Home

Regeling medisch specialistische zorg

Geldig van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014
Geldig van 1 januari 2014 tot 1 juli 2014

Regeling medisch specialistische zorg

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2014 tot 01-07-2014]
[Regeling ingetrokken per 01-07-2014]

Inleiding

Artikel 1. Grondslag

Op grond van artikel 36, 37 en 38 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vast.

Artikel 2. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg1 (met uitzondering van sanatoria en abortusklinieken), instellingen voor erfelijkheidsadvisering, op audiologische centra, instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren en trombosediensten.

Deze regeling is ook van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren zoals medisch specialisten die bieden.

Deze regeling is ook van toepassing op zorgaanbieders die geneeskundige zorg leveren bestaande uit handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg2 of werkzaamheden in het kader van de beroepsuitoefening3 voor zover deze handelingen en werkzaamheden niet zijn begrepen onder het hierboven genoemde.

Deze regeling is niet van toepassing op tweedelijns curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Hieronder valt de tweedelijns curatieve GGZ als omschreven bij of krachtens de Zvw die wordt geleverd door gebudgetteerde en niet-gebudgetteerde zorgaanbieders als bedoeld in de beleidsregel ‘Overgang curatieve GGZ naar Zvw en invoering DBC’s’, en niet verplicht verzekerde tweedelijns curatieve GGZ.

Artikel 3. Doel

In deze regeling legt de NZa regels vast die een zorgaanbieder in acht moet houden bij het leveren van prestaties en tarieven van medisch specialistische zorg, zorg in het kader van erfelijkheidsadvisering, audiologische zorg, geriatrische revalidatiezorg.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Artikel 5. Begrippen en afkortingen

Registreren

Artikel 6. Algemene registratiebepalingen

Artikel 7. Het openen van een zorgtraject

Artikel 8. Het openen van een subtraject

Artikel 9. Het sluiten van een subtraject

Artikel 10. Het sluiten van een zorgtraject

Artikel 11. Overgangsbepaling geriatrische revalidatiezorg

Afleiden

Artikel 12. Regels afleiden

Declareren en betalen

Artikel 13. Algemene declaratiebepalingen

Artikel 14. Declaratiebepalingen voor DBC-zorgproducten

Artikel 15. Declaratiebepalingen voor overige zorgproducten

Artikel 16. Terugvaloptie

Informeren

Artikel 17. Informatieverplichting bij declaratie

Artikel 18. Standaard prijslijst

Bijlage 1. : Diagnose-combinatietabel

Bijlage 2. : Registratieaddendum

Bijlage 3. : Overzicht zorgactiviteiten op nota

Bijlage 4. : Sjabloon standaard prijslijst