Home

Besluit houders van dieren

Geldig van 22 december 2022 tot 1 juli 2023
Geldig van 22 december 2022 tot 1 juli 2023

Besluit houders van dieren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-12-2022 tot 01-07-2023]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 19 oktober 2012, nr. 291872, Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303), verordening (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststelling van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch werkzame stoffen in levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijziging van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordening (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU 2009, L 152), richtlijn 2008/120/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van varkens (Gecodificeerde versie; PbEU 2009, L 47), richtlijn 2008/119/EG van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van minimumnormen ter bescherming van kalveren (Gecodificeerde versie; PbEU 2009, L 10); richtlijn 2007/43/EG van de Raad van 28 juni 2007 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de bescherming van vleeskuikens (PbEU 2007, L 182), richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (PbEG 2001, L 311), richtlijn 1999/74/EG van de Raad van 19 juli 1999 tot vaststelling van minimumnormen voor de bescherming van legkippen (PbEG 1999, L 203), richtlijn 1999/22/EG van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het houden van wilde dieren in dierentuinen (PbEG 1999, L 94), richtlijn 98/58/EG van de Raad van 20 juli 1998 inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (PbEG 1998, L 221), richtlijn 96/22/EG van de Raad van 29 april 1996 betreffende het verbod op het gebruik, in de veehouderij, van bepaalde stoffen met hormonale werking en van bepaalde stoffen met thyreostatische werking, alsmede van ß-agonisten en tot intrekking van de richtlijnen 81/602/EEG, 88/146/EEG en 88/299/EEG (PbEG 1996, L 125), richtlijn 96/23/EG van de Raad van 29 april 1996 inzake controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in produkten daarvan en tot intrekking van de richtlijnen 85/358/EEG en 86/469/EEG en de beschikkingen 89/187/EEG en 91/664//EE (PbEG 1996, L 12523), richtlijn 90/167/EEG van de Raad van 26 maart 1990 tot vaststelling van de voorwaarden voor de bereiding, het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders met medicinale werking (PbEG 1990, L 092), de Europese Overeenkomst tot bescherming van kleine huisdieren (Trb. 1988, 1) en de artikelen 2.1, derde en vijfde lid, 2.2, tweede, derde, zevende, negende en tiende lid, 2.3, tweede en vierde lid, onderdeel a, 2.8, tweede en vierde lid, 2.9, derde lid, 2.10, eerste tot en met vierde lid, 2.16, eerste lid, 7.1, 7.2, eerste lid, 7.3, vijfde lid, 7.5, vierde lid, 7.8, eerste lid, en 10.4, eerste lid, van de Wet dieren;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 3 januari 2013, no. W15.12.0441/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken 4 juni 2014, nr. WJZ / 14038273;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Algemeen

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.1. Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • bedrijfsbehandelplan: een overzicht dat specifiek is voor een bedrijf, waarin aandoeningen en ziektes zijn opgenomen die voorkomen of waarvan het aannemelijk is dat deze voor kunnen komen bij door een houder gehouden dieren en waarbij is weergegeven op welke wijze de aandoeningen en ziektes worden behandeld;

 • bedrijfsgezondheidsplan: een plan dat specifiek is voor een bedrijf, bestaande uit:

  1. 1°.

   een analyse van de diergezondheidssituatie van door een houder gehouden dieren en van de toepassing van diergeneesmiddelen bij door een houder gehouden dieren;

  2. 2°.

   een overzicht van te treffen maatregelen ter verbetering van de diergezondheidssituatie van door een houder gehouden dieren;

 • big: varken vanaf de geboorte tot aan het spenen;

 • daarmee verband houdende activiteiten: datgene dat daaronder wordt verstaan in artikel 2, onderdeel b, van verordening (EG) nr. 1099/2009;

 • derde land: land, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie of een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte;

 • evenhoevigen: runderen, varkens, schapen, geiten of hertachtigen;

 • gezelschapsdier: zoogdier, vogel, vis, reptiel of amfibie, kennelijk bestemd om te houden voor liefhebberij of gezelschap, met uitzondering van een dier dat behoort tot een in bijlage II bij dit besluit opgenomen diersoort of diercategorie, niet zijnde konijn, bruine rat, tamme muis, cavia, goudhamster en gerbil;

 • pluimvee: hoenderachtigen, eenden of ganzen;

 • richtlijn nr. 2003/99/EG: richtlijn 2003/99/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 november 2003 inzake de bewaking van zoönosen en zoönoseverwekkers en houdende wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad en intrekking van Richtlijn 92/117/EEG van de Raad (PbEU 2003, L 325);

 • spermawininrichting: inrichting voor levende producten waar sperma wordt gewonnen, geproduceerd, verwerkt of opgeslagen;

 • varken: varken dat kennelijk wordt gehouden voor de fokkerij of voor de mesterij;

 • verordening (EG) nr. 178/2002: verordening (EG) nr. 178/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2002 tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot vaststelling van procedures voor voedselveiligheidsaangelegenheden (PbEU 2002, L 31);

 • verordening (EG) nr. 1099/2009: verordening (EG) nr. 1099/2009 van de Raad van 24 september 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden (PbEU 2009, L 303);

 • verordening (EU) nr. 576/2013: verordening (EU) nr. 576/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 (PbEU 2012, L 178);

 • verordening (EU) nr. 2016/429: verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid («diergezondheidswetgeving») (PbEU 2016, L84);

 • verordening (EU) 2018/848: Verordening (EU) 2018/848 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad (PbEU 2018, L 150);

 • verzamelcentrum: inrichting voor het verzamelen van hoefdieren of pluimvee van waaruit dieren worden verplaatst of die dieren ontvangt;

 • wet: Wet dieren;

 • zeug: varken van het vrouwelijk geslacht na de worp van haar eerste biggen, kennelijk bestemd voor de fokkerij.

Artikel 1.2. Verhouding met Wet op de dierproeven

Artikel 1.3. Verboden gedragingen ten aanzien van dieren

Artikel 1.4. Criteria voor aanwijzing diersoorten of diercategorieën op positieflijst

§ 2. Algemene huisvestings- en verzorgingsnormen

Artikel 1.5. Reikwijdte

Artikel 1.6. Houden van dieren

Artikel 1.7. Verzorgen van dieren

Artikel 1.8. Behuizing

§ 3. Doden van dieren

Artikel 1.9. Toepassingsbereik

Artikel 1.10. Gevallen waarin dieren mogen worden gedood

Artikel 1.11. Reikwijdte

Artikel 1.12. Besparen vermijdbare vorm van pijn, spanning of lijden

Artikel 1.13. Methoden

Artikel 1.14. Kennis

§ 4. Voortplantingstechnieken

Artikel 1.15. Begripsbepalingen

Artikel 1.16. Reikwijdte

Artikel 1.17. Voortplantingstechnieken

§ 5. Overige bepalingen

Artikel 1.18. Verbod gebruik van levend aas

Artikel 1.19. Reikwijdte scheiden dieren van ouderdier

Artikel 1.20. Leeftijd scheiden van dieren

§ 6. Diergeneeskundige handelingen en diergeneesmiddelen

Artikel 1.21. Verrichten van ingrepen door de houder

Artikel 1.22. Aanwezig hebben van diergeneesmiddelen of gemedicineerde diervoeders

Artikel 1.23 [Vervallen per 11-03-2022]

Artikel 1.24 [Vervallen per 11-03-2022]

Artikel 1.25. Administratie diergeneesmiddelen door houders van dieren

Artikel 1.26. Gevoeligheidsbepaling bij toepassing aangewezen diergeneesmiddelen

Artikel 1.27. Melding aangewezen diergeneesmiddelen in register

Artikel 1.28. Bedrijfsgezondheidsplan en bedrijfsbehandelplan

§ 7. Melding en bewaking dierziekten en zoönosen

Artikel 1.29. Melding ziekten verordening (EU) nr. 2016/429

Artikel 1.30. Melding artikel 5.3-ziekten of andere ziekten

Artikel 1.31. Melding ziekteverschijnselen

Artikel 1.32. Implementatie richtlijn 2003/99/EG

Artikel 1.33. Onderzoek zoönosen levensmiddelenbedrijf

§ 8. Bijeenbrengen van dieren

§ 8.1. Algemeen

Artikel 1.34. Verzamelen op vervoermiddel
Artikel 1.35. Overladen bij verzamelen op vervoermiddel
Artikel 1.36. Melden aanvang verzamelen
Artikel 1.37. Laden en lossen op verschillende adressen
Artikel 1.38. Bewaartermijn gegevens vervoer
Artikel 1.39. Grondslag regels over het verblijf van dieren na het bijeenbrengen

§ 8.2. Bijeenbrengen voor vervoer binnen Nederland

Artikel 1.40. Erkenning verzamelcentra voor Nederlandse markt
Artikel 1.41. Grondslag regels voor verzamelen voor Nederlandse markt
Artikel 1.42. Lossen evenhoevigen en pluimvee op plaats van bestemming
Artikel 1.43. Gegevens vervoer binnen Nederland

§ 9. Houden van schapen of geiten

Artikel 1.44. Levenslang fokverbod

Artikel 1.45. Geboorte lammeren

Artikel 1.46. Vaccinatie Q-koorts

Artikel 1.47. Administratie Q-koortsvaccinatie

§ 10. Registratie en erkenning van inrichtingen

Artikel 1.48. Termijn wijziging gegevens

§ 11. Identificatie en registratie van dieren

Artikel 1.49. Meststoffenwet en Wet milieubeheer

§ 11.1. Algemeen

Artikel 1.50. Identificatie- en registratiesysteem
Artikel 1.51. Aanvullende gegevens identificatie- en registratiesysteem
Artikel 1.52. Gegevens identificatie- en registratiesysteem pluimvee
Artikel 1.53. Herstel en intrekking melding
Artikel 1.54. Bedrijfsadministratie
Artikel 1.55. Identificatie- en verplaatsingsdocument

§ 11.2. Identificatiemiddelen

Artikel 1.56. Goedkeuring identificatiemiddel
Artikel 1.57. Verstrekking identificatiemiddel
Artikel 1.58. Gebruik identificatiemiddel

§ 11.3. Injecteerbare transponders

Artikel 1.58a. Begripsbepalingen
Artikel 1.58b. De injecteerbare transponder
Artikel 1.58c. Leveren van een injecteerbare transponder

§ 12. Handel

Artikel 1.59. Buiten Nederland brengen van dieren

Artikel 1.60. Binnen Nederland brengen van dieren

§ 13. Sera en entstoffen

Artikel 1.61. Toepassen sera en entstoffen

Hoofdstuk 2. Houden van dieren voor landbouwdoeleinden

§ 1. Algemeen

Artikel 2.1. Aanwijzing productiedieren

§ 2. Algemene huisvestings- en verzorgingsnormen

Artikel 2.2. Reikwijdte

Artikel 2.3. Houden van productiedieren

Artikel 2.4. Verzorging van productiedieren

Artikel 2.5. Verlichting en ventilatie

§ 3. Diergeneeskundige handelingen en diergeneesmiddelen

Artikel 2.6. Verrichten van ingrepen door de houder

Artikel 2.7. Te verstrekken inlichtingen

Artikel 2.8. Verbod afleveren met diergeneesmiddelen behandelde dieren

Artikel 2.9. Toediening stoffen

Artikel 2.10. Bijhouden van gegevens

§ 3a. Reinigen en ontsmetten

Artikel 2.10a. Reinigings- en ontsmettingsplaats houder evenhoevigen

Artikel 2.10b. Medewerking houder bij reiniging en ontsmetting

Artikel 2.10c. Erkenning reinigings- en ontsmettingsplaats

Artikel 2.10d. Reiniging en ontsmetting op erkende plaats

Artikel 2.10e. Schorsen en intrekken erkenning

Artikel 2.10f. Vervoermiddelen afkomstig uit het buitenland

§ 4. Houden van varkens voor productie

§ 4.1. Begripsbepalingen

Artikel 2.11. Begripsbepalingen

§ 4.2. Welzijnsvoorschriften

Artikel 2.12. Verrichten van ingrepen door de houder
Artikel 2.13. Houden in groepen
Artikel 2.14. Agressie
Artikel 2.15. Tijdelijke afzondering
Artikel 2.16. Algemene eisen stalinrichting
Artikel 2.17. Beschikbaar oppervlak
Artikel 2.18. Vloeren
Artikel 2.19. Gelten en zeugen
Artikel 2.20. Beren
Artikel 2.21. Roostervloeren
Artikel 2.22. Verrijking en vloerbedekking
Artikel 2.23. Lichtintensiteit en geluidsniveau
Artikel 2.24. Parasietbehandeling en schoonmaak
Artikel 2.25. Voedersysteem
Artikel 2.26. Voederen
Artikel 2.27. Invoer vanuit derde land

§ 4.3. Gezondheidsvoorschriften

§ 4.3.1. Vervoer van en naar inrichtingen met varkens
Artikel 2.27a. Begripsbepalingen
Artikel 2.27b. Registratie inrichtingen met varkens
Artikel 2.27c. Uitzonderingen registratieplicht
Artikel 2.27d. Cluster C-bedrijven
Artikel 2.27e. Cluster F-bedrijven
Artikel 2.27f. Schorsen of intrekken registratie
Artikel 2.27g. Vervoer van en naar geregistreerde inrichtingen
Artikel 2.27h. Vervoer A-bedrijven
Artikel 2.27i. Vervoer B-bedrijven
Artikel 2.27j. Vervoer C-bedrijven
Artikel 2.27k. Vervoer D-bedrijven
Artikel 2.27l. Vervoer E-bedrijven
Artikel 2.27m. Vervoer F-bedrijven
Artikel 2.27n. Vervoer RE-bedrijven
Artikel 2.27o. Wissel vaste afnemer of leverancier
Artikel 2.27p. Toestemming voor vervoer
§ 4.3.2. Monitoringsvoorschriften
Artikel 2.27q. Monitoring varkens

§ 5. Houden van runderen voor productie

§ 5.1. Begripsbepalingen

Artikel 2.28. Verrichten van ingrepen door de houder
Artikel 2.29. Begripsbepalingen

§ 5.2. Welzijnsvoorschriften voor productie gehouden kalveren

Artikel 2.30. Toepassingsbereik
Artikel 2.31. Aanbinden en muilkorven
Artikel 2.32. Huisvesting
Artikel 2.33. Eenlingboxen
Artikel 2.34. Inrichting stal
Artikel 2.35. Vloer
Artikel 2.36. Ligruimte
Artikel 2.37. Verlichting
Artikel 2.38. Voedersysteem
Artikel 2.39. Voeder- en drinkinstallaties
Artikel 2.40. Apparatuur
Artikel 2.41. Voederen
Artikel 2.42. Drenken
Artikel 2.43. Inspectie
Artikel 2.44. Reiniging en ontsmetting
Artikel 2.45. Zieke en gewonde dieren
Artikel 2.46. Invoer vanuit derde land

§ 5.3. Gezondheidsvoorschriften

Artikel 2.46a. Monitoring brucellose

§ 6. Houden van pluimvee voor productie

§ 6.1. Welzijnsvoorschriften

§ 6.1.1. Algemeen
Artikel 2.47. Verrichten van ingrepen door de houder
§ 6.1.2. Houden van vleeskuikens voor productie
Artikel 2.48. Begripsbepalingen
Artikel 2.49. Toepassingsbereik
Artikel 2.50. Toepasselijkheid voorschriften
Artikel 2.51. Houden, huisvesten en verzorgen
Artikel 2.52. Registratie
Artikel 2.53. Treffen welzijnsmaatregelen
Artikel 2.54. Opleiding
Artikel 2.55. Hogere bezettingsdichtheid dan 33 kg/m 2
Artikel 2.56. Bijhouden gegevens productiesystemen
Artikel 2.57. Ventilatie en koelverwarmingssystemen
Artikel 2.58. Documentatie
Artikel 2.59. Hogere bezettingsgraad dan 39 kg/m 2
Artikel 2.60. Geen tekortkomingen
Artikel 2.61. Gidsen voor goede praktijken
Artikel 2.62. Gecumuleerde dagelijkse mortaliteit
Artikel 2.63. Nadere regels ter voorkoming van aandoeningen
Artikel 2.64. Nieuw pluimveebedrijf
Artikel 2.65. Lagere bezettingsgraad dan 33 of 39 kg/m 2
§ 6.1.2a. Houden van ouderdieren van vleeskuikens voor productie
Artikel 2.65a. Begripsbepalingen
Artikel 2.65b. Toepassingsbereik
Artikel 2.65c. Registratie
Artikel 2.65d. Huisvesting en voeding ouderdieren
Artikel 2.65e. Huisvesting ouderdieren tijdens opfok
Artikel 2.65f. Controles
§ 6.1.3. Houden van legkippen voor productie
Artikel 2.66. Begripsbepalingen
Artikel 2.67. Toepassingsbereik
Artikel 2.68. Toepasselijkheid voorschriften
Artikel 2.69. Registratie houders
Artikel 2.70. Houden en huisvesten in alternatieve huisvestingssystemen
Artikel 2.71. Houden en huisvesten in aangepaste kooien: koloniehuisvesting
Artikel 2.72. Houden en huisvesten in aangepaste kooien: verrijkte kooien
Artikel 2.73. Algemene eisen huisvesting
Artikel 2.74. Algemene eisen verzorging
Artikel 2.75. Verlichting
Artikel 2.76. Reiniging
§ 6.1.4. Houden van vleeskalkoenen voor productie
Artikel 2.76a. Begripsbepalingen
Artikel 2.76b. Toepassingsbereik
Artikel 2.76c. Registratie
Artikel 2.76d. Bezettingsdichtheid
Artikel 2.76e. Strooisel
Artikel 2.76f. Stalklimaat
Artikel 2.76g. Verlichting
Artikel 2.76h. Vervoer
Artikel 2.76i. Controles

§ 6.2. Gezondheidsvoorschriften

Artikel 2.76ia. Begripsbepalingen
Artikel 2.76ib. Monitoring aviaire influenza
Artikel 2.76ic. Monitoring salmonella-serotypen en mycoplasma spp
Artikel 2.76id. Vaccinatie Newcastle disease
Artikel 2.76ie. Monitoring zoönotische Salmonella
Artikel 2.76if. Aanvoer pluimvee op Salmonella enteritidis-positief bedrijf

§ 7. Houden van schapen of geiten voor productie

Artikel 2.76ig. Tankmelkonderzoek

Artikel 2.76ih. Mestvoorschriften

§ 8. Houden van konijnen voor productie

Artikel 2.76j. Begripsbepalingen

Artikel 2.76k. Toepassingsbereik

Artikel 2.76l. Registratie algemeen

Artikel 2.76m. Registratie diergegevens

Artikel 2.76n. Uitval

Artikel 2.76o. Huisvesting en afleidingsmateriaal

Artikel 2.76p. Minimum dekleeftijd

Artikel 2.76q. Verlichting

Artikel 2.76r. Controles

§ 9. Houden van nertsen voor productie

Artikel 2.76s. Begripsbepalingen

Artikel 2.76t. Toepassingsbereik

Artikel 2.76u. Registratie

Artikel 2.76v. Huisvesting

Artikel 2.76w. Bezetting per leefruimte en nestbox

Artikel 2.76x. Verrijking van de leefomgeving

Artikel 2.76y. Controles

Artikel 2.76z. Actieplan

§ 10. Houden van overige dieren voor productie

Artikel 2.77. Verrichten van ingrepen door de houder

Artikel 2.78

Hoofdstuk 3. Houden van dieren anders dan voor landbouwdoeleinden

§ 1. Algemeen

Artikel 3.1. Verbod op vastleggen of in een ren houden van een hond

Artikel 3.2. Vastleggen van een hond

Artikel 3.3. Houden van een hond in een ren

Artikel 3.3a. Overeenkomstige toepassing artikel 10, tweede lid, verordening (EU) nr. 2016/429

Artikel 3.4. Fokken met gezelschapsdieren

§ 2. Het bedrijfsmatig verkopen, afleveren, houden ten behoeve van opvang van of fokken met gezelschapsdieren

Artikel 3.5. Begripsbepalingen

Artikel 3.6. Verbod en uitzondering voor niet-bedrijfsmatig handelen

Artikel 3.7. Verrichten bedrijfsmatige activiteiten in inrichting of onder voorwaarden op tentoonstelling, beurs of markt

Artikel 3.8. Aanmelding inrichting en tentoonstelling, beurs of markt

Artikel 3.9. Wijziging gegevens

Artikel 3.10. Administratie

Artikel 3.11. Vakbekwaamheid

Artikel 3.12. Huisvesting en verzorging

Artikel 3.13. Huisvesting zieke of van ziekte verdachte gezelschapsdieren

Artikel 3.14. Gezondheid

Artikel 3.15. Vaccinatie honden en katten

Artikel 3.16. Huisvesting honden

Artikel 3.17. Informatieverstrekking bij verkoop of aflevering

Artikel 3.18. Informatieverstrekking over gezondheidsstatus

Artikel 3.19. Verkoopverbod aan personen jonger dan zestien jaar

Artikel 3.20. Verpakking

Artikel 3.21. Verbod huisvesting of tentoonstelling in etalageruimte

Artikel 3.22. Socialisatie

Artikel 3.23. Huisvesting honden en katten buiten inrichting

§ 3. Niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren

Artikel 3.24. Niet-commerciële verkeer van honden, katten en fretten

§ 4. Identificatie en registratie van honden

Artikel 3.25. Begripsbepaling

Artikel 3.26. Reikwijdte

Artikel 3.27. Identificatieplicht

Artikel 3.28. Identificatiedocument

Artikel 3.29. Registraties van houders van honden bij Onze Minister

Artikel 3.30. Registratie van honden en houders via een portaal

Artikel 3.31. Verbod op verkrijgen hond zonder injecteerbare transponder, identificatiedocument of registratie

