Home

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Geldig van 9 juli 2022 tot 30 augustus 2022
Geldig van 9 juli 2022 tot 30 augustus 2022

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 09-07-2022 tot 30-08-2022]
[Regeling ingetrokken per 01-01-2023]

Aanhef

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op:

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU L 347);

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Europese Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening (PbEU L 181);

Gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Europese Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden (PbEU L 181);

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 641/2014 van de Europese Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PbEU L 181);

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Europese Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PbEU L 227);

en de artikelen 15, 19, 26, 27 en 28 van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Artikel 1.1. Definities

1.

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • minister: Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

 • RVO.nl: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

 • Verordening (EU) nr. 1306/2013: Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PbEU L 347);

 • Verordening (EU) nr. 1307/2013: Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de raad en van Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PbEU L 347);

 • Verordening (EU) nr. 639/2014: Gedelegeerde verordening (EU) nr. 639/2014 van de Europese Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot wijziging van bijlage X bij die verordening (PbEU L 181);

 • Verordening (EU) nr. 640/2014: Gedelegeerde verordening (EU) nr. 640/2014 van de Europese Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem en de voorwaarden voor weigering of intrekking van betalingen en voor administratieve sancties in het kader van rechtstreekse betalingen, plattelandsontwikkelingsbijstand en de randvoorwaarden (PbEU L 181);

 • Verordening (EU) nr. 641/2014: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 641/2014 van de Europese Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (PbEU L 181);

 • Verordening (EU) nr. 809/2014: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Europese Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PbEU L 227);

 • Verordening (EG) nr. 1760/2000: Verordening (EG) nr. 1760/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor runderen en inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820/97 van de Raad (PbEG L 204);

 • Verordening (EG) nr. 21/2004: Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG (PbEU L 5);

 • lichte grondbewerking: de toepassing van een graslandvernieuwingstechniek waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en waarbij te allen tijde een dekkende vegetatie zichtbaar blijft;

 • verbonden bedrijf: een rechtspersoon die direct of indirect aan de aanvrager is gekoppeld via een relatie van volledige zeggenschap in de vorm van volledige eigendom of een meerderheidsbelang;

 • niet subsidiabele grond: areaal dat buiten de begrenzing van percelen landbouwgrond als bedoeld in artikel 2.2, vijfde lid, valt en geschikt is voor extensieve begrazing.

2.

De in Verordening (EU) nr. 1306/2013 en Verordening (EU) nr. 1307/2013, alsmede in op deze verordeningen gebaseerde verordeningen vastgestelde definities zijn van overeenkomstige toepassing voor wat betreft de hoofdstukken 2, 3, en 4.

Artikel 1.2

Deze regeling strekt tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 1307/2013 en, voor wat betreft de rechtstreekse betalingen, Verordening (EU) nr. 1306/2013, alsmede van de op deze verordeningen gebaseerde gedelegeerde en uitvoeringshandelingen.

Hoofdstuk 2. Bepalingen inzake de rechtstreekse betalingen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1. Bevoegdheden minister

Artikel 2.2. Landbouwactiviteit en landbouwareaal

Artikel 2.3. Actieve landbouwer

Artikel 2.3a [Vervallen per 23-02-2018]

Artikel 2.4. Drempel rechtstreekse betalingen

Artikel 2.5. Toepassing verlaging grote ontvangers

§ 2. Betalingsrechten

Artikel 2.6. toewijzing betalingsrechten

Artikel 2.7. Toewijzing van betalingsrechten bij koop of huur van bouwland

Artikel 2.8. Berekening van betalingsrechten

Artikel 2.9. Vorming van en toewijzing uit de nationale reserve

Artikel 2.9a. Vervallen van betalingsrechten

Artikel 2.10. Subsidiabel landbouwareaal en de uitsluiting ervan

Artikel 2.11. Aangifte ten behoeve van activering betalingsrechten

Artikel 2.12. Overdracht van betalingsrechten

§ 3. Klimaat en milieuvriendelijke landbouwpraktijken

Artikel 2.13. Betaling voor de klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken

Artikel 2.14. Gewasdiversificatie

Artikel 2.15

Artikel 2.16. Verplicht weer omzetten naar blijvend grasland

Artikel 2.17. Ecologisch aandachtsgebied

Artikel 2.18. Collectieve tenuitvoerlegging ecologisch aandachtsgebied

Artikel 2.19. Gelijkwaardige praktijken

Artikel 2.20. Verplichtingen certificeringsinstantie

§ 4. Andere rechtstreekse betalingen

Artikel 2.21. Betaling voor jonge landbouwers

Artikel 2.22. Gekoppelde steun inzake graasdierhouderij runderen

Artikel 2.23. Gekoppelde steun inzake graasdierhouderij schapen

Artikel 2.24. Berekening vrijwillig gekoppelde steun

Artikel 2.25. Steunplafond inzake graasdierhouderij

Artikel 2.26 [Vervallen per 02-02-2019]

Artikel 2.27. Berekeningsgrondslag

Hoofdstuk 3. Bepalingen in verband met de randvoorwaarden en het bedrijfsadviseringssysteem

Artikel 3.1. Randvoorwaarden

Artikel 3.2. Vroegtijdige waarschuwing

Artikel 3.3. Bedrijfsadviseringssysteem

Artikel 3.4. Aanwijzing beroepsorganisaties adviseurs

Hoofdstuk 4. Procedurele bepalingen en sancties

Artikel 4.1. Aanwijzing betaalorgaan en certificerende instantie

Artikel 4.2. Verzamelaanvraag

Artikel 4.2.a

Artikel 4.2.b

Artikel 4.3. Minimale oppervlakte van percelen

Artikel 4.4. Overdracht rechten bij verkoop of verhuur

Artikel 4.5. Verklaring jonge landbouwer

Artikel 4.6. Onregelmatigheden

Artikel 4.7. Gbcs en administratieve controles

Artikel 4.8. Onverschuldigde betalingen, sancties en terugvorderingen

Artikel 4.9. Rentetarief

Artikel 4.10. Voorwaarden bedrijfsovername voor uitkering rechtstreekse betalingen

Artikel 4.11. Termijn indiening extra gegevens

Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Bijlage 1 [Vervallen per 13-12-2017]

Bijlage 2. bij artikel 2.17, eerste lid, onderdeel d

Bijlage 3. bij artikel 3.1. onderdeel a

Bijlage 4. bij artikel 3.1, onderdeel b

Bijlage 5. Bij artikel 3.1, onderdeel b

Bijlage 6. bij artikel 2.3, vierde lid