Home

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Geldig van 5 juli 2016 tot 4 november 2016
Geldig van 5 juli 2016 tot 4 november 2016

Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 05-07-2016 tot 04-11-2016]

Aanhef

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. Wmg:

  Wet marktordening gezondheidszorg (Stb. 2006, 415);

 2. NZa:

  Nederlandse Zorgautoriteit, als bedoeld in artikel 3, eerste lid van de Wmg;

 3. Raad van Bestuur:

  voorzitter en de overige leden van de NZa gezamenlijk, als bedoeld in artikel 4 van de Wmg;

 4. voorzitter:

  voorzitter van de Raad van Bestuur;

 5. portefeuillehouder:

  lid dat door de Raad van Bestuur voor een bepaald aandachtsgebied is aangewezen als eerst verantwoordelijk bestuurslid;

 6. directeur:

  leidinggevende van een directie;

 7. unitmanager:

  leidinggevende van één van de units;

 8. medewerker:

  persoon in tijdelijke of vaste dienst of als gedetacheerde bij de NZa werkzaam;

 9. dbc’s:

  diagnose-behandelcombinaties.

Artikel 2. Directie Regulering

1.

De directie Regulering is belast met het monitoren van de langdurige zorg en de curatieve zorg, met bekostiging en tarief- en prestatieregulering en met advisering dan wel het doen van uitvoeringstoetsen op het gebied van marktordening.

2.

De directie Regulering kent de units Eerstelijnszorg, Tweedelijns Somatische Zorg, Geestelijke Gezondheidszorg en Forensische Zorg, Langdurige Zorg 1, Langdurige Zorg 2 en de unit Beschikbaarheid en Innovatie van Zorg.

Artikel 3. Directie Toezicht en Handhaving

1.

De directie Toezicht en Handhaving is belast met het in artikel 16 van de Wmg bedoelde toezicht op de uitvoering van het bepaalde bij of krachtens de Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet financiering sociale verzekeringen, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, met het toezicht op de naleving van hetgeen bij of krachtens de Wmg is bepaald en met de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht en concentraties, met het uitbrengen van zienswijzen en met handhaving.

2.

De directie Toezicht en Handhaving kent de units Markttoezicht en Toezicht Zorgaanbieders, Detectie en Toezicht Zorgaanbieders, Toezicht Zorgverzekeraars, Toezicht Transparantie en Zorgplicht, Toezicht Wlz-uitvoerders en de unit Snelle Interventies.

Artikel 4. Directie Informatie en Bedrijfsvoering

Artikel 5. Directie Strategie

Artikel 6. Binnen beleid en begroting

Artikel 7. Afwezigheid of ontstentenis

Artikel 8. Mandaat

Artikel 9. Volmacht

Artikel 10. Machtiging

Artikel 11. Vertegenwoordiging

Artikel 12. Hoorzittingen

Artikel 13. Aanwijzing toezichthouders

Artikel 14. Betalingsopdrachten

Artikel 15. Citeertitel

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2016]

Bijlage 1. Werkwijze NZa – sturing en verantwoording

Bijlage 2. Volmachten