Home

Wijzigingswet Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen, enz. (afschaffing procesvertegenwoordigende bevoegdheid centrale autoriteit betreffend internationale kinderontvoering en kinderbescherming, enz.)

Geldig van 10 november 2011 tot 1 januari 2012
Geldig van 10 november 2011 tot 1 januari 2012

Wijzigingswet Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen, enz. (afschaffing procesvertegenwoordigende bevoegdheid centrale autoriteit betreffend internationale kinderontvoering en kinderbescherming, enz.)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 01-01-2012]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de centrale autoriteit in zaken op grond van de verdragen inzake de civiele aspecten van internationale kinderontvoering en kinderbescherming af te schaffen en in teruggeleidingszaken de rechtspraak te concentreren, de bevoegdheid aan de rechter te verlenen om te beslissen dat het instellen van appel tegen teruggeleidingsbeschikkingen schorsende werking heeft, en het beroep in cassatie te beperken;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Uitvoeringswet verdragen inzake internationale ontvoering van kinderen.]

Artikel II [Nog niet in werking]

[Wijzigt de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming.]

Artikel III [Nog niet in werking]

1.

De artikelen 5, 7 en 12 van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering en de artikelen 5, 6, 13, 15 en 18 van de Uitvoeringswet internationale kinderbescherming, zoals deze ingevolge de onderhavige wet komen te luiden, zijn niet van toepassing op aanhangige procedures waarin op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet het gerecht waarbij de zaak aanhangig is, nog geen eindbeslissing heeft gegeven.

2.

Artikel 11 van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering, zoals dit ingevolge de onderhavige wet komt te luiden, is niet van toepassing op aanhangige procedures waarin het inleidend verzoekschrift voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet is ingediend.

3.

Artikel 13, achtste lid, van de Uitvoeringswet internationale kinderontvoering, zoals dit ingevolge de onderhavige wet komt te luiden, is niet van toepassing op procedures waarin het gerechtshof op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze wet een eindbeslissing heeft gegeven.

Artikel IV [Nog niet in werking]