Home

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022
Geldig van 1 januari 2021 tot 1 januari 2022

Regeling normering topinkomens OCW-sectoren

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2021 tot 01-01-2022]

Aanhef

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, alsmede de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 1a. Toepassingsbereik

Deze regeling is van toepassing op rechtspersonen of instellingen waarop de wet van toepassing is, voor zover de minister de minister is wie het aangaat.

Paragraaf 2. Topfunctionarissen in het onderwijs

Artikel 2. Toepassingsbereik

Artikel 3. Bezoldigingsmaximum per klasse voor topfunctionarissen van onderwijsinstellingen

Artikel 3a. Verzoek indeling in andere klasse

Artikel 3b. Verzoek individuele uitzondering op klassenindeling

Artikel 3c. Vermelding van toepassing zijnde bezoldigingsklasse of bezoldigingsmaximum in het financieel verslaggevingsdocument

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2018]

Paragraaf 2a. Topfunctionarissen van de cultuurfondsen

Artikel 5a. Toepassingsbereik

Artikel 5b. Verlaagde bezoldigingsmaxima topfunctionarissen van de cultuurfondsen

Paragraaf 2b. Verstrekken gegevens

Artikel 5c. Elektronisch verzenden bezoldigingsgegevens

Paragraaf 2c. Topfunctionarissen van media-instellingen

Artikel 5d. Toepassingsbereik

Artikel 5e. Bezoldigingsmaxima topfunctionarissen van media-instellingen

Paragraaf 3. Toezicht en handhaving

Artikel 6. Toezicht en handhaving door de Inspectie van het onderwijs

Artikel 7. Toezicht en handhaving door het Commissariaat voor de Media

Artikel 7a. Begripsbepaling toezicht overige OCW-sectoren

Artikel 7b. Sector primair onderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7c. Sector voortgezet onderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7d. Sector middelbaar beroepsonderwijs voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7e. Sector hoger onderwijs en studiefinanciering voor zover geen onderwijsinstelling

Artikel 7f. Sector onderzoek en wetenschapsbeleid

Artikel 7g. Sector monumenten en archeologie

Artikel 7h. Sector erfgoed en kunsten

Artikel 7i. Sector media en creatieve industrie voor zover geen toezicht van het CvdM

Artikel 7j. Sector emancipatie

Artikel 7k. Sector internationaal beleid

Artikel 7k.1. Cultuurfondsen

Artikel 7l. Beperking toezichtsbevoegdheden

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel

Bijlage behorende bij artikel 3, tweede lid , van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren