Home

Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2012

Geldig van 1 januari 2012 tot 14 oktober 2012
Geldig van 1 januari 2012 tot 14 oktober 2012

Verordening PT heffing hoveniersbedrijven 2012

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2012 tot 14-10-2012]

Aanhef

HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,

gelet op de artikelen 95 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

gelet op de artikelen 13 en 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor hovenierswerkzaamheden, d.d. ;

BESLUIT:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a.

bestuur

:

het bestuur van het productschap;

b.

bosbouw

:

uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot bossen of andere houtopstanden en andere dienstverlening, daaronder begrepen de bijlevering van materialen zoals spuitmiddelen;

c.

hovenierswerkzaamheden

:

het aanleggen, het aanbrengen van wijzigingen in en het onderhouden van siertuinen, begraafplaatsen, groenstroken, parken, plantsoenen, landgoederen en openbaar groen in stad en landschap, inclusief boomverzorging, werkzaamheden op sportterreinen en in bossen, met de daartoe behorende wegen, paden en pleinen in al hun onderdelen, met inbegrip van de voorbereidende en grondwerkzaamheden;

d.

leveringen

:

de bij de werkzaamheden behorende levering van levende en dode materialen;

e.

omzet

:

het bruto-omzetbedrag van hovenierswerkzaamheden en leveringen per kalenderjaar;

f.

ondernemer

:

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin hovenierswerkzaamheden worden verricht;

g.

productschap

:

het Productschap Tuinbouw;

h.

secretaris

:

de secretaris van het productschap.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

§ 3. Grondslag en hoogte

Artikel 3

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

Artikel 5

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 6

Artikel 7