Home

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

Geldig vanaf 19 november 2011
Geldig vanaf 19 november 2011

Wet aanpassing Appa en enkele andere wetten 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-11-2011]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Algemene wet politieke ambtsdragers aan te passen met betrekking tot de dekking van het nabestaandenpensioen en het schrappen van de korting op het nabestaandenpensioen bij een groot leeftijdsverschil tussen partners, in de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer een vergoeding op te nemen voor leden van de Eerste Kamer die deelnemen aan internationale parlementaire assemblees, en enkele technische aanpassingen aan te brengen in diverse wetten op het terrein van politieke ambtsdragers;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers.]

Artikel II

[Wijzigt de Gemeentewet.]

Artikel III

[Wijzigt de Waterschapswet.]

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VII

Artikel VIII

Artikel IX

Artikel X

Artikel XI

Artikel XII

Artikel XIII