Home

Jeugdwet

Geldig van 22 november 2014 tot 12 december 2014
Geldig van 22 november 2014 tot 12 december 2014

Jeugdwet

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 22-11-2014 tot 12-12-2014]

Aanhef

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen en reikwijdte

Artikel 1.1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • accommodatie: bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige voorziening met het daarbij behorende terrein, waar jeugdhulp wordt verleend door of namens een jeugdhulpaanbieder;

 • advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling als bedoeld in artikel 12a van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • begeleiding: activiteiten waarmee een jeugdige wordt ondersteund bij het uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen en het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven;

 • burgerservicenummer: burgerservicenummer als bedoeld in artikel 1 van de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer;

 • calamiteit: niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de jeugdhulp en die tot een ernstig schadelijk gevolg voor of de dood van een jeugdige of een ouder heeft geleid;

 • college: college van burgemeester en wethouders;

 • dossier: geheel van schriftelijk of elektronisch vastgelegde gegevens met betrekking tot de verlening van jeugdhulp aan een jeugdige of ouder of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering;

 • familiegroepsplan: hulpverleningsplan of plan van aanpak opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren;

 • gecertificeerde instelling: rechtspersoon die in het bezit is van een certificaat of voorlopig certificaat als bedoeld in artikel 3.4 en die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert;

 • gekwalificeerde gedragswetenschapper: gedragswetenschapper behorende tot een bij regeling van Onze Ministers aangewezen categorie;

 • gesloten accommodatie: bouwkundige voorziening of deel van een bouwkundige voorziening met het daarbij behorende terrein, waar gesloten jeugdhulp wordt verleend;

 • gesloten jeugdhulp: opname, verblijf en jeugdhulp in een gesloten accommodatie op basis van een machtiging als bedoeld in artikel 6.1.2;

 • geweld bij de verlening van jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld jegens een jeugdige of een ouder, of bedreiging daarmee, door iemand die werkzaam is voor de jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling, of door iemand die werkzaam is voor een rechtspersoon die in opdracht van de aanbieder of gecertificeerde instelling jeugdhulp verleent of door een andere jeugdige of ouder met wie de jeugdige of ouder gedurende het etmaal of een dagdeel bij de aanbieder verblijft;

 • huiselijk geweld: huiselijk geweld als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • hulpverleningsplan: plan betreffende de verlening van jeugdhulp als bedoeld in artikel 4.1.3 en hoofdstuk 6;

 • inspectie: inspectie jeugdzorg, bedoeld in artikel 9.1;

 • jeugdarts: arts die als jeugdarts KNMG is ingeschreven in het door het College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ingestelde profielregister jeugdgezondheidszorg;

 • jeugdgezondheidszorg: jeugdgezondheidszorg als bedoeld in artikel 1 van de Wet publieke gezondheid;

 • jeugdhulp:

  1. 1°.

   ondersteuning van en hulp en zorg, niet zijnde preventie, aan jeugdigen en hun ouders bij het verminderen, stabiliseren, behandelen en opheffen van of omgaan met de gevolgen van psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;

  2. 2°.

   het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren van jeugdigen met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem en die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt, en

  3. 3°.

   het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op het gebied van de persoonlijke verzorging gericht op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij jeugdigen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking, die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt,

  met dien verstande dat de leeftijdgrens van achttien jaar niet geldt voor jeugdhulp in het kader van jeugdstrafrecht;

 • jeugdhulpaanbieder:

  1. 1°.

   natuurlijke persoon die, het verband van natuurlijke personen dat of de rechtspersoon die bedrijfsmatig jeugdhulp doet verlenen onder verantwoordelijkheid van het college;

  2. 2°.

   solistisch werkende jeugdhulpverlener onder verantwoordelijkheid van het college;

 • jeugdhulpverlener: natuurlijke persoon die beroepsmatig jeugdhulp verleent;

 • jeugdige: persoon die:

  1. 1°.

   de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt,

  2. 2°.

   de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en ten aanzien van wie op grond van artikel 77c van het Wetboek van Strafrecht recht is gedaan overeenkomstig de artikelen 77g tot en met 77gg van het Wetboek van Strafrecht, of

  3. 3°.

   de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van drieëntwintig jaar heeft bereikt, en voor wie de voortzetting van jeugdhulp als bedoeld in onderdeel 1°, die was aangevangen, of voor wie het college vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar heeft bepaald dat een voorziening op het gebied van jeugdhulp noodzakelijk is of voor wie, na beëindiging van jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is;

 • jeugdreclassering: reclasseringswerkzaamheden, genoemd in artikel 77hh, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, begeleiding, genoemd in artikel 77hh, tweede lid, van dat wetboek en het begeleiding van en toezicht houden op jeugdigen die deel nemen aan een scholings- en trainingsprogramma als bedoeld in artikel 3 van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het geven van de aanwijzingen, bedoeld in artikel 12, vijfde lid, van die wet, of de overige taken die bij of krachtens de wet aan de gecertificeerde instellingen zijn opgedragen;

 • kinderbeschermingsmaatregel: voogdij en de voorlopige voogdij op grond van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, de ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 254, eerste lid, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de voorlopige ondertoezichtstelling, bedoeld in artikel 255 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • kindermishandeling: elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel;

 • maatschappelijke ondersteuning: maatschappelijke ondersteuning als bedoeld in artikel 1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • machtiging gesloten jeugdhulp: de machtiging, bedoeld in artikel 6.1.2.

 • medisch specialist: geneeskundig specialist die als specialist is ingeschreven in een door het College Geneeskundig Specialismen van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ingestelde register als bedoeld in artikel 14 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

 • Onze Ministers: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onze Minister van Veiligheid en Justitie tezamen;

 • opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen:

  1. 1°.

   psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking van de jeugdige, opvoedingsproblemen van de ouders of adoptiegerelateerde problemen;

  2. 2°.

   beperkingen in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in verband met een somatische, verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking, een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, en

  3. 3°.

   een tekort aan zelfredzaamheid in verband met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking of een somatische of psychiatrische aandoening of beperking bij een jeugdige die de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt;

 • ouder: gezaghebbende ouder, adoptiefouder, stiefouder of een ander die een jeugdige als behorend tot zijn gezin verzorgt en opvoedt, niet zijnde een pleegouder;

 • persoonsgegevens, verwerking, bestand, onderscheidenlijk verantwoordelijke: hetgeen daaronder wordt verstaan in de Wet bescherming persoonsgegevens;

 • plan van aanpak: plan betreffende de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering als bedoeld in artikel 4.1.3;

 • pleegouder: persoon die een jeugdige die niet zijn kind of stiefkind is, als behorende tot zijn gezin verzorgt en daartoe een pleegcontract als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, heeft gesloten met een pleegzorgaanbieder;

 • pleegoudervoogd: pleegouder die tevens belast is met voogdij als bedoeld in boek 1 Burgerlijk Wetboek;

 • pleegzorgaanbieder: jeugdhulpaanbieder die pleegzorg biedt;

 • preventie: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met een risico op psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders met of met een risico op opvoedingsproblemen;

 • strafrechtelijke beslissing: beslissing van de officier van justitie of de strafrechter met toepassing van titel VIII A van het Eerste Boek van het Wetboek van Strafrecht of een beslissing als bedoeld in artikel 493 van het Wetboek van Strafvordering;

 • vertrouwenspersoon: persoon die jeugdigen, ouders of pleegouders op hun verzoek ondersteunt in aangelegenheden die samenhangen met de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van het college, de jeugdhulpaanbieder, de gecertificeerde instelling en het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;

 • verwijsindex: verwijsindex risicojongeren als bedoeld in artikel 7.1.2.1;

 • woonplaats:

  1. 1°.
  2. 2°.

   ingeval de voogdij over de jeugdige berust bij een instelling als bedoeld in artikel 302 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige;

  3. 3°.

   ingeval de woonplaats, bedoeld onder 1° en 2°, onbekend is dan wel buiten Nederland is: de plaats van het werkelijke verblijf van de jeugdige op het moment van de hulpvraag.

Artikel 1.2 [Nog niet in werking]

1.

