Home

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt)

Geldig van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2013
Geldig van 1 januari 2013 tot 1 augustus 2013

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (verbetering werking elektriciteits- en gasmarkt)

Opschrift

[Tekst geldig vanaf 01-01-2013 tot 01-08-2013]

Aanhef

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, om in het belang van elektriciteits- en gasbesparing, regels te stellen ter uitvoering van richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van richtlijn 93/76/EEG van de Raad (PbEU L 114) en regels te stellen die de geliberaliseerde elektriciteits- en gasmarkt nader ordenen met het oog op een verbetering van de werking van de elektriciteits- en gasmarkt voor met name kleinverbruikers;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]

Artikel II

[Wijzigt de Gaswet.]

Artikel III [Vervallen per 01-07-2011]

Deze tekst is vervallen

Artikel IV

Artikel V

Artikel VI

Artikel VIa

Artikel VIb

Artikel VIc

Artikel VII