Home

Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Geldig van 26 september 2012 tot 23 oktober 2012
Geldig van 26 september 2012 tot 23 oktober 2012

Wijzigingsbesluit Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, enz. (herstel gebreken van wetstechnische en inhoudelijk ondergeschikte aard)

Opschrift

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 25 januari 2012, IenM/BSK-2012/7048, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Gelet op de artikelen 1.1, derde lid, 7.2, eerste, tweede, derde en achtste lid, 8.40, eerste lid, 8.41, eerste lid, 10.41, 10.42, 10.43 en 10.44, derde lid, 21.8 van de Wet milieubeheer, de artikelen 1.1, derde lid, 2.1, eerste lid, onder i, 2.1, derde lid, 2.4, tweede lid, 2.9a, eerste lid, 2.17, 2.27, eerste lid, en 3.9, derde lid, tweede volzin, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 7, tweede lid, van de Binnenvaartwet, de artikelen 3 en 12 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, artikel 4, eerste lid, onder a, en derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet en de artikelen 6.5, 6.6 en 6.7 van de Waterwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2012, nr. W14.12.0030/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 12 juli 2012, IenM/BSK-2012/112328, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt bet Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer.]

Artikel II

[Wijzigt het Besluit externe veiligheid inrichtingen.]

Artikel III [Nog niet in werking]

[Wijzigt het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.]

Artikel IV [Nog niet in werking]

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII