Home

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Geldig vanaf 1 januari 2024
Geldig vanaf 1 januari 2024

Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2024]

Aanhef

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 98/83/EG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (PbEG L 330) en de artikelen 35, eerste lid, onder b, 36, eerste lid, 37, eerste en tweede lid, 42, 43, derde lid en 44, zesde lid van het Drinkwaterbesluit;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • besluit: Drinkwaterbesluit;

 • eenvoudige drinkwaterinstallatie: samenstel van leidingen, fittingen en toestellen na de watermeter, aangesloten op het leidingnet van een drinkwaterbedrijf of een collectieve watervoorziening dan wel op een collectief leidingnet, dat in omvang en complexiteit overeenkomt met dat van een eengezinswoning.

Artikel 2. Aanwijzen categorieën zorginstellingen

1.

Als categorieën zorginstellingen, bedoeld in artikel 35, eerste lid, onder b, van het besluit, worden aangewezen:

 1. revalidatiecentra met overnachting;

 2. oncologische en radiotherapeutische instituten;

 3. verpleeghuizen;

 4. instellingen voor verstandelijk gehandicapten en psychiatrische cliënten;

 5. instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;

 6. verzorgingshuizen;

 7. herstellingsoorden;

 8. geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden;

 9. maatschappelijke opvang voor volwassenen met verblijfsaccommodatie bestemd voor dak- en thuislozen of verslaafden.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op zorginstellingen waar uitsluitend sprake is van een of meerdere eenvoudige drinkwaterinstallaties.

Artikel 3. Onderzoek legionella door drinkwaterbedrijf

1.

De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater na de laatste zuiveringsstap ten minste halfjaarlijks.

2.

De eigenaar van een drinkwaterbedrijf onderzoekt het drinkwater in zijn distributiegebied overeenkomstig de frequentie, bedoeld in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 4. Aanwijzing soorten Legionellabacterie

Artikel 5. Legionella-risicoanalyse

Artikel 6. Eisen aan degene die monstername en analyse doet

Artikel 7. Eisen aan de wijze van monstername en analyse

Artikel 8. Bepaling aantal meetpunten

Artikel 9. Volgorde beheersmaatregelen

Artikel 10. Inwerkingtreding

Artikel 11. Citeertitel

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3. behorend bij artikel 8 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater