Home

Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011

Geldig vanaf 19 april 2023
Geldig vanaf 19 april 2023

Regeling vervoerbare drukapparatuur 2011

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 19-04-2023]

Aanhef

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op richtlijn nr. 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende vervoerbare drukapparatuur en houdende intrekking van richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG van de Raad (PbEU 2010, L 165), artikel 10a van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en artikel 2 van het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen;

Besluit:

§ 1. Algemeen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • aanbieder van diensten van de informatiemaatschappij: aanbieder van een dienst zoals gedefinieerd in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEU 2015, L 241);

 • aangemelde instantie: aangemelde instantie als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • aanmeldende autoriteit: aanmeldende autoriteit als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • aanmelding: aanmelding als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • bijlagen bij richtlijn 2008/68/EG: bijlagen als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • conformiteitsbeoordeling: conformiteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • de Minister: Minister van Infrastructuur en Milieu;

 • distributeur: distributeur als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • eigenaar: eigenaar als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • erkenning: erkenning als bedoeld in artikel 10a van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

 • fabrikant: fabrikant als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • gebruik: gebruik als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • gemachtigde: gemachtigde als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • hernieuwde conformiteitsbeoordeling: hernieuwde conformiteitsbeoordeling als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • importeur: importeur als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • in de handel brengen: in de handel brengen als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de EU-verordening markttoezicht;

 • marktdeelnemer: marktdeelnemer als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • markttoezicht: markttoezicht als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 3, onderdeel 1, van de EU-verordening markttoezicht;

 • op de markt aanbieden: op de markt aanbieden als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • operator: operator als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • pi-markering: pi-markering als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU;

 • richtlijn 2010/35/EU: richtlijn nr. 2010/35/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2010 betreffende vervoerbare drukapparatuur en houdende intrekking van richtlijnen 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG en 1999/36/EG van de Raad (PbEU 2010, L 165);

 • richtlijn nr. 2008/68/EG: richtlijn nr. 2008/68/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 september 2008 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over land (PbEU 2008, L 260);

 • vervoerbare drukapparatuur: vervoerbare drukapparatuur als bedoeld in artikel 2 van richtlijn 2010/35/EU.

Artikel 2

Deze regeling is niet van toepassing op vervoerbare drukapparatuur als bedoeld in artikel 1, derde en vierde lid, van richtlijn 2010/35/EU.

Artikel 3

§ 2. Verplichtingen marktdeelnemers

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

§ 3. Conformiteit en de beoordeling daarvan

Artikel 10

Artikel 11

§ 4. Aangemelde instanties en markttoezicht

Artikel 12

Artikel 13

Artikel 14

§ 4a. Uitvoering van EU-verordening markttoezicht

Artikel 14a

§ 5. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 15

Artikel 16

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21