Het college is niet gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen:

 1. indien er met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op zorg als bedoeld bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen of een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, of

 2. indien naar het oordeel van het college met betrekking tot de problematiek een aanspraak bestaat op een voorziening op grond van een andere wettelijke bepaling, met uitzondering van een voorziening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die de jeugdige in staat stelt dagelijkse levensverrichtingen uit te voeren en het persoonlijk leven te structureren en daarover regie te voeren.

2.

Indien er meerdere oorzaken ten grondslag liggen aan de betreffende problematiek en daardoor zowel een vorm van zorg, op grond van een aanspraak op zorg als bedoeld bij of krachtens de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of een recht op zorg als bedoeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, als een soortgelijke voorziening op grond van deze wet kan worden verkregen, is het college gehouden deze voorziening op grond van deze wet te treffen.

3.

In afwijking van het eerste lid is het college gehouden een voorziening op grond van deze wet te treffen, indien jeugdhulp voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing.

Artikel 1.3 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 2. Gemeente

Artikel 2.1 [Nog niet in werking]

Artikel 2.2

Artikel 2.3 [Nog niet in werking]

Artikel 2.4 [Nog niet in werking]

Artikel 2.5 [Nog niet in werking]

Artikel 2.6 [Nog niet in werking]

Artikel 2.7 [Nog niet in werking]

Artikel 2.8 [Nog niet in werking]

Artikel 2.9

Artikel 2.10 [Nog niet in werking]

Artikel 2.11 [Nog niet in werking]

Artikel 2.12 [Nog niet in werking]

Artikel 2.13 [Nog niet in werking]

Artikel 2.14 [Nog niet in werking]

Artikel 2.15 [Vervallen per 22-11-2014]

Hoofdstuk 3. Gecertificeerde instellingen

Artikel 3.1 [Nog niet in werking]

Artikel 3.2 [Nog niet in werking]

Artikel 3.3 [Nog niet in werking]

Artikel 3.4

Artikel 3.5 [Nog niet in werking]

Artikel 3.6 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 4. Eisen aan jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

§ 4.1. Kwaliteit jeugdhulpaanbieders en gecertificeerde instellingen

Artikel 4.1.1 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.2 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.3 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.4 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.5 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.7 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.8 [Nog niet in werking]

Artikel 4.1.9 [Nog niet in werking]

§ 4.2. Rechtspositie jeugdigen en ouders

§ 4.2.a. Klachtrecht

Artikel 4.2.1 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.2 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.3 [Nog niet in werking]

§ 4.2.b. Medezeggenschap

Artikel 4.2.4 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.5 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.6 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.7 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.8 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.9 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.10 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.11 [Nog niet in werking]
Artikel 4.2.12 [Nog niet in werking]

§ 4.3. Maatschappelijke verantwoording

Artikel 4.3.1 [Nog niet in werking]

Artikel 4.3.2 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 5. Pleegzorg

Artikel 5.1 [Nog niet in werking]

Artikel 5.2 [Nog niet in werking]

Artikel 5.3 [Nog niet in werking]

Artikel 5.4 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 6. Gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen

§ 6.1. Machtiging

Artikel 6.1.1 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.2 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.3 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.4 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.5 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.7 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.8 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.9 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.10 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.11 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.12 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.13 [Nog niet in werking]

Artikel 6.1.14 [Nog niet in werking]

§ 6.2. Tenuitvoerlegging van de machtiging

Artikel 6.2.1 [Nog niet in werking]

Artikel 6.2.2 [Nog niet in werking]

Artikel 6.2.3 [Nog niet in werking]

Artikel 6.2.4 [Nog niet in werking]

§ 6.3. Vrijheidsbeperkende maatregelen

Artikel 6.3.1 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.2 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.3 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.4 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.5 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.6 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.7 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.8 [Nog niet in werking]

Artikel 6.3.9 [Nog niet in werking]

§ 6.4. Verlof

Artikel 6.4.1 [Nog niet in werking]

§ 6.5. Klachtrecht bij vrijheidsbeperkende maatregelen

Artikel 6.5.1 [Nog niet in werking]

Artikel 6.5.2 [Nog niet in werking]

Artikel 6.5.3 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 7. Gegevensverwerking, privacy en toestemming

§ 7.1. Verwijsindex

§ 7.1.1. Algemene bepalingen

Artikel 7.1.1.1 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.1.2 [Nog niet in werking]

§ 7.1.2. Inrichting, beheer en verantwoordelijkheid

Artikel 7.1.2.1 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.2.2 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.2.3 [Nog niet in werking]

§ 7.1.3. Gebruik van de verwijsindex

Artikel 7.1.3.1 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.3.2 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.3.3 [Nog niet in werking]

§ 7.1.4. Melding aan de verwijsindex

Artikel 7.1.4.1 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.4.2 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.4.3 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.4.4 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.4.5 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.4.6 [Nog niet in werking]

§ 7.1.5. Informatieverstrekking aan en rechten van de betrokkene

Artikel 7.1.5.1 [Nog niet in werking]
Artikel 7.1.5.2 [Nog niet in werking]

§ 7.2. Burgerservicenummer

Artikel 7.2.1 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.2 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.3 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.4 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.5 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.6 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.7 [Nog niet in werking]

Artikel 7.2.8 [Nog niet in werking]

§ 7.3. Toestemming, dossier en privacy

Artikel 7.3.1 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.2 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.3 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.4 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.5 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.6 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.7 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.8 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.9 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.10 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.11 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.12 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.13 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.14 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.15 [Nog niet in werking]

Artikel 7.3.16 [Nog niet in werking]

§ 7.4. Gegevensverwerking ten behoeve van de beleidsinformatie en de toegang

Artikel 7.4.1 [Nog niet in werking]

Artikel 7.4.2 [Nog niet in werking]

Artikel 7.4.3 [Nog niet in werking]

Artikel 7.4.4 [Nog niet in werking]

Artikel 7.4.5 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 8. Financiën en verantwoording

§ 8.1. Algemeen

Artikel 8.1.1 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.2 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.3 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.4 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.5 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.6 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.7 [Nog niet in werking]

Artikel 8.1.8 [Nog niet in werking]

§ 8.2. Ouderbijdrage

Artikel 8.2.1 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.2 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.3 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.4 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.5 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.6 [Nog niet in werking]

Artikel 8.2.7 [Nog niet in werking]

§ 8.3. Financiële verantwoording

Artikel 8.3.1 [Nog niet in werking]

Artikel 8.3.2 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 9. Toezicht en handhaving

Artikel 9.1 [Nog niet in werking]

Artikel 9.2 [Nog niet in werking]

Artikel 9.3 [Nog niet in werking]

Artikel 9.4 [Nog niet in werking]

Artikel 9.5 [Nog niet in werking]

Artikel 9.6 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 10. Overgangsrecht

Artikel 10.1 [Nog niet in werking]

Artikel 10.2 [Nog niet in werking]

Artikel 10.2a [Nog niet in werking]

Artikel 10.3

Artikel 10.4

Artikel 10.4a [Nog niet in werking]

Artikel 10.5 [Nog niet in werking]

Artikel 10.6 [Nog niet in werking]

Artikel 10.7 [Nog niet in werking]

Artikel 10.8 [Nog niet in werking]

Artikel 10.9 [Nog niet in werking]

Artikel 10.10 [Nog niet in werking]

Artikel 10.11 [Nog niet in werking]

Artikel 10.12 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 11. Wijziging van andere wetten

Artikel 11.1 [Nog niet in werking]

Artikel 11.2 [Nog niet in werking]

Artikel 11.3 [Nog niet in werking]

Artikel 11.4 [Nog niet in werking]

Artikel 11.5 [Nog niet in werking]

Artikel 11.6 [Nog niet in werking]

Artikel 11.7 [Nog niet in werking]

Artikel 11.8 [Nog niet in werking]

Hoofdstuk 12. Slotbepalingen

Artikel 12.1 [Nog niet in werking]

Artikel 12.2 [Nog niet in werking]

Artikel 12.3 [Nog niet in werking]

Artikel 12.3a [Nog niet in werking]

Artikel 12.4

Artikel 12.5 [Nog niet in werking]

Artikel 12.6 [Nog niet in werking]

Artikel 12.7

Artikel 12.8