Home

Besluit heffing preventie dierziekten

Geldig van 1 juli 2016 tot 28 maart 2018
Geldig van 1 juli 2016 tot 28 maart 2018

Besluit heffing preventie dierziekten

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-07-2016 tot 28-03-2018]
[Regeling ingetrokken per 28-03-2018]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 17 juni 2014, nr. WJZ / 14095009;

Gelet op de artikelen 91h, tweede lid, 91i, vierde lid, 92, tweede lid, en 92a, vierde lid, van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 25 juli 2014, nr. W15.14.0198/IV en W15.14.0197/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 15 oktober 2014, nr. WJZ / 14125286;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • algemene preventiekosten: andere preventiekosten dan voor de bestrijding van zoönotische salmonella, voor de preventie van tegen antimicrobiële diergeneesmiddelen resistente bacteriën of de monitoring van dierziekten;

 • eendagskuiken: kuiken, jonger dan 72 uur;

 • grootmoederdier: vrouwelijk dier van ten minste 20 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van moederdieren;

 • legkip: kip van ten minste 18 weken oud, gehouden voor de productie van andere eieren dan broedeieren;

 • legras: ras van pluimvee, bestemd voor de productie van eieren;

 • moederdier: kip of kalkoen van ten minste 20 weken respectievelijk 28 weken oud, gehouden voor de productie van broedeieren ter verkrijging van dieren die worden gehouden voor de productie van vlees of eieren;

 • opslag: bedrag waarmee de diergezondheidsheffing wordt verhoogd ter bestrijding van de kosten van het Diergezondheidsfonds, voor zover noodzakelijk met het oog op het weren van op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet, aangewezen besmettelijke dierziekten;

 • vaccinbroedei: ei van pluimvee dat zich in een broedmachine bevindt om te worden afgeleverd aan de farmaceutische industrie, dan wel bestemd is om voor dit doel in een broedmachine te worden ingelegd;

 • Verordening (EG) nr. 834/2007: Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91 (PbEU 2007, L 189);

 • Verordening (EG) nr. 589/2008: Verordening (EG) nr. 589/2008 van de Commissie van 23 juni 2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat betreft de handelsnormen voor eieren (PbEU 2008, L 163);

 • vleeskalkoen: kalkoen, direct bestemd voor de productie van vlees;

 • vleeskuiken: kip, direct bestemd voor de productie van vlees;

 • vleesras: ras van pluimvee dat bestemd is voor de productie van vlees;

 • wet: Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Artikel 2. Diergezondheidsheffing preventieve diergezondheidszorg

De diergezondheidsheffing, bedoeld in de artikelen 3, 10, 12 en 14 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten, wordt tevens geheven ter bestrijding van de kosten van het Diergezondheidsfonds, voor zover noodzakelijk met het oog op het weren van:

 1. op grond van artikel 15, eerste lid, van de wet aangewezen besmettelijke dierziekten bij de in de artikelen 3, 10, 12 en 14 van het Besluit heffing bestrijding dierziekten genoemde diersoorten,

 2. andere dierziekten,

 3. ziekten die kunnen worden overgebracht op de mens en die alleen de gezondheid van de mens aantasten, waarop op grond van artikel 103 bepalingen van deze wet geheel of gedeeltelijk van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

Artikel 3. Verhoging diergezondheidsheffing

Hoofdstuk 2. Tarieven opslag preventie diergezondheidszorg

§ 1. Houden van dieren op een bedrijf

Artikel 4. Tarief opslag houden kippen in vleessector

Artikel 5. Tarief opslag houden kippen in legsector

Artikel 6. Tarief opslag houden kalkoenen

Artikel 7. Tarief opslag houden eenden

Artikel 9. Tarief opslag houden schapen of geiten

§ 2. Houden van dieren, anders dan op een bedrijf

Artikel 10. Tarief opslag houden schapen of geiten

§ 3. Verhandelen van varkens vanaf een bedrijf

§ 4. Produceren dierlijke producten

Artikel 12. Tarief opslag produceren vaccinbroedeieren

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 12a

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 13. inwerkingtreding

Artikel 14. citeertitel