Home

Vaststellingsbesluit herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011)

Geldig van 7 juni 2011 tot 23 juni 2011
Geldig van 7 juni 2011 tot 23 juni 2011

Vaststellingsbesluit herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten (ARVODI-2011)

Opschrift

[Regeling treedt in werking op 23-06-2011]
[Regeling ingetrokken per 05-04-2014]

Aanhef

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1 [Nog niet in werking]

Vastgesteld worden de bij dit besluit gevoegde herziene Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van opdrachten tot het verrichten van diensten, voortaan genaamd ARVODI-2011.

Artikel 2 [Nog niet in werking]

Artikel 3 [Nog niet in werking]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.