Home

Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching

Geldig van 19 januari 2011 tot 14 februari 2013
Geldig van 19 januari 2011 tot 14 februari 2013

Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoaching

Opschrift


[Regeling ingetrokken per 01-01-2015]

Aanhef

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Besluit:

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 1. UWV: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

 2. het onderzoek: het experiment waarmee wordt onderzocht of persoonlijke ondersteuning door de werkgever van een persoon met een structurele functionele beperking een effectief instrument is waarvoor deze beleidsregels het kader bieden;

 3. werkgever: een werkgever als bedoeld in artikel 11 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

 4. persoon: persoon als bedoeld in artikel 35 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of artikel 22:2 van de Wet Wajong bij wie UWV heeft vastgesteld dat hij zonder persoonlijke ondersteuning zoals bedoeld in artikel 18, tweede lid, onder a, van het Reïntegratiebesluit, niet in staat is de hem door de werkgever opgedragen taken te verrichten;

 5. jobcoachorganisatie: een door UWV erkende rechtspersoon als bedoeld in artikel 18 van het Reïntegratiebesluit.

Artikel 2. Voorwaarden voor subsidie

UWV kan op aanvraag van de werkgever aan die werkgever subsidie verlenen indien uit de aanvraag blijkt dat:

 1. de werkgever de subsidie wil gebruiken voor de financiering van de persoonlijke ondersteuning van een of meerdere personen door de werkgever, door een werknemer van de werkgever of door een door de werkgever gecontracteerde jobcoach van een door UWV erkende jobcoachorganisatie;

 2. de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd een arbeidsovereenkomst heeft van ten minste 12 uur per week in reguliere arbeid en ten minste voor de duur van 6 maanden, niet zijnde arbeid in een arbeidstrainingscentrum, of arbeid als uitzendkracht of oproepkracht;

 3. de persoonlijke ondersteuning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd van voldoende omvang en kwaliteit is;

 4. de persoon voor wie subsidie wordt gevraagd daarvan op de hoogte is en instemt met de persoonlijke ondersteuning door de werkgever.

Artikel 3. Aanvraag

1.

De werkgever die subsidie aanvraagt maakt gebruik van een daartoe bestemd aanvraagformulier van UWV dat beschikbaar wordt gesteld op http://www.uwv.nl/zakelijk/re-integratiediensten/instrumenten-subsidies/index.aspx. Op dit formulier vermeldt de werkgever ten minste de volgende gegevens:

 • de datum van ingang van de begeleiding in het kader van het onderzoek;

 • gegevens van de persoon voor wie de subsidie wordt gevraagd;

 • de duur van het dienstverband van deze persoon;

 • het aantal uren per week dat de persoon volgens de arbeidsovereenkomst werkt;

 • het aantal volgens de werkgever benodigde begeleidingsuren per week;

 • de naam en kwalificaties van de begeleider(s);

 • of er sprake is van groepsbegeleiding;

 • het gevraagde subsidiebedrag voor het lopende jaar onderbouwd met een begroting.

2.

Voor de aanvraag om voortzetting van de subsidie voor 2012 wordt eveneens een formulier beschikbaar gesteld.

3.

De aanvraag gaat vergezeld van:

 • de arbeidsovereenkomst van de persoon op wie de aanvraag betrekking heeft;

 • een individuele verklaring van de persoon waaruit blijkt dat hij op de hoogte is van en instemt met de aanvraag voor subsidie volgens het daarvoor door UWV beschikbaar gestelde formulier.

Artikel 4. Beoordeling

Artikel 5. Verlening en vaststelling van de subsidie

Artikel 6. Verplichtingen voor de werkgever

Artikel 7. Looptijd van het onderzoek

Artikel 8. Subsidieplafond

Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel