Home

Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C

Geldig van 1 april 2015 tot 14 september 2022
Geldig van 1 april 2015 tot 14 september 2022

Regeling eisen theorie-examens rijbewijscategorieën C1 en C

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-04-2015 tot 14-09-2022]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs (PbEU L 403) en artikel 111, vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994;

Besluit:

§ 1. Eisen theorie-examens rijbewijscategorie C1

Artikel 1

De aanvrager van het theorie-examen voor de rijbewijscategorie C1 moet blijk geven kennis van en inzicht te bezitten in de hierna genoemde voorschriften, alsmede kennis van en inzicht van die voorschriften voor zover deze gelden voor andere verkeersdeelnemers:

 1. van de Wegenverkeerswet 1994: de artikelen 1, eerste lid, 2, eerste tot en met derde lid, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21, eerste lid, 36, eerste, derde, vijfde en zesde lid, 37, eerste en tweede lid, 40, eerste en vierde lid, 41, 60, eerste lid, 72, 81, eerste lid, 107, eerste en tweede lid, 108, eerste lid, onderdelen a, b en c, 118, 123, 123b, 124, 125, 130, 131, 132, 160, 162, 163, 164, eerste tot en met derde lid, 174, eerste en tweede lid, 179, 180, 181, 182, 184 en 185;

 2. van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: de artikelen 1 tot en met 98 en de bij dat reglement behorende bijlagen 1 en 2, alsmede de gebruikelijke, door de wegbeheerder geplaatste, aanduidingen, ter geleiding van het verkeer of ter informatie van de weggebruikers;

 3. van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer: de artikelen 3, 4, 6, 8 en 9;

 4. van het Reglement rijbewijzen: de artikelen 1, 5, 9, eerste lid, onderdeel e, tweede lid, 15, 17, 18, 24, 25a en 104a;

 5. van de Regeling voertuigen: de artikelen 1.1, 5.1.1, 5.1.2, 5.1a.1, 5.3.1, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.11, eerste tot en met vierde lid, 5.3.15, 5.3.24, 5.3.27, 5.3.31, 5.3.33, 5.3.34, 5.3.39, eerste lid, 5.3.41, 5.3.42, 5.3.43, eerste en tweede lid, 5.3.44, 5.3.45, 5.3.46, 5.3.48, 5.3.51, 5.3.53, 5.3.55, 5.3.57, 5.3.59, 5.3.61, 5.3.62 tot en met 5.3.66, 5.3.71, 5.12.1, 5.12.6, 5.12.7, 5.12.27, 5.12.31, 5.12.35, 5.12.38 tot en met 5.12.40, 5.12.48, 5.12.49, 5.12.51, 5.12.53, 5.12.57, 5.12.66, 5.13.6, 5.13.24, 5.13.65, 5.13.66, 5.18.1 tot en met 5.18.6, 5.18.8 tot en met 5.18.18, 5.18.31 tot en met 5.18.34, 5.18.37, 5.18.38, 5.18.54, 5.18.55, 5.18.57 en 6.1, eerste lid;

 6. van het Kentekenreglement: de artikelen 2, 5, 17, eerste lid, 20, eerste lid, 22, 39 eerste tot en met derde lid;

 7. van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen: artikel 2, eerste lid.

Artikel 2

De aanvrager van het theorie-examen voor de rijbewijscategorie C1 moet blijk geven kennis van en inzicht te bezitten in de hierna genoemde factoren en risico’s die van belang zijn bij deelneming aan het verkeer:

 1. het belang van oplettendheid en van de houding ten opzichte van medeweggebruikers;

 2. de verandering in het waarnemingsvermogen, beoordelingsvermogen, reactievermogen en gedragsverandering bij een bestuurder ten gevolge van gemoedsgesteldheid, vermoeidheid, en van het gebruik van alcohol, drugs en geneesmiddelen;

 3. de belangrijkste richtlijnen voor het bewaren van afstand, remweg en wegligging van het voertuig in uiteenlopende weg- en weersomstandigheden;

 4. verkeersrisico’s in verband met de wegomstandigheden, in het bijzonder veranderingen ten gevolge van de weerstoestand en het tijdstip van de dag of de nacht;

 5. de beperking van het gezichtsveld die voor de bestuurder en de medeweggebruiker door de kenmerken van het voertuig wordt bepaald;

 6. de specifieke kenmerken van het voertuig, zoals manoeuvreerbaarheid en stabiliteit;

 7. de kenmerken van de verschillende soorten wegen en de daarop betrekking hebbende voorschriften;

 8. de specifieke risico’s in verband met de onervarenheid van medeweggebruikers en de deelneming aan het verkeer door de meest kwetsbare categorieën, zoals kinderen, voetgangers, fietsers, ruiters, bestuurders van brommobielen en voertuigen met beperkte snelheid en personen die in hun mobiliteit gehinderd zijn

 9. milieuaspecten met betrekking tot het gebruik van het voertuig;

 10. de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen voor het verlaten van het voertuig;

 11. het veilig rijden in tunnels.

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 5

§ 2. Eisen theorie-examen rijbewijscategorie C

Artikel 6

Artikel 7

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 8

Artikel 9

Artikel 10