Home

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

Geldig van 1 april 2013 tot 4 juni 2013
Geldig van 1 april 2013 tot 4 juni 2013

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013 tot 04-06-2013]

Aanhef

Artikel 1. : Begripsbepalingen

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  1. ARAR: Algemeen Rijksambtenarenreglement;

  2. RWS Bestuursstaf, regionale en centrale organisatieonderdelen, programmadirecties en projectdirecties: organisatieonderdelen van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat als bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013.

Artikel 2. Mandatering plaatsvervangend directeur-generaal en chief financial officer

De aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat verleende bevoegdheden worden gemandateerd aan de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer.

Artikel 3. Bevoegdheden voorbehouden aan de directeur-generaal, de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer

Aan de directeur-generaal Rijkswaterstaat, de plaatsvervangend directeur-generaal en de chief financial officer blijft voorbehouden de bevoegdheid tot het opstellen van circulaires die een verzoek, gericht tot een groep van personen of instanties buiten de rijksoverheid, om medewerking of inlichtingen bevatten.

Artikel 4. : Mandatering RWS Bestuursstaf

Artikel 5. : Mandatering regionale en centrale organisatieonderdelen

Artikel 6. : Mandatering centrale organisatieonderdeel RWS Corporate Dienst

Artikel 7. : Mandatering projectdirecties en programmadirecties

Artikel 8. : Mandatering landelijke projecten en productspecifieke eenheden

Artikel 9. : Verlening volmacht en machtiging

Artikel 10. Bevoegdheid bij afwezigheid

Artikel 11. : Grensbedragen

Artikel 12. Voorbehouden en beperkingen

Artikel 13. : Instructies

Artikel 14. Bevoegdheid bij organisatieonderdeel overschrijdende aangelegenheden

Artikel 15. Slotbepalingen

Artikel 16. Inwerkingtreding

Artikel 17. Citeertitel

Bijlage bij artikel 12 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013