Home

Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

Geldig van 1 januari 2015 tot 2 mei 2019
Geldig van 1 januari 2015 tot 2 mei 2019

Beleidsregel aanwijzing bijzondere bromfietsen

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2015 tot 02-05-2019]

Aanhef

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

1.

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

  • bijzondere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder d, van de wet waarvoor een aanvraag voor een aanwijzing op grond van artikel 20b van de wet is ingediend bij de minister;

  • reguliere bromfiets: bromfiets als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel e, onder a, b en c, van de wet;

  • minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

  • RDW: Dienst Wegverkeer;

  • Richtlijn 2002/24/EG: Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen en de intrekking van Richtlijn 92/61/EEG van de Raad (PbEG 2002, L 124);

  • Richtlijn 2009/139/EG: Richtlijn 2009/139/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de voorgeschreven opschriften op twee- of driewielige motorvoertuigen (PbEU 2009, L 322);

  • Verordening (EU) nr. 168/2013: Verordening (EU) nr. 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (PbEU 2013, L 60);

  • VIN: voertuigidentificatienummer;

  • VN/ECE-reglement: reglement van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties;

  • wet: Wegenverkeerswet 1994.

2.

De begripsbepalingen in artikel 1.1 van de Regeling voertuigen zijn van toepassing.

Artikel 2

Wijzigingen van en amendementen op de richtlijnen, verordening en VN/ECE-reglementen1 genoemd in deze beleidsregel gaan voor de toepassing van deze beleidsregel gelden met ingang van de datum waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn of -verordening of het betrokken amendement uitvoering moet zijn gegeven.

§ 2. Aanwijzingsprocedure

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Algemene toetsingscriteria

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

§ 4. Technische toetsingscriteria

Artikel 13

Artikel 14

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 22

Artikel 23

Artikel 24

Artikel 25

Artikel 26

Artikel 27

Artikel 28

Artikel 29

Artikel 30

Artikel 31

Artikel 32

Artikel 33

Artikel 34

Artikel 35

Artikel 36

Artikel 37

Artikel 38

Artikel 39

Artikel 40

Artikel 41

Artikel 42

Artikel 43

Artikel 44

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 45

Artikel 46

Bijlage 1. Inlichtingenformulier