel XXIVa

Artikel XXIVb

Artikel XXV

Artikel XXVI

Artikel XXVII

Artikel XXVIII

Artikel XXIX

Artikel XXX

Artikel XXXa

Artikel XXXI

Artikel XXXII

Artikel XXXIII

Artikel XXXIV

Artikel XXXV

Artikel XXXVI

Artikel XXXVII

Artikel XXXVIII