Home

Werkwijze geschilbeslechting energie

Geldig vanaf 1 april 2013
Geldig vanaf 1 april 2013

Werkwijze geschilbeslechting energie

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2013]

Aanhef

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit,

Besluit:

Eerste afdeling. – Algemeen

Artikel 1. – Definities

In deze werkwijze wordt verstaan onder:

  1. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  2. ACM: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid, van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

  3. geschil: een geschil als bedoeld in artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet;

  4. aanvraag: een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van de Awb om een besluit te nemen op grond van artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 19 van de Gaswet;

  5. aanvrager: een natuurlijke of rechtspersoon die bij de ACM een aanvraag indient;

  6. netbeheerder: een netbeheerder als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder k, van de Elektriciteitswet 1998 of artikel 1, eerste lid, onder e, van de Gaswet;

  7. derde: een natuurlijk of rechtspersoon, niet zijnde de aanvrager of netbeheerder;

Artikel 2. – Algemene bepaling

1.

De Algemene termijnenwet is van toepassing op de termijnen die in deze werkwijze worden genoemd.

2.

De correspondentie vindt in het Nederlands plaats. Van de stukken die niet in de Nederlandse taal zijn opgesteld, dient een Nederlandse vertaling beschikbaar te zijn die ook leidend is.

Tweede afdeling. – De aanvraag

Artikel 3. – De aanvraag

Artikel 4. – Ontvangst van de aanvraag

Artikel 5. – Herstel van verzuimen

Derde afdeling. – De wijze van behandeling van de aanvraag

Artikel 6. – Voegen en splitsen van aanvragen

Artikel 7. – Termijnen

Artikel 8. – Verschillende wijzen van behandelen van de aanvraag

Artikel 9. – Bekendmaking besluit

Vierde afdeling. – De reguliere procedure

Artikel 10. – Zienswijze netbeheerder en medewerkingsplicht netbeheerder

Artikel 11. – Hoorzitting

Artikel 12. – Informatievergaring door de ACM

Vijfde afdeling. – Bijzondere procedures

Artikel 13. – Vereenvoudigde behandeling

Artikel 14. – Schriftelijke behandeling

Zesde afdeling. – Uitwisseling van informatie

Artikel 15. – Schriftelijke uitwisseling

Artikel 16. – Vertrouwelijkheid

Artikel 17. – Beoordeling vertrouwelijkheid

Zevende afdeling. – Slotbepalingen

Artikel 18. – Citeertitel

Artikel 19. – Inwerkingtreding en intrekking

Artikel 20. – Overgangsrecht