Home

Regeling basisnet

Geldig vanaf 1 april 2024
Geldig vanaf 1 april 2024

Regeling basisnet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2024]

Aanhef

Paragraaf 1. Begrippen en reikwijdte

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • baanvak: gedeelte van de hoofdspoorweg waarvan het begin en einde wordt aangeduid met coördinaten uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting, bedoeld in artikel 52 van de Kadasterwet;

 • binnenste kantstreep: markering van de begrenzing van de binnenzijde van de binnenste rijstrook;

 • buitenste kantstreep: markering van de begrenzing van de buitenzijde van de buitenste rijstrook;

 • doorgaande rijbaan: elk voor in één rijrichting rijdende voertuigen bestemd weggedeelte, zonder de invoeg- en uitvoegstroken;

 • GR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is;

 • HART: de Handleiding risicoanalyse transport, versie 1;

 • middenberm: gebied gelegen tussen de binnenste kantstrepen van de twee doorgaande rijbanen die deel uitmaken van de weg;

 • minister: Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

 • PR-plafond: plaats als bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de wet waar het plaatsgebonden risico maximaal 10-6 per jaar is;

 • RBM II: softwareprogramma voor de berekening van vervoersrisico’s, getiteld RBM II, versie 2;

 • referentiepunt: referentiepunt als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de wet;

 • rekenmethodiek transportrisico’s: rekenmethodiek voor de vaststelling van risico’s vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen, bestaande uit RBM II en HART;

 • spoorbundel: geheel van alle naast elkaar liggende sporen waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd;

 • verbindingsboog: rijbaan die bij knooppunten doorgaande rijbanen met elkaar verbindt;

 • wegvak: gedeelte van een weg als bedoeld in artikel 2, tweede lid;

 • wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Artikel 1a

Deze regeling berust mede op artikel 2.24, tweede lid, van de Omgevingswet.

Artikel 2

Paragraaf 2. De vaststelling van de geografische ligging van de risicoplafonds

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Paragraaf 3. Onderzoek naar overschrijding risicoplafonds

Artikel 9

Artikel 10

Artikel 11

Artikel 12

Paragraaf 4. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 5. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 6. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 7. [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2024]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2024]

Paragraaf 8. Slotbepalingen

Artikel 20

Artikel 21

Bijlage I. Tabel Basisnet weg

Bijlage II. Tabel Basisnet spoor

Bijlage III. Tabel Basisnet water