Home

Regeling Macrobeheers-model

Geldig vanaf 1 november 2013
Geldig vanaf 1 november 2013

Regeling Macrobeheers-model

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-11-2013]

Aanhef

Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37, 39, tweede lid en 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vastgesteld:

Artikel 1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op instellingen voor medisch specialistische zorg1, audiologische centra, centra voor erfelijkheidsadvisering en laboratoria (niet zijnde huisartsenlaboratoria) voor zover zij medisch specialistische zorg leveren waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze regeling is echter niet van toepassing op instellingen die geneeskundige geestelijke gezondheidszorg zoals bedoeld in de ‘wet tot wijziging van het tijdstip waarop de geneeskundige geestelijke gezondheidszorg deel uitmaakt van de aanspraken ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in de Zorgverzekeringswet’ van 22 november 2006 leveren.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel het stellen van de navolgende voorschriften met betrekking tot het zogenoemde macrobeheersmodel:

  • Administratievoorschriften;

  • Voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;

  • Voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met

  • overschrijding van een tariefgrens.

Artikel 3. Begripsbepalingen

3.1

Instelling: de instelling die onder de reikwijdte van deze beleidsregel valt.

3.2

Tariefopbrengst: de tarieven die in rekening zijn of hadden kunnen worden gebracht.

Artikel 4. Administratievoorschriften

Artikel 5. Regelmatige gegevensverstrekking

Artikel 6. Accountantcontrole gegevensverstrekking

Artikel 7. Wijze van gegevensverstrekking

Artikel 8. Afdracht overschrijding

Artikel 9. Intrekking oude regeling(en)

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel