Home

Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)

Geldig vanaf 1 oktober 2012
Geldig vanaf 1 oktober 2012

Wijzigingsbesluit Beleidsregels grote rivieren (beheerregime in delen van het benedenriviergebied en kaartbladen bijlage 1)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-10-2012]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Besluit:

Artikel I

[Wijzigt de Beleidsregels grote rivieren.]

Artikel II

In gevallen waarin een aanvraag om een watervergunning voor een handeling binnen een gebied, waarvoor ingevolge dit besluit een stroomvoerend regime wordt gewijzigd in bergend regime, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit nog niet tot een onherroepelijk besluit heeft geleid, wordt beslist overeenkomstig het gewijzigde regime.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip dat het Besluit, houdende wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en van het Besluit ruimtelijke ordening in verband met de toevoeging van enkele onderwerpen van nationaal ruimtelijk belang, in werking treedt, doch uiterlijk met ingang van 1 oktober 2012.

Bijlage A. behorend bij artikel I van het Besluit tot wijziging van de Beleidsregels grote rivieren (wijziging kaartbladen bijlage 1)