Artikel 3.32. Aanwijzing van portalen

Hoofdstuk 4. Houden van dieren voor vertoning

§ 1. Houden van dieren in dierentuinen

Artikel 4.1. Begripsbepalingen

Artikel 4.2. Exploitatie dierentuin

Artikel 4.3. Aanvraag

Artikel 4.4. Toetsing

Artikel 4.5. Registratie vergunningen

Artikel 4.6. Nadere voorschriften en beperkingen

Artikel 4.7. Houden

Artikel 4.8. Verzorgen

Artikel 4.9. Register

Artikel 4.10. Instandhouding diersoorten en educatief programma

Artikel 4.11. Overige voorschriften

Artikel 4.12. Beleidsprotocol

Artikel 4.13. Sluiting, aanpassing en intrekking

§ 2. Houden van dieren ten behoeve van circussen en andere optredens

Artikel 4.14. Verbod op deelname met andere dan aangewezen dieren aan een circus of ander optreden en op vervoer van die dieren ten behoeve van een circus of ander optreden

§ 3. Houden van evenhoevigen voor vertoning

Artikel 4.15. Tentoonstellen en keuren evenhoevigen

Artikel 4.16. Nadere regels tentoonstellen en keuren van runderen, schapen of geiten

Artikel 4.17. Houden en bijeenbrengen schapen en geiten

§ 4. Houden van vogels voor vertoning

Artikel 4.18. Evenementen met vogels

Hoofdstuk 5. Doden van dieren voor de productie van dierlijke producten

§ 1. Algemeen

Artikel 5.1. Doden van productiedieren

Artikel 5.2. Uitvoering verordening (EG) nr. 1099/2009

Artikel 5.3. Slachten voor particulier huishoudelijk verbruik

§ 2. Doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming

Artikel 5.4. Doden van dieren zonder voorgaande bedwelming

Artikel 5.5. Registratie

Artikel 5.5a. Voorwaarde voor aanvraag registratie

Artikel 5.5b. Eisen voor verlenen registratie

Artikel 5.5c. Register

Artikel 5.5d. Vervallen registratie

Artikel 5.5e. Schorsing en intrekking van de registratie

Artikel 5.5f. Permanent toezicht

Artikel 5.6

Artikel 5.7. Volgen aanwijzingen

Artikel 5.8. Geschiktheid dier

Artikel 5.8a. Fixatievoorzieningen

Artikel 5.8b. Voorwaarden fixatie

Artikel 5.9. Halssnede

Artikel 5.9a. Periode bewustzijn

§ 3. Bedwelming van aal

Artikel 5.10. Toepassingsbereik

Artikel 5.11. Bedwelming aal voorafgaand aan het doden

Hoofdstuk 6. Overige bepalingen

Artikel 6.1. Overgangsrecht vleeskalkoenen

Artikel 6.2. Overgangsrecht konijnen

Artikel 6.3. Overgangsrecht huisvesting gelten en zeugen

Artikel 6.4

Artikel 6.5. Eisen aan tentoonstellingen, beurzen en markten voor gezelschapsdieren

Artikel 6.6. Vakbekwaamheid bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren

Artikel 6.7. Aanmelding inrichting

Artikel 6.8. Huisvesting zieke of van ziekte verdachte gezelschapsdieren

Artikel 6.9. Intrekking Honden- en kattenbesluit 1999 en uitgestelde werking Honden- en kattenbesluit in verband met wijziging Wet op de dierproeven

Artikel 6.10. Overgangsrecht betonroostervloeren

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 7.1. Intrekking

Artikel 7.2. Wijziging besluiten

Artikel 7.3. Inwerkingtreding

Artikel 7.4. Citeertitel

Bijlage I. als bedoeld in artikel 1.20 van het Besluit houders van dieren

Bijlage II. als bedoeld in artikel 2.1 van het Besluit houders van dieren

Bijlage IIa. Diersoorten als bedoeld in artikel 4.2, tweede lid, onderdeel a .

Bijlage III. als bedoeld in artikel 6.2, tweede lid , van het besluit

Bijlage IV. als bedoeld in artikel 4.14 van het besluit