Home

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023
Geldig van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023

Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2022 tot 01-01-2023]

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

1.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:

  1. actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4);

  2. amosiet (Cas-nummer 12172-73-5);

  3. anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5);

  4. chrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5);

  5. tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6);

  6. crocidoliet (Cas-nummer 12001-28-4);

 • asbestose: een aandoening die is gekenmerkt door verbindweefseling (longfibrose) van de long als gevolg van asbestblootstelling;

 • huisgenoot: de persoon met wie de werknemer een duurzaam hoofdverblijf heeft gehad in dezelfde woning ten tijde van de blootstelling aan asbest;

 • Instituut Asbestslachtoffers: Stichting Instituut Asbestslachtoffers te ‘s-Gravenhage;

 • lasten:

  1. voorschot;

  2. vergoedingen die door de SVB aan het Instituut Asbestslachtoffers worden verstrekt voor de advisering ten behoeve van deze regeling;

 • maligne mesothelioom: door blootstelling aan asbest veroorzaakte tumor van het longvlies, het buikvlies of het hartvlies als bedoeld in het protocol diagnostiek maligne mesothelioom;

 • minister: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • nabestaanden:

  1. de langstlevende van de echtgenoten;

  2. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon, de minderjarige kinderen, tot wie de overledene in familierechtelijke betrekking stond;

  3. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen, degenen met wie hij in gezinsverband leefde;

  4. bij ontstentenis van de onder a, b en c bedoelde personen, erfgenamen als bedoeld in Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, mits een verklaring van erfrecht wordt overgelegd;

 • productaansprakelijke: de producent, bedoeld in artikel 187, tweede lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wiens gebrekkig product oorzaak is van de asbestose of het maligne mesothelioom bij de werknemer;

 • protocol diagnostiek asbestose: protocol diagnostiek asbestose, opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling;

 • protocol diagnostiek maligne mesothelioom: protocol diagnostiek maligne mesothelioom, opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling;

 • SVB: Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet SUWI;

 • voorschot: een uitkering als voorschot op de eventuele vordering op de werkgever op wie de immateriële schade kan worden verhaald;

 • werkgever: de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de werknemer arbeid in Nederland verricht of het verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of krachtens een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is of was;

 • werknemer: degene die voor een natuurlijke of rechtspersoon arbeid in Nederland verricht of heeft verricht krachtens een Nederlandse publiekrechtelijke aanstelling of krachtens een arbeidsovereenkomst waarop Nederlands recht van toepassing is of was;

 • Wet SUWI: Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

2.

In deze regeling wordt met de echtgenoot gelijkgesteld de geregistreerde partner en de persoon die op grond van artikel 1, derde lid, onder a, en vierde tot en met zevende lid, van de Algemene Ouderdomswet en de daarop berustende bepalingen mede als zodanig wordt aangemerkt.

3.

In deze regeling wordt niet als echtgenoot aangemerkt degene die duurzaam gescheiden leeft van de persoon met wie hij gehuwd is.

Artikel 2. Arbeid op vaartuig

Arbeid die wordt verricht aan boord van schepen en luchtvaartuigen die in Nederland hun thuishaven hebben, wordt ten opzichte van de bemanning aangemerkt als in Nederland verrichte arbeid.

Hoofdstuk 2. Het recht op en de hoogte van een voorschot in geval van maligne mesothelioom

Artikel 3. Voorwaarden recht op een voorschot

Artikel 4. Recht op voorschot nabestaanden

Artikel 5. Beperking recht op voorschot

Artikel 6. Hoogte voorschot

Artikel 7. Toepassingsgebied

Artikel 8. Het recht van huisgenoten op het voorschot

Artikel 9. Beperkingen recht van huisgenoten op het voorschot

Hoofdstuk 3. Het recht op en de hoogte van een voorschot in geval van asbestose

Artikel 10. Voorwaarden recht op een voorschot

Artikel 11. Recht op voorschot nabestaanden

Artikel 12. Beperking recht op voorschot

Artikel 13. Hoogte voorschot

Hoofdstuk 4. Het geldend maken van het recht op het voorschot

Artikel 14. De aanvraag om het voorschot

Artikel 15. Overlijden na verzoek tot bemiddeling of aanvraag

Artikel 16. Informatieverplichtingen aanvraag voorschot

Hoofdstuk 5. Betaling en terugvordering

Artikel 17. Uitbetaling

Artikel 18. Herziening, intrekking en terugvordering

Artikel 19. Indexering van bedragen

Hoofdstuk 6. Uitvoering en financiering

Artikel 20. Uitvoeringsorgaan

Artikel 21. Advies Instituut Asbestslachtoffers

Artikel 22. Overeenkomst tussen SVB en Instituut Asbestslachtoffers

Artikel 23. Raming baten en lasten

Artikel 24. Betaling voorschot

Artikel 25. Afrekening

Hoofdstuk 7. Slotbepalingen

Artikel 26. Overgangsrecht

Artikel 27. Intrekking Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Artikel 28. Inwerkingtreding

Artikel 29. Citeertitel

Bijlage 1. behorende bij artikel 1, eerste lid , van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014

Bijlage 2. behorende bij artikel 1, eerste lid , van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014