Home

Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente

Geldig van 9 december 2011 tot 23 december 2011
Geldig van 9 december 2011 tot 23 december 2011

Inkomstenbelasting,vennootschapsbelasting, vaststelling marktrente

Besluit BLKB2011/2437M

Voorafgaande besluiten
DGB2010/7052M
Opvolgende besluiten
BLKB2012/1865M
Versies van huidig besluit

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-12-2011 met twk t/m 09-12-2011 ]
[Regeling ingetrokken per 18-12-2012]

1. Inleiding

[Nog niet in werking]

Dit besluit beoogt een praktisch handvat te geven voor het bepalen van de te hanteren rekenrente bij het berekenen van de contante waarde van renteloze verplichtingen. Met renteloze verplichtingen worden bedoeld verplichtingen waarin tariefafspraken geen rol spelen, bijvoorbeeld omdat in het verleden geen koopsom of premies zijn ontvangen. De goedkeuring in dit besluit is gebaseerd op artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.

2. Marktrente voor langlopende renteloze verplichtingen

[Nog niet in werking]

Volgens de jurisprudentie dienen langlopende renteloze verplichtingen te worden gewaardeerd met inachtneming van de op de balansdatum geldende marktrente voor langlopende leningen.

Goedkeuring

Gelet op de vele in de praktijk voorkomende voorwaarden waaronder leningen worden aangegaan en de vele uiteenlopende looptijden, bestaat ‘de’ marktrente voor (al of niet langlopende) leningen echter niet. Daarom keur ik goed dat de in de bijlage van het besluit in de kolom ‘marktrente’ opgenomen percentages worden gebruikt voor alle situaties waarin aan het einde van een boekjaar de contante waarde van renteloze verplichtingen moet worden bepaald.

3. Formule

4. Jaarlijkse aanvulling gegevens

5. Ingetrokken regeling

6. Inwerkingtreding

Bijlage Overzicht U-rendementen en marktrenten [Nog niet in werking]