Home

Regeling langdurige zorg

Geldig vanaf 1 januari 2023
Geldig vanaf 1 januari 2023

Regeling langdurige zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2023]

Aanhef

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • algemene risicoanalyse: analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens de materiële controle en het fraudeonderzoek zich zal richten

 • Basisbedrag: het maximumbedrag dat voor het modulair pakket thuis en het persoonsgebonden budget tezamen beschikbaar is voor de kosten van huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, individuele begeleiding, begeleiding in groepsverband, logeeropvang, vervoer en verpleging;

 • Besluit: Besluit langdurige zorg;

 • Covid-19: de ziekte veroorzaakt door coronavirus-SARS-CoV-2;

 • Deeltijdverblijf: verblijf in een instelling zonder behandeling van 7, 8 of 9 etmalen gedurende een periode van veertien aaneengesloten etmalen overeenkomstig van tevoren vastgestelde tijdsperioden;

 • gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • gewaarborgde hulp: door de verzekerde ingeschakelde hulp van een derde die in staat voor de nakoming van de aan het persoonsgebonden budget verbonden verplichtingen;

 • kleinschalig wooninitiatief: kleinschalig wooninitiatief als bedoeld in artikel 3.1.4, tweede lid, van het Besluit;

 • logeeropvang: logeeropvang als bedoeld in artikel 3.1.3 van het Besluit;

 • persoonlijk plan: persoonlijk plan als bedoeld in artikel 3.3.3, tweede lid, van de wet, waarin een aanvulling kan worden gegeven op het budgetplan;

 • prestatie: prestatie als bedoeld in artikel 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • prestatiebeschrijving: prestatiebeschrijving als bedoeld in de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • specifieke risicoanalyse: analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke zorgaanbieders of categorieën van zorgaanbieders de detailcontrole zich zal richten;

 • tarief: tarief als bedoeld in artikel 1 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

 • zorgovereenkomst: schriftelijke overeenkomst van de verzekerde met een persoon van wie hij zorg betrekt en die daarvoor betaling ontvangt uit het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 2. De inhoud van de verzekering

Artikel 2.1

Artikel 2.2

Artikel 2.3

Artikel 2.4

Artikel 2.5

Hoofdstuk 3. De indicatiebesluiten

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.3

Artikel 3.4 [Vervallen per 01-01-2017]

Hoofdstuk 4. Eigen bijdragen

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.5

Artikel 4.6

Artikel 4.7

Artikel 4.8

Hoofdstuk 5. Leveringsvormen

§ 1. Zorg in natura

Artikel 5.1

Artikel 5.1a

Artikel 5.1b

Artikel 5.1c

Artikel 5.1d

Artikel 5.1e

Artikel 5.1f

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.3a [Vervallen per 01-01-2020]

§ 2. Algemene bepalingen over het persoonsgebonden budget

Artikel 5.4

Artikel 5.5

Artikel 5.6

Artikel 5.7

Artikel 5.7a

§ 3. De aanvraag van een persoonsgebonden budget

Artikel 5.8

Artikel 5.9

Artikel 5.10

Artikel 5.11

Artikel 5.12

§ 4. De hoogte van het persoonsgebonden budget

Artikel 5.13

Artikel 5.13a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 5.14

Artikel 5.15

Artikel 5.15a

§ 5. Het gebruik van het persoonsgebonden budget

Artikel 5.16

Artikel 5.17

§ 6. Regels over verlenen en vaststellen van een persoonsgebonden budget

Artikel 5.18

Artikel 5.19

Artikel 5.20

Artikel 5.21

§ 7. Betaling uit het persoonsgebonden budget

Artikel 5.22

Artikel 5.23

Artikel 5.23a

Artikel 5.23b

Artikel 5.23c

§ 8. Overige bepalingen omtrent het persoonsgebonden budget

Artikel 5.24

Hoofdstuk 6. Organisatie en verantwoording van de langdurige zorg

Artikel 6.1

Artikel 6.2

Hoofdstuk 7. Informatiebepalingen

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.5

Artikel 7.6

Artikel 7.7

Artikel 7.8

Artikel 7.9

Artikel 7.10

Artikel 7.11

Artikel 7.12

Artikel 7.13

Artikel 7.14

Hoofdstuk 8. Financiële bepalingen

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.3

Artikel 8.4

Artikel 8.5

Artikel 8.6

Artikel 8.7

Artikel 8.8

Artikel 8.9

Artikel 8.10

Artikel 8.11

Artikel 8.12

Artikel 8.13

Artikel 8.14

Artikel 8.15

Artikel 8.16

Artikel 8.17

Artikel 8.18

Hoofdstuk 9. Tijdelijk en overgangsrecht, burgerlijk recht

Artikel 9.1

Artikel 9.2

Artikel 9.3 [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 9.3a [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 9.3b [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 9.3c [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 9.3d [Vervallen per 01-07-2022]

Artikel 9.3e [Vervallen per 01-01-2020]

Artikel 9.4

Artikel 9.5

Artikel 9.6

Artikel 9.7 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 9.8

Artikel 9.8a

Artikel 9.9

Artikel 9.10

Artikel 9.11

Artikel 9.12 [Vervallen per 01-01-2018]

Artikel 9.13

Artikel 9.14

Artikel 9.15

Artikel 9.16

Artikel 9.17

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen

Artikel 10.1

Artikel 10.1a

Artikel 10.2

Artikel 10.3

Bijlage A. bij artikel 2.1 van de Regeling langdurige zorg

Bijlage B. bij artikel 8.4 van de Regeling langdurige zorg

Bijlage C. bij artikel 5.13 van de Regeling langdurige zorg

Bijlage D. bij artikel 5.24 van de Regeling langdurige zorg.

Bijlage E. bij artikel 9.3d van de Regeling langdurige zorg

Bijlage F. bij de artikelen 9.8, tweede en derde lid , 9.8a, eerste lid , 9.9, eerste lid , 9.10, eerste lid , 9.14, tweede lid , alsmede 9.16, eerste lid , van de Regeling langdurige zorg

Bijlage G. bij artikel 4.8 van de Regeling langdurige zorg

Bijlage H. Tarieventabel persoonsgebonden budget-Wlz 2023

Bijlage I [Vervallen per 01-07-2022]