Home

Regeling Jeugdwet

Geldig van 22 december 2020 tot 1 januari 2021
Geldig van 22 december 2020 tot 1 januari 2021

Regeling Jeugdwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-12-2020 tot 01-01-2021]

Aanhef

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluiten:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanbieder: jeugdhulpaanbieder, aanbieder van preventie of gecertificeerde instelling;

 • algemene risicoanalyse: een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens een materiële controle of een fraudeonderzoek zich zal richten;

 • Covid-19: de ziekte veroorzaakt door coronavirus-SARS-CoV-2;

 • detailcontrole: onderzoek door het college of door een door het college aangewezen persoon naar bij een aanbieder berustende persoonsgegevens met betrekking tot jeugdigen die hun woonplaats hebben in de gemeente waarvoor het desbetreffende college werkzaam is, ten behoeve van materiële controle of fraude-onderzoek;

 • formele controle: een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of het gedeclareerde bedrag:

  1. 1°.

   een prestatie betreft die is geleverd ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente van het college;

  2. 2°.

   een prestatie betreft voor een in de wet bedoelde dienst;

  3. 3°.

   een prestatie betreft tot levering waarvan degene die de declaratie indient jegens de gemeente bevoegd is, en

  4. 4°.

   overeenkomt met daartoe door of namens het college gemaakte afspraken of subsidievoorwaarden dan wel in hoogte aansluit bij hetgeen in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend is te achten;

 • fraude-onderzoek: een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of degene die bij de gemeente een bedrag als bedoeld in artikel 6a.1 in rekening brengt, valsheid in geschrifte, bedrog, benadeling van rechthebbenden of verduistering pleegt of tracht te plegen ten nadele van de gemeente, met het doel een betaling of ander voordeel te verkrijgen waarop hij geen recht heeft of kan hebben;

 • gegevens over gezondheid: gegevens over gezondheid, als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15 van de Algemene verordening gegevensbescherming;

 • iJw: door het Zorginstituut beheerde standaarden als bedoeld in artikel 2.15, derde lid, van de Jeugdwet bestaande uit bedrijfsregels, berichtenstandaarden en berichtspecificaties;

 • inspanningsgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van jeugdhulp of werkzaamheden van een gekwalificeerde gedragswetenschapper waarbij er een afspraak is tussen het college en de aanbieder of de gekwalificeerde gedragswetenschapper over de levering van een specifiek product of dienst in een afgesproken eenheid;

 • materiële controle: een onderzoek waarbij het college of een door het college aangewezen persoon nagaat of de gedeclareerde prestatie is geleverd en of die prestatie:

  1. aansluit bij een door of namens het college afgegeven beschikking, inhoudende dat recht bestaat op preventie of jeugdhulp,

  2. indien het college een aanbieder heeft gemandateerd om namens hem preventie of jeugdhulp te verstrekken, binnen dat mandaat valt,

  3. past binnen een verwijzing door een huisarts, medisch specialist of jeugdarts,

  4. aansluit op een door de gecertificeerde instelling genomen beschikking als bedoeld in artikel 3.5 van de wet, inhoudende dat jeugdhulp aangewezen is, of

  5. aansluit op een rechterlijke uitspraak, inhoudende dat de jeugdige is aangewezen op een kinderbeschermingsmaatregel of op jeugdreclassering;

 • Ministers: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • outputgerichte uitvoeringsvariant: uitvoering van jeugdhulp of werkzaamheden van een gekwalificeerde gedragswetenschapper waarbij er een afspraak is tussen het college en de aanbieder of de gekwalificeerde gedragswetenschapper over het te behalen resultaat;

 • pleegkind: jeugdige die door de pleegouder wordt opgevoed en verzorgd als behorend tot het gezin van de pleegouder en voor wie een pleegcontract als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van de wet is afgesloten;

 • specifieke risicoanalyse: een analyse die erop is gericht te bepalen op welke gegevens en op welke aanbieders of categorieën van aanbieders van jeugdhulp of preventie of op welke gecertificeerde instellingen de detailcontrole zich zal richten;

 • wet: Jeugdwet.

§ 2. Gekwalificeerde gedragswetenschapper

Artikel 2

§ 3. Cliëntervaringsonderzoek

Artikel 3

§ 4. Maatschappelijke en financiële verantwoording

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.4

§ 5. Basisbedragen en toeslagen pleegvergoeding

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.4

Artikel 5.5 [Vervallen per 01-01-2018]

§ 6. Beveiligingseisen gegevensverwerking

Artikel 6

§ 6a. Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van bekostiging

Artikel 6a.1

Artikel 6a.2 [Vervallen per 05-12-2020]

Artikel 6a.3

Artikel 6a.4

Artikel 6a.5

Artikel 6a.6

Artikel 6a.7

Artikel 6a.8 [Vervallen per 05-12-2020]

§ 6b. Verwerking persoonsgegevens ten behoeve van materiële controle en fraudebestrijding

Artikel 6b.1

Artikel 6b.2

Artikel 6b.3

Artikel 6b.4

Artikel 6b.5

Artikel 6b.6

Artikel 6b.7

§ 6c. Beperking uitvoeringslasten Jeugdwet

Artikel 6c.1

Artikel 6c.2

§ 7. Beleidsinformatie

Artikel 7

§ 8. Persoonsgebonden budget

Artikel 8

Artikel 8a

Artikel 8ab

Artikel 8b

Artikel 8c

Artikel 8d

Artikel 8e

§ 9. Slotbepalingen

Artikel 9.1

Artikel 9.1a

Artikel 9.1.b

Artikel 9.2

Artikel 9.3

Bijlage 1. behorende bij paragraaf 5 van de Regeling Jeugdwet

Bijlage 1a [Vervallen per 05-12-2020]

Bijlage 1a* [Vervallen per 05-12-2020]

Bijlage 2. behorende bij artikel 7 van de Regeling Jeugdwet