Home

Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011

Geldig van 1 juli 2011 tot 13 juli 2011
Geldig van 1 juli 2011 tot 13 juli 2011

Regeling tegemoetkoming schade bij overstroming van de Maas in januari 2011

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 13-07-2011]

Aanhef

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Financiën en met de Staatssecretarissen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op de artikelen 1, onderdeel d, 6, tweede tot en met vierde lid, en 7, eerste lid van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en de artikelen 2, tweede lid, en 3, derde lid, van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1 [Nog niet in werking]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  1. de wet: de Wet tegemoetkoming schade bij rampen;

  2. schadegebied: het gebied, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de wet, dat is gelegen in de winterbedding van de Maas tussen de landsgrens en de Koninginnebrug bij Well voor zover daar geen gereglementeerde waterkeringen aanwezig zijn;

  3. schadebedrag: de omvang van de schade, vastgesteld door een schade-expert, waarop in mindering zijn gebracht de schades, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de wet juncto artikel 5 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen;

  4. kostenbedrag: de gemaakte kosten, vastgesteld door een schade-expert, waarop in mindering zijn gebracht de kosten, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de wet juncto artikel 5 van het Besluit tegemoetkoming schade bij rampen.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

1.

Deze regeling is van toepassing op de schade en kosten die op 8, 9, 10 en 11 januari 2011 in het schadegebied zijn ontstaan als rechtstreeks en onmiddellijk gevolg van een overstroming door zoet water, veroorzaakt door een rivierafvoer met een gemiddelde kans van voorkomen van minder dan 1/10 per jaar.

2.

Indien het onverkort vasthouden aan het in artikel 1 omschreven schadegebied tot onbillijke situaties leidt, kan de Minister van Veiligheid en Justitie in individuele gevallen bij zijn besluitvorming van dat schadegebied afwijken.

Artikel 3 [Nog niet in werking]

§ 2. Hoogte van de tegemoetkoming

Artikel 4. Schade aan de woning, woonwagen of woonschip [Nog niet in werking]

Artikel 5. Schade aan inboedel [Nog niet in werking]

Artikel 6. Schade aan openbare infrastructurele voorzieningen [Nog niet in werking]

Artikel 7. Schade aan vaste en vlottende activa [Nog niet in werking]

Artikel 8. Teeltplanschade [Nog niet in werking]

Artikel 9. Bedrijfsschade [Nog niet in werking]

Artikel 10. Opstartkosten [Nog niet in werking]

Artikel 11. Evacuatiekosten [Nog niet in werking]

Artikel 12. Bereddings- en opruimingskosten [Nog niet in werking]

Artikel 13. Drempelbedragen en eigen risico [Nog niet in werking]

§ 3. Berekeningsgrondslag

Artikel 14 [Nog niet in werking]

Artikel 15 [Nog niet in werking]

§ 4. Procedure

Artikel 16 [Nog niet in werking]

Artikel 17 [Nog niet in werking]

Artikel 18 [Nog niet in werking]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 19 [Nog niet in werking]

Artikel 20 [Nog niet in werking]